Kartarbeid Næroset-Leinvanghøgda-Rustadberget

Kartarbeid Næroset-Leinvanghøgda-Rustadberget

Ringsaker Orienteringsklubb er i gang med nyutgivelse av tidligere orienteringskartet i området Næroset-Leinvanghøgda-Rustadberget. Kartet dekker et område på ca. 17 km2.

  • 10,8 km2 ble kartlagt i 1983 i forbindelse med kartprosjektet Leinvanghøgda, utgitt av Ringsaker OL. Delvis ajourført i 1988.
  • 3,0 km2 ble synfart i 1991 i forbindelse med kartprosjektet Veldresaga, utgitt av Hein OL
  • 3,4 km2 ble synfart og utgitt i 1976 av Ringsaker OL og utgitt i forbindelse med Ringsaker OL sitt kartprosjekt Rustadberget.

Vi ønsker nå utgi kartet på nytt og vil derfor foreta en fullstendig nysynfaring av området. Vi tar sikte på å få utført ca. halvparten av arbeidet i sommer og resten i løpet av 2017. Det blir området Rustadberget-Svehøgda-Solsveen som i første omgang er første prioritet. Synfaringsarbeidet vil bli utført av 3 innleide synfarere fra Tjekkia/Slovakia, og disse vil bo og arbeide i området fra ca. 12. juli og ca. 3 uke utover.

Vi tar sikte på å ferdigstille deler av kartet i løpet av vinteren 2016-2017, slik at det vil være klart til bruk våren 2017.

Kartet er planlagt brukt til trening, treningsløp, tur-orientering og løpsarrangementer i orienteringsklubbens regi. Det vil også bli søkt om spillemidler/kommunal støtte til kartprosjektet.

Aktiviteten fra orienteringsklubben sin side vil foregå i henhold til «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere» (jfr. NOFs lov § 17) Vedtatt på Kretsledermøtet 2.-3.12.1989 samt «Friluftsloven» (vedtatt 1957 sist endret 01.07.2013).

Arbeidet med kartet vil bekjentgjort i annonse i Ringsaker Blad et i løpet av juni. Mer detaljert informasjon om kartet er lagt ut på orienteringsklubbens hjemmesider www.ringsaker-orientering.no. Veldre almenning, Ringsaker Skogeierlag, Veldre Bestandsplanområde og Veldre Viltlag er informert i eget brev.

Vi viser også til oversiktskart som viser prosjektets avgrensing.

Vi håper det nye orienteringskartet vil bli et kjærkomment bidrag til friluftsaktiviteter i området. Ringsaker Orienteringsklubb skal i hvert fall bidra til å gjøre kartet tilgjengelig for lokalbefolkningen i området.

Spørsmål omkring kartprosjektet kan rettes til:

Tore Hermansson (ansvarlig for kart- og VDG-arbeid)

Skolevegen 20

2390 Moelv

Tlf. 97071398/62368450

E-post: to-herm@outlook.com

09.07.2016 23:35