Klubbstyret

Styret med leder for ungdomskomiteen 2017

Styret 2020

Leder: Caroline Hammari

Nestleder: Cecilie Garden Hammari

Sekretær/Kasserer: Ragnhild Hammari

Styremedlem 1: Karoline Berg Norum

Styremedlem 2: Lene Andersen

Styremedlem 3: Stine Davidsen

Varamedlem 1: Alida Storsteinnes

Varamedlem 2: Karina Bull Skoglund

Ungdomsrepresentant i styret: Irene Olaussen Hauge  

 

Valgkomiteen: Silje Hansen, Ida Severinsen, Anneli Hermansen

Revisorgruppe: Bjørn Garden og Lill-Beate Josefsen

Klubbens formål og historie

Ryttersportsklubben NOR ble stiftet 7. mars 2001 på Storslett som ligger i Nordreisa Kommune. Nordreisa Kommune har alltid hatt et stort hestemiljø, men har hatt få aktive konkurranseryttere. Økonomiske årsaker kan være en av grunnene. På stiftelsesmøtet ble det bestemt at klubben skulle bidra økonomisk til at flere kunne reise ut av kommunen for å konkurrere. Klubben skal også arrangere treninger og stevner innen kommunen for å rekruttere nye ryttere.

Bakgrunnen for stiftelsen av Ryttersportsklubben NOR:
Vi er en gruppe ryttere som er interessert i å satse på ridning som konkurranseidrett. Vi ønsker å være medlem av en klubb hvor pengene vi klarer å samle inn, skal gå til de som deltar på treningssamlinger, stevner, dommerkurs eller lignende og bidrar til at klubben får høyere kompetanse innen ridesporten.

Ryttersportsklubben NOR`s formål:
Videreutvikle ryttere innenfor konkurranseridning, slik at rytterne kommer opp på et høyere ridemessig nivå. Drive organisert konkurranseridning etter Norges Rytterforbunds (NRYF) regler.

Ryttersportsklubben NOR`s undermål:
Skape interesse for konkurranseridning og dermed få bredde innen ryttersporten. Det vil klubben få til ved å arrangere rekrutteringsstevner og treningssamlinger for sine medlemmer, samt holde seminarer innenfor NRYF`s konkurransereglement.

Ryttersportsklubben NORs klubbhåndbok 2016

Innledning

Ryttersportsklubben NORs klubbhåndbok skal fungere som et styringsdokument for driften av klubben. Planen gir en oversiktlig fremstilling av klubbens formål, verdigrunnlag og holdninger, sammensetning og ansvarsfordeling. Klubbhåndboka skal være et levende dokument som styret kan forandre mellom årsmøtene.

 

Oppstart, utvikling og drift av et idrettslag byr normalt på mange oppgaver:

ü  Hvordan skal idrettslaget organiseres

ü  Hvem skal ha ansvar for hva

ü  Ansatte eller frivillige

 

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget

Ryttersportsklubben NOR, stiftet 7. mars 2001,
Postboks 312, 9151 Storslett

Mail: ryttersportsklubben.nor@hotmail.com

Bankkonto: 4740.11.07114

Bankforbindelse: Sparebanken1 Nord-Norge

Internettadresse: www.ryttersportsklubben.no

Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 994 379 178

Telefon: 91710179, styreleder

Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:

Registrert tilknytning til Troms idrettskrets

Registrert tilknytning til Nordreisa idrettsråd

Registrert tilknytning til Norges rytterforbund

Registrert tilknytning til Troms rytterkrets

Klubbnummer i NIFs medlemsregister: 214108

Årsmøtemåned: Mars

Historikk

Klubbens formål og historie

Ryttersportsklubben NOR ble stiftet 7. mars 2001 på Storslett som ligger i Nordreisa Kommune. Nordreisa Kommune har alltid hatt et stort hestemiljø, men har hatt få aktive konkurranseryttere. Økonomiske årsaker kan være en av grunnene. På stiftelsesmøtet ble det bestemt at klubben skulle bidra økonomisk til at flere kunne reise ut av kommunen for å konkurrere. Klubben skal også arrangere treninger og stevner innen kommunen for å rekruttere nye ryttere.

