Søknad om midler fra Friidrettens Venner for 2019

Søknad om midler fra Friidrettens Venner for 2019

Friidrettens Venner deler hvert år ut midler til klubber, kretser og forbund med tilknytning til friidrett.

Styret vil behandle søknadene og senest i løpet av februar neste år vedta tildelningene for 2019. Alle søkere vil få svar, både om man får tildelt midler eller ikke.

Kriterier vil være retningsgivende, men fraskriver ikke styret retten til på fritt grunnlag å bevilge midler til de formål styret til enhver tid ønsker.
Tildelingene vil være i størrelsesorden inntil kr. 30.000 til klubb og på kretsnivå.
For de som får tildelt midler vil halvparten utbetales ved innmeldt oppstart av prosjektet. Resten utbetales etter at rapport og regnskap er innsendt og godkjent.

Hvem kan søke
Alle klubber og kretser, som er klubbmedlem i Friidrettens Venner, er søknadsberettiget.
Det betyr at klubbmedlemskap av kr. 1.000 i Friidrettens Venner inngås ved innsendelse av søknad.
Se vår hjemmeside for mer informasjon om klubbmedlemskap i Friidrettens Venner.

Søknaden skal inneholde
Søker
Prosjektansvarlig, mobil, e-post
Prosjektnavn
Kontonummer
Hovedmål for tiltaket
Målgrupper
Beskrivelse av planlagte aktiviteter.
Tidsplan
Budsjett
Søknadssum
Bekreftelse på at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte og godtagelse av kriteriene for utbetaling og eventuell tilbakebetaling av midler.
Dato, sted og signatur ansvarshavende.

Søknadsskjema (Word-fil) finner du her: Søknadsskjema_2019

Formål det kan det søkes midler til
Friidrettens Venner ønsker å sette fokus på kompetanseheving på trenersiden og friidrettsarrangementer, samt samarbeid på tvers av klubber og kretser.
Merk at vi ikke støtter innkjøp av utstyr (da det er andre ordninger som ivaretar dette), anlegg eller byggeprosjekter (gjelder alle faser).
Aktiviteten skal i hovedsak være prosjektrettet og ikke driftsrettet.
Aktiviteten bør være av langsiktig karakter eller ha langsiktige virkninger.
Aktiviteten bør gjelde flere enn en enkeltperson.
Merk vårt fokus på kompetanseheving på trenersiden og friidrettsarrangementer, samt samarbeid på tvers av klubber og kretser.

Kriterier for utbetaling av midler
Tildeling gis etter søknad og gjelder derfor i den perioden det er søkt om. Det betyr at midlene ikke kan «fryses».
Dersom prosjektet ikke gjennomføres, må utbetalingen refunderes.
Det vil kun tildeles midler til ett prosjekt en gang.
Det kan søkes på flere prosjekter, men kun ett pr. søknadsskjema.
Prosjektrapporten må inneholde egen vurdering av resultatet av tiltaket og søknadens kontonummer, hvor restutbetalingen skal overføres.
Restutbetalingen forutsetter FIV-styrets godkjenning av prosjektrapporten og -regnskapet.

Søknadsfrist den 20. januar 2019. Tildelning i februar 2019.

06.12.2018 16:16