Prosjektstøtte til Hordaland

Prosjektstøtte til Hordaland

FRIIDRETTENS VENNER har gitt støtte til Hordaland Friidrettskrets sitt SKOLEPROSJEKT «Friidrett for alle – lavterskel rekruttering» sammen med andre viktige bidragsytere som Norges Friidrettsforbund og Vestland fylkeskommune.

Det har totalt vært gjennomført 14 skoleidrettsdager i kretsen. Dette er tett på målsetningen.

Tilbakemeldingene har vært at dette er et svært godt kretstiltak som vil bli satt inn i klubbenes arrangementsplaner i fremtiden og som bør arrangeres opp mot sommerferien.

I forkant av skoleidrettsdagene ble det arrangert friidrettsopplæring til lærere. Friidrett er «alle idretters mor», der grunntrening er et viktig element.

Hovedmålgruppen er barn og ungdom fra 9 år til 15 år. Klubbene vil også rekruttere ungdom i alderen 15-18 år. Sekundært er målgruppen lærere, for å skape kompetanse slik at det tilbys friidrettsøvelser i skolen.

Det har vært et godt prosjekt med tilhørende arbeidsdokumenter. Det har vært en markant økning i antall skolestevner dette året sammenlignet med tidligere år. Tilbakemeldinger fra klubbene er at det er svært positivt at kretsen setter søkelys på denne type arrangementer, som er direkte medvirkende til økt rekruttering for klubbene. At kretsen med sine samarbeidspartnere kan være en servicepartner som legger til rette med administrativ planlegging, utlån av utstyr, gratis startnummer, personell til avvikling av skoleidrettsdagene og økonomisk støtte til arrangement som ikke skaper inntekter, ses på som utrolig positivt. Klubbene følger også kretsen sin tanke om å tilby gratis friidrettskurs for lærerne, og at dette vil skape mer friidrett i skolen, som igjen kan føre til økt rekruttering av barn og ungdom til klubbene. Vi ser en medlemsøkning i våre klubber.

Daglig leder Eddie M. Ebbesvik i Hordaland Friidrettskrets er veldig fornøyd og trekker frem at tilbakemeldingene er at dette prosjektet MÅ fortsette, slik at vi får flere barn og unge inn i friidretten.

Prosjektet har mottatt støtte fra FRIIDRETTENS VENNER i 2022 og i 2023.

FRIIDRETTENS VENNER Prosjektstøtte

Friidrettens Venner deler hvert år ut midler til klubber, kretser og forbund med tilknytning til friidrett.

Utlysning på høsten, med søknadsfrist januar påfølgende år.

Styret behandler søknadene og vedtar tildelingene i løpet av januar/februar påfølgende år. Alle søkere blir tilskrevet, både om man får tildelt midler eller ikke.

Tildelingene er i størrelsesorden inntil kr. 30.000 til klubb og på kretsnivå.

Alle klubber og kretser, som er klubbmedlem i Friidrettens Venner, er søknadsberettiget.

Friidrettens Venner har i 2022 gitt økonomisk støtte til følgende prosjekter:

Fitjar Idrettslag - Samarbeid i Sunnhordland FIK Oslo og Akershus - Samlinger 13-14 år
FIK Agder - Stavsatsing Agder FIK Rogaland - Prosjekt unge trenere
FIK Buskerud - Kretssamlinger for ungdom i alderen 13-14 år Gular - Team Lang 2024
FIK Hordaland - Kompetanseutvikling og rekruttering i skoleverket Tønsberg friidrettsklubb - Trener 3
FIK Innlandet - Treningsleir for Ungdom Ull-Kisa - Kast i vinden

05.04.2023 19:30