Velkommen!

Du er nå kommet til Askøy Turn og Sportdrillklubb sin nettside.

Vi er en klubb som ble stiftet 26. mars 2006. Klubben består av partier innen turn og sportsdrill. Vår klubb er bygget opp og drives av frivillige. Vi har ingen ansatte i klubben som drifter klubben, og derfor er det etter arbeidstid vi vil være tilgjengelig.

Informasjon om klubben som f.eks oversikt over partier, treningstider, priser, hvordan bli medlem osv. finner du på vår nettside.

Ønsker du kontakt med klubben kan en sende e-post til atskpost@gmail.com, så svarer vi så raskt som vi har anledning.

 

Kontakt klubben

Askøy Turn og Sportsdrillklubb er et frivillig drevet idrettslag. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av klubben og prøver etter beste evne å forbedre oss så godt vi kan.

Vi ønsker nå å informere om at alle henvendelser uavhengig om de gjelder sportsdrill eller turn kun skal rettes til atskpost@gmail.com og ikke til enkeltpersoner i styret, trenere eller lignende. Hvis enkeltpersoner fra styret/hovedtrener eller sportslig ansvarlig har opprettet direkte kontakt vil det selvfølgelig være naturlig å henvende seg direkte tilbake mot denne personen.   

Alt som angår utmelding skal rettes til atskavmelding@gmail.com

På vår nettside www.askoyturnogsportsdrillklubb.no finner dere all informasjon for klubben. Vi legger ut nyheter ved jevne mellomrom på vår nettside.

What do you want to do ?New mailCopy

Nyheter

Informasjon:

 • Til Medlemmene i idrettslag – Askøy Turn og Sportsdrillklubb - årsmøte 2021

  Innkalling til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb.

  Onsdag 26. mai 2021 kl. 19.00 . Årsmøtet avholdes digitalt på Teams.

  Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest (14 dager før).

  Sakene kan sendes atskpost@gmail.com

  Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut en uke før årsmøtet til medlemmer etter forespørsel til e-post: atskpost@gmail.com

  Les mer…
  26.04.2021 12:00
 • Endring i treningstid under massevaksinering våren 2021

  Endring i treningstid våren 2021

   Askøy kommune skal benytte Askøy Forum ved massevaksinering. Alle lag som benytter seg av hallen har fått omdisponert treningstidene i denne perioden. Dette betyr at det blir en del endringer for partiene våre innen Turn og Sportsdrill.

  Les mer…
  07.04.2021 09:21
 • ALL TRENING AVLYSES!

  Askøy Turn og Sportsdrillklubb avlyser all trening for turn og sportsdrill fra i dag og fram til og med 07. april 2021 på grunn av smittesituasjonen på Askøy.

  Les mer…
  21.03.2021 16:28
 • INGEN TRENING I VINTERFERIEN

  Det blir ingen trening for turn eller sportsdrill partiene i uke 9, med unntak av Sportsdrill Elite som får egen informasjon.

  Les mer…
  24.02.2021 20:06
 • Trening uke 6, fra mandag 08 til 14 februar 2021.

  Idrettshallene er åpen for trening for barn og unge under 20 år. Dette betyr at vi får gjennomføre trening slik vi har gjort det så langt.

  Hilsen Askøy Turn og Sportsdrillklubb

  Les mer…
  07.02.2021 20:35
 • MINNER OM OPPSTART AV TURN OG SPORTSDRILL DENNE UKEN!

  Vi starter opp med trening igjen denne uken. Alle turnpartiene har samme treningssted og treningstid som i høst inntil videre. Informasjon og om oppstart er sendt til alle medlemmene på e-post. Mottar du ikke e-post så sjekk at ikke medlingen er havnet i  "søppel". Vi legger også ut informasjon her på nettsiden.

  Velkommen til trening!

  26.01.2021 08:38
 • Dessverre ikke inntak av nye medlemmer våren 2021.

  Askøy Turn og Sportsdrillklubb har dessverre ikke mulighet denne våren å ta inn nye medlemmer. Askøy kommune har vedtatt at Askøy Forum skal benyttes til massevaksinering denne våren. Så langt er klubben kun informert om at eksisterende treningstider gjelder så langt, men innen kort tid vil all treningstid bli omdisponert. Klubben vet fortsatt ikke hvilken treningstid vi får beholde og hvor trening vil foregå.