Bakgrunnen for stiftelsen av Ryttersportsklubben NOR:
Vi er en gruppe ryttere som er interessert i å satse på ridning som konkurranseidrett. Vi ønsker å være medlem av en klubb hvor pengene vi klarer å samle inn, skal gå til de som deltar på treningssamlinger, stevner, dommerkurs eller lignende og bidrar til at klubben får høyere kompetanse innen ridesporten.

Ryttersportsklubben NORs formål:
Ryttersportsklubben NOR skal videreutvikle ryttere innenfor konkurranseridning, slik at rytterne kommer opp på et høyere ridemessig nivå. Videre skal klubben drive organisert konkurranseridning etter Norges Rytterforbunds (NRYF) regler.

Ryttersportsklubben NORs undermål:
Skape interesse for konkurranseridning og dermed få bredde innen ryttersporten. Det vil klubben få til ved å arrangere rekrutteringsstevner og treningssamlinger for sine medlemmer, samt holde seminarer innenfor NRYFs konkurransereglement.

Ryttersportsklubben NOR skal være en åpen og demokratisk organisasjon der arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Ryttersportsklubben NOR er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubbhåndboka skal legges frem og behandles som egen sak på årsmøtet.

 

Ryttersportsklubben NORs visjon

En rytter i NM innen utgangen av tiåret!

Ryttersportsklubben NORs verdigrunnlag:

-       Idrettsglede

-       Fellesskap

-       Likeverd

-       Lojalitet

-       Frivillighet

-       Hestevelferd

Virksomhetsidéen til Ryttersportsklubben NOR

Ryttersportsklubben NOR skal være en hovedaktør i forhold til utvikling av ryttere i vårt lokalmiljø. Klubben skal gi et tilbud til de som starter på D/L-stevner i regionen, samt være en effektiv serviceyter for sine medlemmer.

 

Hovedmål

Ryttersportsklubben NOR skal være den mest fremgangsrike klubben i kommunen.

Klubben skal videreutvikle ryttere innenfor konkurranseridning, slik at rytterne kommer opp på et høyere ridemessig nivå. Samt å drive organisert konkurranseridning etter Norges Rytterforbunds (NRYF) regler.

Klubben ønsker innen fem år å bygge et hestesportsanlegg av internasjonal standard, som blant annet inneholder:

- Ridebaner

- Klubblokale med dommerbod, toalett og kafé

- Gjestebokser og paddocker

- Lagringsplass for hindermateriell og rail

- Speakeranlegg

- Parkeringsplass
Anlegget skal være tilrettelagt for breddeidrett innen alle grener.

Delmål

Ryttersportsklubben NOR skal:

- skape interesse for konkurranseridning og få bredde innen ryttersporten.

- øke antallet startende på stevner og treninger med 10 % hvert år.

- de neste 5 årene øke medlemsantallet med 20% hvert år.

- være åpen for alle og drive med idrett for alle.

- ha en egen anleggskomité som jobber for å få bygget et klubbanlegg.

Virkemiddel

Ryttersportsklubben NOR skal:

- legge til rette for at dugnadsarbeidet skal være preget av et godt samarbeid, fellesskap, frivillighet og idrettsglede.

- verve medlemmer.

- ha en attraktiv og informativ hjemmeside.

- ha et aktivt og tilstedeværende styre.

- ha klare funksjonsbeskrivelser/arbeidsoppgaver for styret.

- ha gode treningsmuligheter med materiell av internasjonal standard.

- ha tilstrekkelig med teknisk personell til stevner.

- ha gode rutiner ved innkreving av medlemskontingent, skrive søknader, informasjonsflyt i forbindelse med treninger, stevner og klubbkvelder.

