Søknad om midler fra Friidrettens Venner for 2021

Søknad om midler fra Friidrettens Venner for 2021

Friidrettens Venner deler hvert år ut midler til klubber, kretser og forbund med tilknytning til friidrett.

Styret vil behandle søknadene og senest i løpet av januar neste år vedta tildelningene for 2021. Alle søkere vil få svar, både om man får tildelt midler eller ikke.

Tildelingene vil være i størrelsesorden inntil kr. 30.000 til klubb og på kretsnivå.

For de som får tildelt midler vil halvparten utbetales ved innmeldt oppstart av prosjektet. Resten utbetales etter at rapport og regnskap er innsendt og godkjent.

Hvem kan søke

Alle klubber og kretser, som har medlemskap i Friidrettens Venner, er søknadsberettiget.

Det betyr at klubbmedlemskap av kr. 1.000 i Friidrettens Venner inngås ved innsendelse av søknad. Se vår hjemmeside for mer informasjon om klubbmedlemskap i Friidrettens Venner.

Søknaden skal inneholde

Søker

Prosjektansvarlig, mobil, e-post

Prosjektnavn

Kontonummer

Hovedmål for tiltaket

Målgrupper

Beskrivelse av planlagte aktiviteter.

Tidsplan

Budsjett

Søknadssum

Bekreftelse på at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte og godtagelse av kriteriene for utbetaling og eventuell tilbakebetaling av midler.

Dato, sted og signatur ansvarshavende.

Søknadsskjema (Word-fil) finner du her: Søknadsskjema_2021

Formål det kan det søkes midler til

Friidrettens Venner ønsker for tildelingene å sette fokus på kompetanseheving på trenersiden og nye/nyskapende friidrettsarrangementer (ikke arrangementsstøtte til eksisterende stevner), samt samarbeid på tvers av klubber og kretser.

Merk at vi ikke støtter innkjøp av utstyr (da det er andre ordninger som ivaretar dette), anlegg eller byggeprosjekter (gjelder alle faser).

Aktiviteten skal i hovedsak være prosjektrettet og ikke driftsrettet.

Aktiviteten bør være av langsiktig karakter eller ha langsiktige virkninger.

Aktiviteten bør gjelde flere enn en enkeltperson.

Kriterier for utbetaling av midler

Kriterier vil være retningsgivende, men fraskriver ikke styret retten til på fritt grunnlag å bevilge midler til de formål styret til enhver tid ønsker.

Tildeling gis etter søknad og gjelder derfor i den perioden det er søkt om. Det betyr at midlene ikke kan «fryses».

Dersom prosjektet ikke gjennomføres, må utbetalingen refunderes.

Det vil normalt kun tildeles midler til ett prosjekt en gang.

Det kan søkes på flere prosjekter, men kun ett pr. søknadsskjema.

Prosjektrapporten må inneholde egen vurdering av resultatet av tiltaket og søknadens kontonummer, hvor restutbetalingen skal overføres.

Restutbetalingen forutsetter FIV-styrets godkjenning av prosjektrapporten og -regnskapet.

Søknadsfrist den 8. januar 2021. Tildeling i løpet av januar 2021.

05.12.2020 12:00