Samfunnsansvar

Leverandører til Nes Innkjøpslag SA skal forplikte seg til å sikre samfunnsansvar i leveranser gjennom systematisk arbeid i hele verdikjeden. Dette innebærer å ha sterkt fokus på miljø, langsiktig økonomisk vekst og sosial utvikling.

Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurdering for bærekraftig forretningspraksis

AKTSOMHETSRAPPORT - REDEGJØRELSE IHHT ÅPENHETSLOVEN - 2024

Nøkkelinformasjon om Nes Innkjøpslag SA
Nes Innkjøpslag SA er en selvstendig virksomhet som omsetter driftsmidler til landbruket og butikkvarer til forbrukermarkedet. Til landbruket er vi en stor leverandør av kraftfòr, tilskuddsfòr, konserveringsmidler, gjødsel, kalk, såkorn, såfrø, plantevernmidler, diesel og andre driftsmidler. Nes Innkjøpslag er autorisert Stihlforhandler i Ringsaker. Noen prioriterte områder innen butikkvarer er småmaskiner, verksted, drensrør, hus, hage, kjæledyr, fritid, husdyr- og landbruksrekvisita. Vi har utsalgssted på Stavsjø i Ringsaker kommune.

Virksomheten er organisert som et samvirkeforetak og eid av om lag 250 medlemmer på Nes og Helgøya. Vi omsetter i dag for om lag 110 - 120 mill. kroner. Vi er et team på 5 medarbeidere og en ekstrahjelp som kjennetegnes med god service, god fagkunnskap og godt humør.

Om åpenhetsloven
Åpenhetsloven trådde i kraft juni 2022. og har til hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonale anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjon om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

Med leverandørkjede menes enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt.

Med forretningspartner menes enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden. Virksomheten skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhets størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Virksomheten skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene. Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider, eller være lett tilgjengelig. Virksomhetene skal i årsberetningen opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Den skal underskrives i tråd med reglene i regnskapsloven §3-5.

Hvem omfattes av åpenhetsloven?
Alle selskap som opererer i Norge, og som oppfyller to av følgende tre vilkår omfattes av åpenhetsloven:

1)  Salgsinntekter: 70 millioner kroner
2)  Balansesum: 35 millioner kroner
3)  Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Nes Innkjøpslag SA omfattes av loven siden vi oppfyller to av vilkårene. Salgsinntekter over 70 millioner
kroner og balansesum over 35 millioner kroner.

1. Forankring av ansvarlighet i våre retningslinjer og styringssystemer

a) Mål:

Nes Innkjøpslag SA sin ambisjon er at varene og tjenestene vi leverer skal være fremstilt under forhold som er i overenstemmelse med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Vi ønsker å sikre bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Bærekraftig forretningspraksis er viktig for å møte våre kunders forventninger til høy kvalitet og tillit til at vi opprettholder en god standard i salg av varer og utøvelse av våre tjenester.

Målet med dette arbeidet er å minimalisere risikoen for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som vår virksomhet enten har forårsaker eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til vår forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Som ledd i dette arbeidet, er vi i oppstartsfasen med å gjennomføre årlige aktsomhetsvurderinger. Det er en internasjonal metode for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Videre skal de stå i forhold til vår størrelse og de risikoene som identifiseres. Dette kan illustreres slik:

Målene for vårt bærekraftarbeidet i 2024/2025 er:

- å vinne erfaring
- å bygge intern kompetanse
- å gjøre en overordnet risikokartlegging og prioritering av leverandørene og forretningspartnerne 
- å komme i gang med samarbeidet med de prioriterte leverandørene og forretningspartnerne
- å iverksette egnede tiltak der negative konsekvenser identifiseres

b) Policy for ansvarlig virksomhet og menneskerettigheter

Nes Innkjøpslag SA forplikter seg til å drive virksomheten på en ansvarlig måte og respektere menneskerettighetene i all vår virksomhet. Vi legger til grunn følgende retningslinjer for å  sikre ansvarlig praksis:   

FNs menneskerettigheter
Vi støtter FNs menneskerettigheter og vil følge disse i all vår virksomhet. Vi erkjenner vår plikt til å respektere menneskerettigehetene og bidra til å fremme og styrke menneskerettighetene i samfunnet.
                        

Forventninger til organisasjonen og leverandører
Vi forventer at alle ansatte og leverandører etterlever følgende standarder:
- ikke diskriminere ansatte, samarbeidspartnere eller kunder på grunnlag av rase, religion, kjønn, alder, nasjonal opprinnelse eller seksuell orientering
- sørge for en trygg arbeidsplass og ta ansvar for å beskytte arbeidstakerens helse og sikkerhet
- respektere arbeidstakernes rettigheter til frihet og organisering, og tilby rimelige arbeidsforhold og konkurransedyktige lønnsvilkår
- beskytte miljøet og redusere vår påvirkning på klimaendringer og andre miljøproblemer

Oppfølging av brudd på retningslinjer
Vi vil undersøke og håndtere alle rapporterte brudd på våre retningslinjer. Vi vil iverksette tiltak for å avhjelpe situasjonen, rette opp feil og hindre fremtidige brudd.

Retningslinjer for rapportering av brudd på retningslinjer
Vi oppfordrer alle interessenter, inkludert ansatte, leverandører, kunder og samfunnet for øvrig, til å rapportere brudd på våre retningslinjer. Rapportering kan gjøres til daglig leder. Vi vil behandle alle rapporter konfidensielt og håndtere dem på en seriøs måte.

