Søknad om midler fra Friidrettens Venner for 2016

Søknad om midler fra Friidrettens Venner for 2016

Friidrettens Venner deler hvert år ut midler til klubber, kretser og forbund med tilknytning til friidrett.

Styret vil behandle søknadene og senest i løpet av februar neste år vedta tildelningene for 2016. Alle søkere vil få svar, både om man får tildelt midler eller ikke.
Kriterier vil være retningsgivende, men fraskriver ikke styret retten til på fritt grunnlag å bevilge midler til de formål styret til enhver tid ønsker.
Tildelingene vil være i størrelsesorden inntil kr. 30.000 til klubb og på kretsnivå.
For de som får tildelt midler vil halvparten utbetales ved tildelingen. Resten utbetales etter at rapport og regnskap er innsendt og godkjent.

Hvem kan søke:
Alle klubber og kretser, som er klubbmedlem i Friidrettens Venner, er søknadsberettiget. Klubbmedlemskapet er nytt av året og gjelder fra og med 2016. Det betyr at klubbmedlemskap av kr. 1.000 i Friidrettens Venner inngås ved  innsendelse av søknad. 
Se vår hjemmeside for mer informasjon om klubbmedlemskap i Friidrettens Venner.

Søknaden skal inneholde:

 • Søker
 • Prosjektansvarlig, mobil, e-post
 • Prosjektnavn
 • Kontonummer
 • Hovedmål for tiltaket
 • Målgrupper
 • Beskrivelse av planlagte aktiviteter.
 • Tidsplan
 • Budsjett
 • Søknadssum
 • Bekreftelse på at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte og godtagelse av kriteriene for utbetaling og eventuell tilbakebetaling av midler.
 • Dato, sted og signatur ansvarshavende.


Ved henvendelse til post@friidrettensvenner.no  kan søknadsskjema (Word-fil) tilsendes.

Formål det kan det søkes midler til
Friidrettens Venner ønsker for tildelingen 2016 å sette fokus på kompetanseheving på trenersiden og friidrettsarrangementer, samt samarbeid på tvers av klubber og kretser. 
Merk at vi ikke støtter innkjøp av utstyr (da det er andre ordninger som ivaretar dette), anlegg eller byggeprosjekter (gjelder alle faser).

 • Aktiviteten skal i hovedsak være prosjektrettet og ikke driftsrettet.
 • Aktiviteten bør være av langsiktig karakter eller ha langsiktige virkninger.
 • Aktiviteten bør gjelde flere enn en enkeltperson.
 • Fokus på kompetanseheving på trenersiden og friidrettsarrangementer, samt samarbeid på tvers av klubber og kretser. 


Kriterier for utbetaling av midler:

 • Tildeling gis etter søknad og gjelder derfor i den perioden det er søkt om. Det betyr at midlene ikke kan «fryses». 
 • Dersom prosjektet ikke gjennomføres, må utbetalingen refunderes.
 • Det vil kun tildeles midler til ett prosjekt en gang.
 • Det kan søkes på flere prosjekter, men kun ett pr. søknadsskjema.
 • Prosjektrapporten må inneholde egen vurdering av resultatet av tiltaket og søknadens kontonummer, hvor restutbetalingen skal overføres.
 • Restutbetalingen forutsetter FIV-styrets godkjenning av prosjektrapporten og -regnskapet.


Søknadsfrist er den 15. desember 2015. Tildelning i februar 2016.

13.11.2015 15:10