 Handlingsplan

En handlingsplan kan være over flere år eller over kortere perioder. Her setter en inn konkrete oppgaver klubben vil jobbe med, beskriver hvordan en skal utføre oppgaven og hvem som har ansvaret for at oppgaven skal utføres. Setter en tidsfrist så vil det være mer press på å få oppgaven gjort. Handlingsplanen er en måte som styret kan vise årsmøtet(medlemmene) hva de har gjort i løpet av året.

En kan også legge inn spesifikk inne aktuelle tema som organisasjon, trenere, arrangement, anlegg osv.

Hva

Hvordan

Hvem

Tidsfrist

Resultat

Anlegg

- I samarbeid med kommunen, idrettskretsen, rytterkretsen,   grunneiere

Anleggskomité

2018

 

Verve medlemmer

- Informere om medlemsfordeler

- Klubbtilhørighet

- Være synlig i media og i hestemiljøet

- Jobbe for et godt rykte i kommunen

- Ha et godt tilbud til medlemmene

- Arrangere rekrutteringsstevner

- Ha høy kompetanse innad i klubben

- God oppfølgning av medlemmene

Styret og de aktive medlemmene

Årlig

 

Øke deltakelsen på stevner og treninger

- Tidlig informasjon

- Variert tilbud
  - God kvalitet på trenere og dommere

- God kvalitet på fasiliteter

- God service

- Gode rutiner ved arrangement

Medlemmene i samarbeid

(sportskomitéen og styret har et overordnet ansvar)

Årlig

 

Få til et aktivt og tilstedeværende styre

- Jevnlige møter (møteplan for hele året)

- Kursing av styret

- God informasjonsflyt

- Imøtekommende styremedlemmer

- Tilrettelegge for medlemmene

- Velge ildsjeler inn i styret

 

Medlemmene og valgkomitéen

Årlig

 

Ha en attraktiv og informativ hjemmeside.

 

- Oppdatert hjemmeside

- Inneholde nyttig informasjon om stevner, kurs mm.

- Medlemsfordeler

- Bilder

- Kontaktinformasjon

- Styremøtereferat

- Egen side for medlemsblogging

- Brukes aktivt av medlemmene

Webredaktør og medlemmer

Årlig

 

Ha gode rutiner ved innkreving av medlemskontingent

- Sende ut giro for innbetaling av kontingent i januar

- Ha et oppdatert medlemsregister

Kassereren

Årlig

 

Ha gode rutiner for å skrive søknader

- Kjenne til søknadsfrister og hvilke midler man kan søke   på

Lederen

Årlig

 

Ha gode rutiner for informasjonsflyt i forbindelse med   treninger, stevner og klubbkvelder.

- Oppdatert hjemmeside

- Tydelige arbeidsoppgaver (hvem gjør hva)
 

Sportskomitéen og de ansvarlige for stevnene, treningene   og klubbkveldene.

Månedlig

 

Ha gode rutiner for oppdatering av bestillingslister på   medlemsbladet Hestesport

- Melde inn og ut medlemmer i februar i hht innbetalte   medlemskontingenter
  - Melde inn nye medlemmer fortløpende

Lederen
  (mottar liste av kassereren for innbetalinger, og mail på utmeldinger)

Årlig i februar, samt fortløp-ende ved innmeld-inger.

 

Anlegg: Samle inn penger til anlegg

- Varetelling
  - Flaskeinnsamling

- Loddsalg

- Småjobber

- Kakebokssalg

Stine Davidsen
  Cecilie Hammari

Mai 2016

 

Anlegg: Skaffe tomt

- Sende søknad til kommunen

- Prøve å få kjøpt en passende tomt

Stine Davidsen
  Cecilie Hammari

Mai 2016

 

Anlegg: Engasjement (Få klubbens medlemmer   til å engasjere seg i anleggsplanen)

- Inkludere medlemmene i prosessen

- La medlemmer komme med innspill og idéer   til et fremtidig anlegg

Stine Davidsen
  Cecilie Hammari

Mai 2016

 

Aktiviteter: Sosiale tiltak. Scootertur

Scootertur med grilling og hyttetur i   Oksfjorden med overnatting.