  Klubben må forholde seg til gjeldende smittevernregler som gjelder for kommunen og særforbund. Smittevernreglene tillater ikke større grupper enn 20 personer, inkludert trener. I tillegg må det være god avstand, dersom det skal tillates flere grupper i en hall. Dette setter store begrensninger for vår aktivitet, noe som igjen ikke gir oss mulighet å tilby nye medlemmer plass denne våren. Organisert aktivitet gjelder for øyeblikket kun for dem under 20 år, noe som gjør at vi ikke får igangsatt eksisterende foreldre og barn parti.

  Vi håper at høsten 2021 blir en normal høst og som gir oss mulighet til å ønske nye medlemmer velkommen.

  What do you want to do ?Copy

  What do you want to do ?Copy

  Les mer…
  22.01.2021 14:45
 • Informasjon til medlemmene 18.01.2021

  Hei.

  De nasjonale retningslinjene har nå blitt justert og det er nå åpnet opp for organisert idrett. Dette betyr at vi kan starte opp med trening igjen fra neste uke, altså uke 4. Vi er blitt gjort oppmerksom på at massevaksinasjonen er planlagt til å foregå i Askøy forum denne våren. Dette betyr at det blir en omdisponering av treningstid for alle lag i forum. Vi vet ikke når dette vil skje og hvilke konsekvenser det vil få for oss som klubb. Vi velger å starte opp trening med samme treningstider og treningssted som i høst, så ser vi hva som skjer etter hvert. Partiet Gymlek foreldre og barn, er ikke mulig å starte opp på nåværende tidspunkt, på grunn av gjeldende retningslinjer.

  Vi sender ut mer informasjon så snart vi vet noe mer. Vi legger også ut informasjon på vår nettside.

  Les mer…
  18.01.2021 21:49
 • Informasjon til medlemmene.

  Informasjon til alle medlemmer i Askøy Turn og Sportsdrillklubb.

  Regjeringen har kommet med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene.

  Etter anbefalinger fra NIF vil det ikke vil gjennomført noen trening for alle utøverne i klubben fram til etter 18. januar. Askøyhallene har stengt alle haller i denne perioden. Vi vil komme ut med mer informasjon om oppstart etter hvert.

  Alle medlemmene har fått informasjon på e-post.

  Med vennlig hilsen

  Askøy Turn og Sportsdrillklubb

  Les mer…
  05.01.2021 12:31
 • Bestilling av klubbdrakt.

  Bestilling av klubbdrakt.

  Det er sendt ut skjema med bestilling av Askøy Turn og Sportsdrill Klubb sin klubbdrakt. Drakten er obligatorisk på alle konkurranser og stevner, men er også flott å ha for alle medlemmene. Samlet bestilling sendes til Intersport Kleppestø 10.12.20! Butikken har en del størrelser, men noe må bestilles fra lager. Vi håper de klarer å få dem inn i butikk før jul. Det er mulig å gå inn i butikken og se på drakten, og gjerne prøve den.

  Pris ved felles bestilling:
  Overtrekksdrakt for barn (str. 128.-164) kr. 580,- (ord. pris 778,-)
  Overtrekksdrakt for voksne (str. XS-XL) kr. 650,- (ord. pris 878,-)

  Pris inkluderer trykk av klubbens logo. Intersport trykker på logo ved henting.

  Drakten betales ved henting hos Intersport.

  03.12.2020 19:43

Flere nyheter

 

                                       Til

Medlemmene i idrettslag – Askøy Turn og Sportsdrill Klubb

Innkalling til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb.

Mandag 27. mars 2016 kl. 18.00 i Askøy Forum.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest (14 dager før).

Sakene kan sendes atskpost@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

 

Valgbarhet.

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget:

Lovnorm for idrettslag § 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

 1. a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas. Dersom organisasjonsleddet ikke overholder fristen, kan Idrettsstyret/idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å oppfylle bestemmelsen, jf. pkt 2.2.

       Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.

       Dersom det er åpenbart at dispensasjon ville ha blitt innvilget, kan dispensasjon innvilges i etterkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.

 1. b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. 
 2. c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning.

Lovnorm for idrettslag § 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. 

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdrags avtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med organisasjonsledd.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer til organisasjonsleddets styre.

(6) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

Lovnorm for idrettslag §7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd

(1) En person som har en avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 2

 

Velkommen!

 

Mvh

Styret

 

 

 

Følg oss også på Instagram @Askoyturnogsportsdrill