Saksliste for årsmøtet 2. mars 2016

Ryttersportsklubben NOR avholder sitt årsmøte onsdag 2. mars 2016 kl. 18.00 i Formannskapssalen på kommunehuset. Det er ikke meldt inn noen saker til styret og blir dermed bare ordinære årsmøtesaker. Hjemmesiden takler ikke så mange tegn som årsmøtepapirene inneholder, så disse er lagt ut på vår facebookside: RYTTERSPORTSKLUBBEN NOR

Saksliste

1. Godkjenning av stemmeberettige
2.Godkjenning av innkalling og saksliste
3.Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle årsmelding
5.Behandle regnskapet
6. Fastsette kontingent
7.Vedta budsjett
8.Valg
9. Klubbens organisasjonsplan

Vel møtt!

18.02.2016 11:25