Karoline Berg Norum

Mai 2016

 

Aktiviteter: Sosiale tiltak. Filmkvelder

En kveld med en vanlig film.

En kveld med hesterelatert innhold.

Elisabeth Kjellevold
  Anneli Hermansen

Mai 2016

 

Trener: Finne fast trener

Undersøke hvem vi ønsker, deres mulighet,   pris, kontinuitet.

Sofie D. Vangen

Cecilie D.Vangen

Mai 2016

 

Trener: Skype-treninger

Finne trener som er villig å prøve dette.   Godt om den faste treneren kan.

Sofie D. Vangen

Cecilie D.Vangen

Mai 2016

 

Trener: Ryttertreninger

Styrkeøkter, leie lokale, finne øvelser.   Svømming?

Sofie D. Vangen

Cecilie D.Vangen

Mai 2016

 

Klubbens organisasjon

Klubbens orgkart Klubbens orgkart Klubbens orgkart Klubbens orgkart Klubbens orgkart Organisasjonskart RSKN

Hovedstyret:     Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet

 

Kjønnsfordeling: ” Det skal være mins 2 representanter for hvert kjønn i styret , råd, utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7

Årsmøtet

-  Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.

-  Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i mars måned.

-  Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i Nordreisa kommune via kulturmiddelsøknaden. Protokollen kan legges ut på www.ryttersportsklubben.no av webansvarlig.

-  Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.

-  Innkalling annonseres på klubbens hjemmeside www.ryttersportsklubben.no
eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene.

-  Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut/legges ut på klubbens hjemmeside 1. uke før årsmøtet.

-  Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten senest 1 mnd før årsmøtet. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.

- Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.

-  Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12.

Styrets funksjon og sammensetning

Styret skal

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. stryet har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
 • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
 • Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
 • Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
 • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.
 • Følge handlingsplanen vedtatt i organisasjonsplanen for å nå klubbens hovedmål og delmål.

Fordeling av styrets arbeidsoppgaver:

Leder

 • er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
 • står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet, delegere arbeidsoppgaver
 • innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
 • Ha overordnet ansvar for søknader (kulturmidler, spillemidler osv.)
 • Presseansvarlig
 • anviser utbetalinger sammen med kasserer     
 • skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.
 • lage oversikt over styrets medlemmer, og legger oversikten ut på nett.

 

Nestleder

 • fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.
 • bistår leder og danner et lederteam med denne.
 • har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Ha ansvaret for politiattestene.
 • Ha ansvaret for sosiale aktiviteter (klubbkvelder, sosiale sammenkomster, julebord)

 

Kasserer

 • anviser utbetalinger sammen med leder.
 • har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne
 • sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet.
 • Kreve inn medlemskontingenten
 • Føre medlemsregister
 • Fakturere, betale regninger og føre regnskap
 • Utbetale reiseregninger
 • Ha oversikt over klubbens økonomi
 • tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering

Styremedlem 1

 • Handle inn til kaféen og returnere varer etter arrangement
 • Lage en fast kafémeny
 • møter på styrets møter
 • tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
 • kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, materialforvalter o.l.

Styremedlem 2

 • Har ansvaret for å dra i gang sportslige arrangement (stevner og treninger).
 • Lage liste over ansvarlige til kafèen
 • møter på styrets møter
 • tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
 • kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, materialforvalter o.l.

 

Styremedlem 3

 • Skrive møtereferat fra styremøtene og medlemsmøtene og sender det til webansvarlig.
 • møter på styrets møter.
 • tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak.
 • kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, materialforvalter o.l.

