Søknad om midler fra Friidrettens Venner for 2014

Søknad om midler fra Friidrettens Venner for 2014

Friidrettens venner deler hvert år ut midler til klubber, kretser, regioner eller forbund med tilknytning til friidrett. Søknadsfristen er den 20. november 2013.

Styret vil behandle søknadene og senest i løpet av januar neste år vedta tildelningene for 2014. Alle søkere vil få svar, både om man får tildelt midler eller ikke.

Kriterier vil være retningsgivende, men fraskriver ikke styret retten til på fritt grunnlag å bevilge midler til de formål styret til enhver tid ønsker.

Den totale rammen for tildelinger for 2014 er kr. 300.000 til klubber, kretser, regioner og forbund. Tildelingene vil være i størrelsesorden kr. 10. 0000 - 30.000 til klubb og på kretsnivå.

For de som får tildelt midler vil halvparten utbetales ved tildelingen og resten etter at rapport og regnskap er sendt inn og godkjent.

Hvem kan søke:
Alle klubber, kretser, regioner eller forbund med tilknytning til friidrett, og som kan bidra til å utvikle norsk friidrett er søknadsberettiget.

Søknaden skal inneholde:

  • Formål
  • Begrunnelse
  • Fullstendig budsjett
  • Søknadsbeløp
  • Søkerorganisasjon og ansvarshavende


Formål det kan det søkes midler til
Friidrettens Venner ønsker for tildelingen 2014 å sette fokus på kompetanseheving på trenersiden og friidrettsarrangementer, samt samarbeid på tvers av klubber og kretser. 

  • Aktiviteten skal i hovedsak være prosjektrettet og ikke driftsrettet.
  • Aktiviteten bør være av langsiktig karakter eller ha langsiktige virkninger.
  • Aktiviteten bør gjelde flere enn en enkeltperson.


Søknadsfrist
:
Søknadsfristen er den 20. november 2013.

07.11.2013 13:00