§ 6

Val av styrelse och revisor

Styrelsen består av fem personer och två suppleanter.

Mom. 1 Styrelse väljs för två år och avgår växelvis, ordförande och två styrelsemedlemmar det ena året, kassören och en styrelsemedlem det andra året.

Mom. 2 Suppleanter väljs för två år och avgår växelvis.

Mom. 3 Avgående styrelsemedlemmar kan omväljas.

Mom. 4 Ordförande och kassör väljs särskilt av årsmötet, i övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

Mom. 5 Två revisorer jämte suppleanter väljs för två år och avgår växelvis.

Mom. 6 Avgående revisorer och suppleanter kan omväljas.

§ 7

Styrelsens arbetsfördelning

Ordförande leder föreningens möten, sköter föreningens korrespondens samt är den förmedlande länken mellan föreningen och myndigheterna.

Kassören handhar vården av föreningens ekonomi och medlemsmatrikel, samt ombesörjer alla in- och utbetalningar.

Sekreteraren för protokoll vid alla styrelse- och föreningssammanträden.

Revisorerna åligger det att i god tid före årsmötet granska föreningens räkenskaper, att inventera föreningens tillhörigheter och upprätta en skriftlig berättelse om revisionen med tillstyrkande eller avstyrkande av ansvarsfrihet åt styrelsen.

§ 8

Bestämmelser och ordningsregler

På varje kolonilott får endast en byggnad uppföras, som inklusive förråd har en total byggnadsyta på högst 20m2. Byggnadens höjd får inte överstiga 3,5 m. På varje kolonilott får ett växthus uppföras. Storleken på detta skall anpassas till områdets småskalighet.

Kolonilott skall nyttjas för trädgårdsodling. Kolonilott får inte drivas som handelsträdgård.

Det är varje medlems skyldighet att sköta sin lott. Bebyggelse och planering får inte utföras så att det beskuggar eller på annat sätt stör intilliggande lotter. Allt arbete skall kunna utföras på den egna lotten. Ogräs skall rensas bort innan det fröar av sig eller sprider sig på annat sätt. Gränserna mot intilliggande lotter skall skötas noga.

Gatan längs med den egna kolonilotten skall hållas ren, snygg och ogräsfri till halva bredden.

Starkväxande träd får inte planteras eller finnas på kolonilotten.

På koloniområdet får inte hållas fjäderfä, kaniner eller andra djur, dock får hund i band medföras.

Det är inte tillåtet att direktansluta vattenledning till rörnätet.

Rinnande vattenslangar eller spridare får inte lämnas utan tillsyn. Biltvättning är förbjuden.

Husvagnar, båtar och dyl. får inte ställas upp på området.

Det råder hastighetsbegränsning till 10 km/tim inom området. Hindrande fordonsparkering får inte förekomma.

Tidpunkter och villkor för eldning av trädgårdsavfall är begränsade.

Sopbehållarna är enbart avsedda för hushållsavfall.

Skräp och grövre trädgårdsavfall får inte kastas utanför området eller i dess ytterkanter.

§ 9

Föreningsupplösning

I händelse föreningen skulle upplösas, tillfaller föreningens tillgångar ett sådant ändamål, som minst två tredjedelar av föreningens medlemmar vid sammanträde godkänner.