Revisorer

 • Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
 • Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004

 

Valgkomité

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen.


Valgkomiteen plikter:

• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,

• å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,

• se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,

• å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,

• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget,

• å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli foreslått,

• ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte oppdrag,

• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet,

• under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt

• etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide.

Utvalg i Ryttersportsklubben NOR

 

Sportskomitéen

Ansvar for å organisere klubbens arrangementer og tiltak for medlemmer. Få tak i foreldre og medlemmer til dugnader. Avholde interne planleggingsmøter og sette opp en aktivitetsplan sammen med medlemmene under medlemsmøte i januar.

 

Anleggskomitéen

Ansvar for å legge planer for lagets anlegg og se mulighetene for å bygge et eget anlegg.

 

Ungdomskomitéen

Ansvaret for å rekruttere barn og unge, motivere barn og unge i klubben, være ungdommens talerør under styremøtene.

 

Medlemmer

Medlemskap i Ryttersportsklubben NOR er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent.

Medlemskap i Ryttersportsklubben NOR kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

En ansatt kan være medlem i klubben men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan ikke velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd.

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side

Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr. Navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemskartotek..

Medlemskontingent blir sendt ut fra klubben sin hovedkasserer, ingen undergrupper sender ut egne regninger.

 

Aktivitet

Ryttersportsklubben NORs aktiviteter gjennom året skal bestå av klubbkvelder, stevner med klassetilbud «for alle», treningssamlinger og utdanning av teknisk personell. Klubben dekker reiseutgifter til stevner og noe av klasseavgiftene, samt at klubben dekker inntil 1.500 kr for deltakelse på kretstreninger fire ganger i året og rytterlisensen. Visse krav må være oppfylt for å få dekket ovenstående.

 

Arrangement

Ryttersportsklubben NOR har et årlig loppemarked, flaskeinnsamling, minimum tre stevner årlig (inkl. klubbmesterskap) og faste klubbtreninger. Det forventes at medlemmene stiller opp på klubbens arrangementer.

 

Informasjon

Ryttersportsklubben NOR informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: www.ryttersportsklubben.no

 

Økonomi

 • Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi
 • Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet.
 • Alle innkjøp skal godkjennes av styret.
 • Alle betalte fakturaer skal attesteres av 2 personer, kasserer og      nestleder i klubben.
 • Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer      kontoene.

Regnskap

 

Klubben skal føre et regnskap i henhold til regnskapsloven. Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører klubbens medlemmer inn på personlige kontoer.

 

En skal levere reiseregning med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut eller få dekket utgifter etter klubbens egne satser.

 

Ved stevner og arrangement skal kontantsalget dokumenteres. Oppgjørene skal telles og signeres av to personer.

 

Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov.§4

Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.

Ryttersportsklubben NOR har fire typer medlemskap:
Enkeltmedlemskap, familiemedlemskap, aktivt medlemskap og aktiv pluss medlemskap. Aktivt medlemskap gir enkelte fordeler, blant annet muligheten for å søke om dekning av reiseutgifter, rytterlisens og kursavgifter etter bestemmelser som er satt av styret. Aktivt pluss har medlemsfordeler for et aktivt medlem. Det gis familiemoderasjon for aktive medlemmer til halv pris. Eks. et aktivt medlem betaler 400 kroner eller en familie betaler aktivt pluss 450 kr, og betaler da 200 kr for neste aktive medlem i familien.


Innkrevningsrutiner:

Kasserer sender ut faktura til tidligere medlemmer i januar måned.

Første purring 14 dager etter forfall.
Utmelding sendes skriftlig innen 31.12. året dersom man ikke ønsker å være medlem kommende år.

31.12 kan medlemmer som ikke har betalt strykes, men et medlem er medlem i to år etter siste innbetalte medlemskap og kan kreves for dette dersom den ikke har meldt seg ut.

