Velkommen!

Du er nå kommet til Askøy Turn og Sportdrillklubb sin nettside.

Vi er en klubb som ble stiftet 26. mars 2006. Klubben består av partier innen turn og sportsdrill. Vår klubb er bygget opp og drives av frivillige. Vi har ingen ansatte i klubben som drifter klubben, og derfor er det etter arbeidstid vi vil være tilgjengelig.

Informasjon om klubben som f.eks oversikt over partier, treningstider, priser, hvordan bli medlem osv. finner du på vår nettside.

Ønsker du kontakt med klubben kan en sende e-post til atskpost@gmail.com, så svarer vi så raskt som vi har anledning.

 

Kontakt klubben

Askøy Turn og Sportsdrillklubb er et frivillig drevet idrettslag. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av klubben og prøver etter beste evne å forbedre oss så godt vi kan.

Vi ønsker nå å informere om at alle henvendelser uavhengig om de gjelder sportsdrill eller turn kun skal rettes til atskpost@gmail.com og ikke til enkeltpersoner i styret, trenere eller lignende. Hvis enkeltpersoner fra styret/hovedtrener eller sportslig ansvarlig har opprettet direkte kontakt vil det selvfølgelig være naturlig å henvende seg direkte tilbake mot denne personen.   

Alt som angår påmelding og utmelding skal rettes til atskpamelding@gmail.com

På vår nettside www.askoyturnogsportsdrillklubb.no finner dere all informasjon for klubben. Vi legger ut nyheter ved jevne mellomrom på vår nettside.

Nyheter

Informasjon:

 • Oppstart høsten 2019 for nye medlemmer.

  Informasjon om påmelding for nye medlemmer høsten 2019.

  Vi åpner opp for påmelding i uke 35 for nye medlemmer. 

  NB! De som melder på nå uten noen partitilknytning vil ikke bli godkjent. Påmelding er kun gjeldene når partiene åpnes opp for påmelding.

  Informasjon om ledige partier, samt dag og tidspunkt for når påmelding åpnes, legges ut her på nettsiden i forkant.

  De som ikke får plass med det første blir stående på venteliste, og får beskjed om det blir noe ledig.

  Oppdatert oversikt over trening høsten 2019 for turn er nå lagt ut under treningstider til turn. Oppdatert oversikt over treningstider til sportsdrill legges ut etterhvert.

   

   

  01.07.2019 23.06
 • NM 2019 i Sportsdrill

  Helgen 26-28. april 2019 arrangerer Askøy Turn og Sportsdrillklubb NM i Sportsdrill i Sotra Arena. Over 100 sportsdrillere vil konkurere og aspiranter/minirekrutter vil ha flotte oppvisninger.

  Velkommen til Sotra Arena:)

  09.04.2019 09.43
 • Høsten 2019.

  Det vil legges ut informasjon om oppstart høsten så snart vi har fått tildelt treningstider og trenere er på plass. Alle eksisterende medlemmer får tilbud om å fortsette til høsten. Informasjon sendes ut til alle før oppstart.

  Påmelding for nye medlemmer vil legges ut på nettsiden i god tid før skolestart.

  09.04.2019 09.40
 • Siste trening våren 2019.

  Begge Gymlek partiene, Idrettens grunnstige og SALTO mix har sin site trening tirsdag 14. mai. SALTO gutter har sin siste trening torsdag 16. mai.

  De som skal delta på Gymfest Barn og Gymfest Ungdom trener fram til stevnet. Egen informasjon sendes til dem.

  Troppsgymnastikk og Sportsdrill partiene får egen informasjon etterhvert.

  09.04.2019 09.37
 • Påskeferien 2019

  Det blir ingen trening i påskeferien for alle Turn og Sportsdrill partiene, med unntak av junior/ senior Sportsdrill.

  09.04.2019 09.36
 • Ingen trening i vinterferien 2019

  Det blir ingen trening i vinterferien for alle turn og sportsdrill partier. Unntak er elite sportsdrill, som har fått egen informasjon.

  16.02.2019 15.08
 • Påmelding til Gymlek 3 og 4 år.

  Gymlek 3 og 4 år, som er et foreldre og barn parti har ikke hatt inntak av nye medlemmer denne høsten, grunnet mangel på trener. Vi har nå fått en trener som har vært med i høst, og som nå har sagt seg villig til å ta ansvar for dette partiet våren 2019. Vi åpner derfor opp for påmelding på dette partiet, for barn født 2014 og 2015.

  Påmeldingen åpner i uke 1, onsdag 2. januar kl. 18.30. Påmeldinger før denne tiden vil ikke blir registrert.

  Påmeldingslink finner dere under menyen - bli medlem eller ved å gå inn på www.gymogturn.no

  PÅMELDING ER NÅ STENGT!

   

   

   

   

  16.12.2018 12.48
 • NM Sportsdrill 2019.

  Helgen 26-28. april 2019 vil Askøy Turn og Sportsdrill klubb arrrangere NM i Sportsdrill. Alle partiene innen Sportsdrill vil denne helgen konkurrere eller ha oppvisning. Vi setter opp en dugnadsfordeling mellom alle sportsdrill partiene i god tid før stevnet.

  03.10.2018 14.22

Flere nyheter

 

                                       Til

Medlemmene i idrettslag – Askøy Turn og Sportsdrill Klubb

Innkalling til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb.

Mandag 27. mars 2016 kl. 18.00 i Askøy Forum.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest (14 dager før).

Sakene kan sendes atskpost@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

 

Valgbarhet.

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget:

Lovnorm for idrettslag § 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

 1. a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas. Dersom organisasjonsleddet ikke overholder fristen, kan Idrettsstyret/idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å oppfylle bestemmelsen, jf. pkt 2.2.

       Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.

       Dersom det er åpenbart at dispensasjon ville ha blitt innvilget, kan dispensasjon innvilges i etterkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.

 1. b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. 
 2. c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning.

Lovnorm for idrettslag § 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. 

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdrags avtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med organisasjonsledd.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer til organisasjonsleddets styre.

(6) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

Lovnorm for idrettslag §7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd

(1) En person som har en avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 2

 

Velkommen!

 

Mvh

Styret

 

 

 

Følg oss også på Instagram @Askoyturnogsportsdrill