Velkommen!

Støtt klubben ved å bruke Flugger Medlemmenes rabattkode i nettbutikken er: FA899317

Du er nå kommet til Askøy Turn og Sportdrillklubb sin nettside.

Vi er en klubb som ble stiftet 26. mars 2006. Klubben består av partier innen turn og sportsdrill. Vår klubb er bygget opp og drives av frivillige. Vi har ingen ansatte i klubben som drifter klubben, og derfor er det etter arbeidstid vi vil være tilgjengelig.

Informasjon om klubben som f.eks oversikt over partier, treningstider, priser, hvordan bli medlem osv. finner du på vår nettside.

Ønsker du kontakt med klubben kan en sende e-post til atskpost@gmail.com, så svarer vi så raskt som vi har anledning.

 

Kontakt klubben

Askøy Turn og Sportsdrillklubb er et idrettslag drevet basert på frivillighet. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av klubben og prøver etter beste evne å forbedre oss så godt vi kan.

Vi ønsker nå å informere om at alle henvendelser uavhengig om de gjelder sportsdrill eller turn kun skal rettes til atskpost@gmail.com og ikke til enkeltpersoner i styret, trenere eller lignende. Hvis enkeltpersoner fra styret/hovedtrener eller sportslig ansvarlig har opprettet direkte kontakt vil det selvfølgelig være naturlig å henvende seg direkte tilbake mot denne personen.   

Alt som angår utmelding skal rettes til atskavmelding@gmail.com

På vår nettside www.askoyturnogsportsdrillklubb.no finner dere all informasjon for klubben. Vi legger ut nyheter ved jevne mellomrom på vår nettside.

Nyheter

Informasjon:

 • Informasjon om turn høsten 2024

  Grunnet mangel på trenere på turn vil alle partier innen turn flyttes til Hopshallen fra høsten 2024, med unntak av Gymlek med foreldre som fortsetter som før.

  Det vil komme ut oversikt med nye treningstider i løpet av august rundt starten uke 34.

  Påmelding for nye medlemmer vil bli i slutten av uke 34. Det legges ut mer info før dette!

  Oppstart for turn partiene vil være i uke 36.

  07.07.2024 21:45
 • Behov for flere trenere innen turn

  Askøy Turn og Sportsdrillklubb ønsker å utvide trenerstaben på turn siden. Du trenger ikke å være tidligere turner, men ønsker å tilegne deg kunnskap via opplæring og kursing. 

  Vi er et lite, men tett trener miljø hvor alle har et felles mål, å få utøvere som mestrer og har en flott progresjon. Nå ønsker vi å få enda flere engasjerte trener. Er du vår neste?

  Om du ønsker å vite mer, ta kontakt på atskpost@gmail.com

  Vi gleder oss til å få nye trenere i trenerstaben 😊

  06.06.2024 21:02
 • INFORMASJON OM PÅMELDING FOR HØSTEN 2024

  Vi får mange spørsmål angående påmelding for høsten 2024. Klubben har sendt inn søknad om treningstider og avventer svar på dette  Når dette er på plass kan vi starte planleggingen av oppstart høsten 2024.

  Vi legger ut informasjon om påmelding på vår nettside i god tid før skolestart.

  06.06.2024 20:55
 • Sommerkonkurranse innen Sportsdrill - Hold av helgen 14-16.juni.

  Askøy Turn og Sportsdrilkklubb skal arrangere nasjonal konkurranse i sportsdrill helgen 14-16. juni i Åsane arena. 

  18.02.2024 12:04
 • Årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrillklubb.

  Til medlemmene i Askøy Turn og Sportsdrillklubb

  Kleppestø 18.02.24

   Innkalling til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrillklubb 2024

   Styret innkaller herved til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrillklubb.

   Årsmøtet 18.03.2024 kl. 18.30 i Askøy Forum.

   Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 04.03.2024 til atskpost@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

  Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet og sendes til det enkelte medlem etter forespørsel. Send e-post til atskpost@gmail.com dersom du ønsker papirene tilsendt.

  For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Askøy Turn og Sportsdrillklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Askøy Turn og Sportsdrillklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

  For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Askøy Turn og Sportsdrillklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan en sende e-post til styret på e-post atskpost@gmail.com

  Velkommen til årsmøte!

  Med vennlig hilsen styret  

   

   

   

  18.02.2024 11:57
 • Inntak av nye medlemmer!

  Askøy Turn og Sportsdrillklubb tar ikke inn nye medlemmer før til høsten 2024.

  21.01.2024 13:10
 • OPPSTART TURN PARTIER VÅREN 2024

  Hei.

  Alle partiene på turn starter opp i uke 2. Det blir sendt e-post til alle medlemmene i løpet av uken.

  01.01.2024 19:49
 • Siste trening for turnpartiene i Askøy Forum.

  Sist trening for alle turnpartier i Askøy Forum:

  Siste trening for alle turnpartier som trener i Askøy Forum blir tirsdag 9. mai. Alle partiene vil gjennomføre vanlig trening, men vil  avslutter med is til alle sammen😊

  Les mer…
  01.05.2023 20:32
 • Årsmøte 2023

  Det blir avholdt årsmøte for Askøy Turn og Sportsdrillklubb mandag 27. mars 2023 kl. 19.30 i Askøy Forum.

  Les mer…
  01.03.2023 21:11
 • Ingen trening i vinterferien!

  Det blir ingen trening i vinterferien (uke 9) for alle Turn og Sportsdrill Partier. Det er noen av konkurranse partiene i Sportsdrill som skal trene. men de får egen informasjon.

  Ønsker alle sammen en fin ferie:)

  23.02.2023 22:56

Flere nyheter

 

                                       Til

Medlemmene i idrettslag – Askøy Turn og Sportsdrill Klubb

Innkalling til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb.

Mandag 27. mars 2016 kl. 18.00 i Askøy Forum.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest (14 dager før).

Sakene kan sendes atskpost@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

 

Valgbarhet.

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget:

Lovnorm for idrettslag § 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

 1. a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas. Dersom organisasjonsleddet ikke overholder fristen, kan Idrettsstyret/idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å oppfylle bestemmelsen, jf. pkt 2.2.

       Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.

       Dersom det er åpenbart at dispensasjon ville ha blitt innvilget, kan dispensasjon innvilges i etterkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.

 1. b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. 
 2. c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning.

Lovnorm for idrettslag § 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. 

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdrags avtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med organisasjonsledd.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer til organisasjonsleddets styre.

(6) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

Lovnorm for idrettslag §7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd

(1) En person som har en avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 2

 

Velkommen!

 

Mvh

Styret

 

 

 

Følg oss også på Instagram @Askoyturnogsportsdrill

lagt til handlevogn