 

Reklame/sponsoravtaler

Alle sponsoravtaler skal godkjennes av styret, en komité kan ikke inngå egne avtaler uten godkjennelse fra styret.

 

Utleie av hestehenger

En av våre medlemsfordeler er rimelig leie av klubbens hestehenger. Aktive medlemmer, som oppfyller kravene til aktivt medlemskap, kan benytte seg av hengeren gratis 1 døgn innenfor kommunegrensen. Leie utover dette koster 200 kr i døgnleie.

Ikkemedlemmer betaler 500 kr pr døgn i leie.

Klubben tar et depositum på 500 kr ved utleie. Oppgjøret for leien og depositumet må betales kontant ved henting av hengeren. Depositumet tilbakebetales dersom hengeren er levert uten feil og mangler og er rengjort.

Regler for Ryttersportsklubben NOR

 

Retningslinjer for foreldre/foresatt

 

•           Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Ryttersportsklubben NOR, men er du med følger du våre regler.

•           Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du!

•           Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine

•           Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel

•           Lær barna å tåle både medgang og motgang

•           Motiver barna til å være positive på trening og stevner

•           Vis god sportsånd og respekt for andre.

•           Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om

•           Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

 

Retningslinjer for utøvere

Slik ønsker vi at Ryttersportsklubben NORs medlemmer oppfører seg når de er ute og representerer klubben:

 • Viser gode holdninger
 • Respektere hverandre
 • Er lojal mot klubb og trenere
 • Hjelper hverandre
 • Følger klubbens regler
 • Stiller opp for hverandre
 • Er ærlige overfor trener og andre utøvere
 • Har et godt samhold
 • Står sammen
 • Stiller på dugnader, treninger og stevner en har forpliktet seg til
 • Viser engasjement
 • Har gode arbeidsholdninger
 • Viser stolthet av sin egen innsats
 • Tar et objektivt ansvar for miljø og trivsel
 • Viser at MOBBING IKKE ER AKSEPTERT!

 

Retningslinjer for trenere

I Ryttersportsklubben NOR ønsker vi trenere som bidrar til:

•           Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren

•           Positive erfaringer med trening og konkurranse

•           Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap

•           At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger

•           Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre

•           Vær et godt forbilde

•           Møt presis og godt forberedt til hver trening

•           Som trener er du veileder, inspirator og motivator

•           Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine

•           Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen

•           Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren

•           Vis god sportsånd og respekt for andre

•           Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet

•           Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

 

Innholdet i treningen skal ha:

•           En målrettet plan

•           Progresjon i opplevelser og ferdigheter

•           Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser

•           Effektiv organisering

•           Saklig og presis informasjon

•           Kreative løsninger

•           Fleksibilitet ved problemløsning

Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

Årlige faste oppgaver

Dato/måned

Januar: Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen januar/februar.

1. mars: Søke om sponsormidler hos Ymber.

Mars: Gjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets lov.

15. mars: Søke kommunale kulturmidler, sjekk med kommunen for søknadsfrist.

April: Rapportere endringer av post og e- postadresser

April: Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen

15. mai: Søke om momskompensasjon

1. november: Søke om momskompensasjon 

 • Sommerstevnet 2002 Caroline/Mali og Kristine/Philippa
 • Sommerstevnet 2002 Reisa miniderby
 • Isabel og Russian Star
 • Anette/Uppercut og Kristine/Philippa
 • Midtsommerstevnet, Eva og Cassandra
 • Midtsommerstevnet -02, Caroline/Mali Chablis og Isabell/Russian Star
 • Midtsommerstevne-02 Kristine/Philippa
 • Trine og Mikko, bronse KM 2002
 • Caroline og Mali Chablis, bronse KM2002
 • Trine og Trollvik Mikko, bronse HM 2002
 • Høststevnet 2002
 • Trine og Mikko nyter en brus under høststevnet- 02
 • Anette og Mali Chablis (2. fra v) Ishavshoppet -03
 • Premieutdeling klubbmesterskapet dressur 2003