Nes Innkjøpslag SA er stolt over å bidra til landbruket og det lokale næringsliv der vi opererer. Vi søker å skape gode arbeidsforhold og støtte lokal verdiskapning og sysselsetting.

c) Organisering og kontaktdetaljer

Forretningsadresse: Nes Innkjøpslag SA, Tingnesvegen 26A, 2353 Stavsjø
Nettside: www.nesinnkjopslag.no

Kontaktperson i Nes Innkjøpslag SA vedrørende åpenhetsloven og åpenhetsrapporten er daglig leder, Per Kristian Taug. Han rapporterer til styret ved styreleder. Henvendelser vedrørende bærekraft, aktsomhetsvurderinger og annet sendes til post@nesinnkjopslag.no

Av arbeidsoppgavene nevnes:
- gjennomføring av aktsomhetsvurderingen
- kommunikasjon med leverandørene
- informasjon og rapport til styret
- utarbeidelse av årlig redegjørelse   
- mottak av evt forespørsler etter Åpenhetsloven §6.

d) Vår organisasjon, retningslinjer og rutiner

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Nes Innkjøpslag SA, og dette ansvaret inkluderer også spørsmål knyttet til menneskerettigheter, barnearbeid, tvangsarbeid og anstendige arbeidsforhold.  Styret i Nes Innkjøpslag SA tar beslutninger om mål og strategier for bærekraftsarbeidet samt hvilke aktiviteter som er prioritert for virksomhetsåret. Det løpende arbeidet drives av daglig leder.

Vi følger bestemmelsene i Åpenhetsloven gjennom rutiner som inkluderes i vårt internkontrollsystem. Våre hovedprinsipper er at vi prioriterer og sikrer at innsats knyttet til miljø og bærekraft fokuseres på de områder der de gir størst effekt og mening.

2. Informasjon om leverandørkjeden

a) Generell beskrivelse av Nes Innkjøpslag SA sin verdikjede og struktur

Alt innkjøp relatert til Nes Innkjøpslag SA sin virksomhet er inkludert i rapporten. All virksomhet foregår i samme juridiske enhet, Nes Innkjøpslag SA.

Nes Innkjøpslag SA sin hovedvirksomhet består i kjøp av varer, hovedsakelig av leverandører i Norge, og videresalg til norske gårdbrukere, foretak og private kunder. Vi har tre leverandører i Sverige og to leverandører i Danmark. Nes Innkjøpslag SA selger hovedtyngden av produktene til våre andelseiere, gårdbrukere på Nes og Helgøya tilknyttet landbruk, skogbruk og husdyrhold.

Hovedtyngden av varestrømmen går typisk direkte fra vareprodusent i Norge til norske gårdsbruk.
En liten andel av varestrømmen går via Nes Innkjøpslag SA sitt eget lager og egen butikk.

b) Antall leverandører som Nes Innkjøpslag SA har kjøpt varer for videresalg i rapporteringsåret: 150

c) Kommentar til antall leverandører

Nes Innkjøpslag har hatt kontakt med omkring 160 leverandører i 2023. Dette omfatter alle leverandører bedriften har handlet varer eller tjenester fra.

Som en grossist, med relativ lite internt forbruk av varer og tjenester, men forholdsvis omfattende innkjøpsvolum av varer for videresalg, er hovedfokus i aktsomhetsrapporten knyttet opp mot varekjøp for videresalg.

I våre aktsomhetsvurderinger har vi inkludert alle leverandører av varer for videresalg, men vi har hatt fokus på de 34 største av våre leverandører med en omsetning over kroner 75.000.

d) Beskrivelse av innkjøp / leverandørforhold

Hovedtyngden (99,6%) av varene som selges hos Nes Innkjøpslag SA er fra leverandører i Norge. 
Kun en svært begrenset del (ca 0,4%) kjøpes fra foretak i Sverige og Danmark.

Nes Innkjøpslag SA har ingen intern eller egeneiet produksjon.

3. Kartlegging og vurdering

a) Kartlegging og vurdering av faktiske og potensielle negative konsekvenser (påvirkning/skade) for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som vår virksomhet enten har forårsaket eller bidratt til , eller som er direkte knyttet til vår forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere:

I egen virksomhet
Vi har for 2023 gjort en egenevaluering av egen virksomhet ut fra de vedtatte «Prinsippene for bærekraftig forretningspraksis». Det ble ikke funnet negativ påvirkning i egen virksomhet. Det legges opp til en ny egenvurdering i 2024/2025.

I leverandørkjeden
Vi har for 2023 gjort en egenevaluering av leverandørkjeden ut fra de vedtatte «Prinsippene for bærekraftig forretningspraksis». Det ble ikke funnet negativ påvirkning i leverandørkjeden. Det legges opp til en ny egenvurdering i 2024/2025.

b) Våre mål for 2024/2025

 - å gjøre en overordnet risikokartlegging og prioritering av leverandørene og forretningspartnerne
 - å komme i gang med samarbeidet med de prioriterte leverandørene og forretningspartnerne
                 
Hvis vi gjennom året for de øvrige leverandører eller forretningspartnerne, har identifisert eller blitt varslet om mulige risikofaktorer, vil disse bli tatt inn i listen over prioriterte, og bli fulgt opp for nærmere risikokartlegging.  

Det er foreløpig ikke identifisert vesentlig potensiell risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 Per Ole Røste (sign)     Harald Finden (sign)        Per Eivind Ellingsen (sign)    Simon Berge Tschudi (sign)
 Styreleder                     Nestleder                          Styremedlem                        Styremedlem