Stadgar för Nolhaga Koloniförening

Antagna vid årsmöte den 2 april 2011 och vid extra föreningsmöte den 21 maj 2011

§ 1

Koloniföreningens uppgift

Koloniföreningen är en lokal sammanslutning som värnar om intresset för trädgårdsodling och arbetar för att detta intresse tillgodoses. Föreningen har till uppgift att verka för gott kamratskap och för reda och för ordning på koloniområdet, samt bevaka arrendet med Alingsås kommun.

§ 2

Medlemskap

Medlem skall vara bosatt i Alingsås kommun.

Medlemskap i föreningen äger varje arrendator som har erlagt beslutad avgift senast den 1 juni varje år, annars anses medlemskapet ha upphört. Styrelsen kan dock göra undantag från detta om speciella skäl föreligger.

§ 3

Överlåtelse av koloni

Kolonilott får inte överlåtas, vare sig helt eller delvis, utan styrelsens medgivande.

Mom. 1 Skriftligt meddelande om överlåtelse skall lämnas till styrelsen senast en månad innan överlåtelse sker.

Mom.2 Meddelandet skall innehålla uppgift om ny innehavare samt överlåtelsesumma.

Mom.3 Styrelsen har rätt att granska överlåtelsesumman och om oskälighet föreligger framföra prisreglerande synpunkter.

Mom. 4 Ny innehavare erhåller medlemskap i föreningen sedan styrelsen godkänt överlåtelsen.

Mom. 5 I samband med överlåtelse skall företrädare för styrelsen informera de(n) nya innehavarna(en) om föreningen och stadgarna.

§ 4

Uteslutning ur föreningen

Medlem som missköter sin kolonilott, och som vid två på varandra följande besiktningstillfällen fått skriftligt påpekande om detta, skall efter styrelsebeslut frånträda kolonilotten. Medlem, som genom sitt uppträdande motverkar föreningens syfte eller bryter mot beslut och stadgar, kan genom styrelsebeslut fråntagas sitt medlemskap i föreningen.

Mom. 1 Medlemmen kallas till styrelsens sammanträde, och har där rätt att framlägga sina synpunk­ter. Styrelsens beslut meddelas därefter medlemmen skriftligen.

Mom. 2 Medlem som blivit uppsagd, skall före följande första oktober ha avlägsnat sina tillhörigheter från kolonin. Tillhörigheter som finns kvar tillfaller föreningen.

 

§ 5

Föreningsmöten och dagordning

Mom.1. Årsmötet hålles före april månads utgång.

Mom. 2. Sommarmöte hålles då styrelsen eller en majoritet av medlemmarna anser detta.

Mom. 3. Vid sommarmöte skall dagordningen upptaga punkterna 1. 3. 4. 5 och 6 samt uppgift om den fråga som skall behandlas.

Mom. 4. Vid årsmötet skall följande punkter förekomma på dagordningen.

 1. Mötets öppnande.
 2. Parentation över avlidna medlemmar.
 3. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justerare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisorns berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut med anledning av föreningens vinst/förlust.
 11. Beslut om arvode till styrelseledamöter och vatten­ansvariga samt beslut om anslag till styrelsens för­fogande.
 12. Val av ordförande och kassör (Två år).
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter (Två år).
 14. Val av revisor och suppleant (Två år).
 15. Val av ordningskommitté. Fem personer (Ett år).
 16. Val av vattenansvariga. Två personer (Ett år).
 17. Val av valberedning.
 18. Fastställande av årsavgift.
 19. Fastställande av besiktningsdagar.
 20. Behandling av till styrelsen skriftligen väckta frågor.