Ekstraordinært årsmøte

Styret viser til innkalling til ekstraordinært årsmøte av 15. mai 2019 på klubbens Facebookside og legger herved ut sakslista for ekstraordinært årsmøte Onsdag 29. mai kl. 17:00  i Formannskapssalen, kommunehuset. 

 

RSKN inviterer til ekstraordinært årsmøte

Onsdag 29. mai kl. 17:00 Formannskapssalen

 

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigete
 2. Godkjenne innkalling
 3. Godkjenne sakslisten
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Valg av ordstyrer
 6. Valg av sekretær
 7. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
 8. Valg


Sak 4 – forretningsorden

 

Forslag til forretningsorden:

 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
 2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
 4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
 5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
 6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
 7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
 8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

 

Jamfør NIFs lov

 

Sak 8 – Valg

 

Valgkomitéens forslag:

Styremedlem 2: Lene Andersen

Varamedlem 2: Karina Skoglund

Medlem av valgkomitéen: Anneli Hermansen  (går inn for Lene Andersen) 

Styret kommer til å informere om anleggssaken etter møtet. 

Vi håper så mange som mulig kommer. Det blir servert kaffe og kaker. 

Velkommen!

Med vennlig hilsen styret

 

23.05.2019 22.47