Velkommen!

Du er nå kommet til Askøy Turn og Sportdrillklubb sin nettside.

Vi er en klubb som ble stiftet 26. mars 2006. Klubben består av partier innen turn og sportsdrill. Vår klubb er bygget opp og drives av frivillige. Vi har ingen ansatte i klubben som drifter klubben, og derfor er det etter arbeidstid vi vil være tilgjengelig.

Informasjon om klubben som f.eks oversikt over partier, treningstider, priser, hvordan bli medlem osv. finner du på vår nettside.

Ønsker du kontakt med klubben kan en sende e-post til atskpost@gmail.com, så svarer vi så raskt som vi har anledning.

 

Kontakt klubben

Askøy Turn og Sportsdrillklubb er et frivillig drevet idrettslag. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av klubben og prøver etter beste evne å forbedre oss så godt vi kan.

Vi ønsker nå å informere om at alle henvendelser uavhengig om de gjelder sportsdrill eller turn kun skal rettes til atskpost@gmail.com og ikke til enkeltpersoner i styret, trenere eller lignende. Hvis enkeltpersoner fra styret/hovedtrener eller sportslig ansvarlig har opprettet direkte kontakt vil det selvfølgelig være naturlig å henvende seg direkte tilbake mot denne personen.   

Alt som angår påmelding og utmelding skal rettes til atskpamelding@gmail.com

På vår nettside www.askoyturnogsportsdrillklubb.no finner dere all informasjon for klubben. Vi legger ut nyheter ved jevne mellomrom på vår nettside.

Nyheter

Informasjon:

 • LODDBØKER!

  Hei.

  I forbindelse med Sportsdrill Vest 20020, ble det levert ut loddbøker til noen av partiene på Sportsdrill. Loddbøkene vil trekkes før sommeren. Vi kommer ut med mer informasjon etterhvert.

  20.03.2020 09.52
 • NIF Informasjon

  På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

  12.03.2020 17.36
 • ALL TRENING AVLYST!

  Til informasjon er nå all trening avlyst, også for de eldste Sportsdrillerne.

  Sportsdrill Vest 2020 er avlyst!

  12.03.2020 12.23
 • TRENING AVLYST!

  Hei.

  Askøy Turn og Sportsdrillklubb har valgt å avlyse all trening for alle Turnpartier inntil videre grunnet fare for smittespredning av Koronavirus. Grunnen til dette er bruk av apparater og annet felles utstyr for utøverne som kan medføre stor smittefare.

  Vi velger også å avlyse all trening for de yngste partiene innen Sportsdrill, aspiranter, minirekrutter og rekrutter.

  Klubben har valgt inntil videre å la de eldste Sportsdrillerne, junior og senior å la dem gjennomføre trening i påvente av nye oppdateringer fra kommune og helsemyndigheter. Trener følger norske helsemyndigheter sine anbefalinger for å begrense smitte spredning. Det vil kun være under 20 utøvere i hallen samtidig, kun bruk av egen drillstav og alle skal ha god avstand fra hverandre.

  Det vil bli tatt en avgjørelse innen fredag angående arrangering av Nasjonal konkurranse Sportsdrill Vest 2020.

  Vi gjør oppmerksom på at Åpen hall er avlyst ut denne sesongen og vil starte opp igjen til høsten.

   

  Med vennlig hilsen

  Askøy turn og Sportsdrillklubb

  11.03.2020 22.48
 • Koronavirus.

  Askøy Turn og Sportsdrillklubb følger retningslinjer til FHI og Askøy kommune. Vi sender ut informasjon til alle medlemmene dersom trening eller arrangementer blir avlyst.

  10.03.2020 22.52
 • Til Medlemmene i idrettslag – Askøy Turn og Sportsdrillklubb - AVLYST ny dato kommer!

  Innkalling til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb.

  Mandag 30. mars 2020 kl. 19.30 . Årsmøtet avholdes i Askøy Forum

  Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest (14 dager før).

  Sakene kan sendes atskpost@gmail.com

  Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut en uke før årsmøtet til medlemmer etter forespørsel til e-post: atskpost@gmail.com

  Les mer…
  26.02.2020 21.09
 • Ingen trening i vinterferien.

  Det er ingen trening for Turn og Sportsdrillpartiene i uke 9 - Vinterferien.

  Ønsker alle en fin ferie.

  21.02.2020 19.17
 • Påmelding SALTO gutter (2011-2002) vår 2020 - PÅMELDING ER NÅ STENGT!

  Påmelding til SALTO gutter (2011 - 2002)er nå åpent for påmelding.  Treningen starter opp i uke 2.

  Partiet trener i Hopshallen torsdag kl. 17.30-19.00.  Treningsavgift for vårsesongen er kr. 675,- I tillegg må alle betale en medlemskontingent for hele året som er på kr. 150,-.  (for mer info se under påmelding i menyen)

  Vi starter opp med treningen i uke 2.

  Link til påmelding: https://www.gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/mysoft/ 

  17.12.2019 20.00
 • Påmelding Sportsdrill (2011-2013) vår 2020 - PÅMELDING ER NÅ STENGT!!!

  Vi åpner opp for påmelding til Aspiranter Sportsdill våren 2020 for dem som er født 2011-2013. Trening vil foregå i Askøyhallen torsdag fra kl. 17.45-19.00.

  Påmelding skjer via gymogturn.no

  Her finner du link, som nå er åpnet for påmelding:

  http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=242

  01.12.2019 17.11
 • Juleoppvisning 2019

  Lørdag 30. november kl. 11.00 - ca. 14.00 arrangerer Askøy Turn og Sportsdrillklubb juleoppvisning i Askøy Forum. Vi håper mange har anledning til å komme å se på våre flinke Turnere og Sportsdrillere, og få et innblikk hva vi gjør på trening. Vi har salg fra kiosk og trekning på inngangsbilletten.

  Er vi heldig så kommer kanskje nissen på besøk....

  Velkommen!

  27.10.2019 19.55

Flere nyheter

 

                                       Til

Medlemmene i idrettslag – Askøy Turn og Sportsdrill Klubb

Innkalling til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb.

Mandag 27. mars 2016 kl. 18.00 i Askøy Forum.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest (14 dager før).

Sakene kan sendes atskpost@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

 

Valgbarhet.

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget:

Lovnorm for idrettslag § 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

 1. a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas. Dersom organisasjonsleddet ikke overholder fristen, kan Idrettsstyret/idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å oppfylle bestemmelsen, jf. pkt 2.2.

       Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.

       Dersom det er åpenbart at dispensasjon ville ha blitt innvilget, kan dispensasjon innvilges i etterkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.

 1. b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. 
 2. c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning.

Lovnorm for idrettslag § 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. 

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdrags avtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med organisasjonsledd.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer til organisasjonsleddets styre.

(6) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

Lovnorm for idrettslag §7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd

(1) En person som har en avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 2

 

Velkommen!

 

Mvh

Styret

 

 

 

Følg oss også på Instagram @Askoyturnogsportsdrill