Innkjøpslagshistorie fra 1900 - 2022

Nes Innkjøpslag, slik dere kjenner oss i dag, er en sammenslutning av de fleste tidligere Innkjøpslagene på bygda. Vi kjenner historien til Innkjøpslagene på Nes og Helgøya tilbake til ca år 1900. Ved begynnelsen av 1900-tallet eksisterte Kvams Brænderi Indkjøpslag, Stavsjø Indkjøpssamlag, Nordbygden Indkjøpslag og Helgøen Indkjøpslag (se egen plansje). Her er noen av de "historiske fakta":

11/12-1914: "Bestyrelsesmøte paa Hamar. Da Stavsjø Indkjøpslag er blit for stort og spredt med 3 forskjellige anløpssteder for levering av lagets varer besluttedes at inkalde til generalforsamling paa Fredvang lørdag 19de desember for at tage under overveielse at dele Stavsjø Indkjøpslag"
19/12-1914: "Det besluttedes enstemmig at dele Stavsjø Indkøpslag i tre. Et lag for hver brygge (Hagelund-Bysæterviken-Nes)"

22/12-1914: "Konstituerende møte i Nes Indkjøpslag. Dannet ved sammenslutning av medlemmene i det oppløste Kvams Brænderi Indkjøpslag og det oppdelte Stavsjø Indkjøpslag."

7/1-1915: "Efter henstilling fra Hedmarken Amts Landhusholdningsselskap (Fælleskjøp) om at Nes Innkjøpslag maa antage et andet navn, da der fra før er et indkjøpslag af samme navn, endres bestyrelsen om at det blir at benævne Kvam Indkjøpslag, Nes Hedmark".

6/5-1934: "Det holdtes styremøte paa Fredvang hvortil var indkaldt formændene i de øvrige indkjøpslag paa bygden. Formanden refererte dem overenskomsten som netop er ingaaet mellom Stavsjø Indkjøpslag og Fælleskjøpet. Videre referertes at Stavsjø Indkjøpslag nu er godt i gang med bygging av lagerhus paa samme betingelser som medlemmene av Stavsjø Indkjøpslag..."

28/2-1951: "Stavsjø Innkjøpslag vedtar å kjøpe skurtesker (liten type)".

12/4-1954: "Stavsjø Innkjøpslag bestiller en skurtresker til (stor type)".

5/3-1958: "Fellesmøte med forslag om sammenslutning av alle innkjøpslagene på bygden (Stavsjø-Stavsjødalen-Bysæter-Kvam-Helgøen). Dette blir ikke realisert".

28/5-1958: "Helgøen Innkjøpslag ønsker ikke å delta i den foreslåtte sammenslutningen av innkjøpslagene".

1959: "Stavsjø Innkjøpslag solgte den lille treskeren til Borger Svendby og Kristian Ødemyr".

26/8-1959: "Bysæter Innkjøpslag blir oppløst".

6/1-1960: "Stavsjø og Stavsjødalen Innkjøpslag blir sammensluttet i et felles lag; Nes Innkjøpslag (navnet var nå ledig). Kvam Innkjøpslag ønsker ikke å være med i denne sammenslutningen."

1961: "Den store skurtreskeren solgt på det åpne marked til en gårdbruker i Skoppum".

1/8-1965: "Nes Meieri overtar regnskapsførselen for Nes Innkjøpslag. Meieriet overtok utekspederingen fra Stavsjø og Hulleberg lager en dag i hver uke".

1/5-1970: "Nes Innkjøpslag gjør avtale om kraftfòromsetning med Dal Mølle". 

1/1-1971: "Nes Innkjøpslag og Kvam Innkjøpslag blir sammensluttet i et felles lag ("Det utvidede Nes Innkjøpslag"). Helgøens Innkjøpslag blir ikke med i sammenslutningen".

22/1-1971: "Lageret på Hulleberg holdes ikke lenger åpent for kraftfòrekspedering. Lageret på Stavsjø holdes åpent noen timer hver tirsdag".

1/1-1972: "Nes Innkjøpslag kjøper "ny" rensemaskin for korn. Utstyret plasseres på Hoelstad gård".

1985: "Det holdes forhandlingsmøte med Felleskjøpet vedrørende ny forretningsavtale".

1986: "Gartnerhallen har planer om å leie ut sitt anlegg på Nes. Gartnerhallen har forhandlingsmøte med Felleskjøpet. Nes Innkjøpslag får forespørsel fra Felleskjøpet om de kan tenke seg å gå inn som leietaker. Nes Innkjøpslag ønsker ikke dette. Felleskjøpet leier og driver anlegget".

27/5-1986: "Siste utleveringsdag fra lageret på Stavsjø."

1987: "Lagerhuset på Stavsjø selges til Kjell Arne Berntsen".

Våren 1988: "Felleskjøpet sier opp leieavtalen med Gartnerhallen (utløp 1/3-89). Nes Innkjøpslag vurderer muligheten for å kjøpe og drive anlegget".

21/12-1988: "Forhandlingsmøte mellom Gartnerhallen og Nes Innkjøpslag. Det var en for høy kjøpesum og eventuell for høy årlig leie til at Nes Innkjøpslag finner dette aktuelt".

Våren 1989: "Felleskjøpet beslutter å legge ned virksomheten ved Dal Mølle. Kornmottaket opprettholdes".

13/12-1989: "Stiftelsesmøte av Nes Landbrukssenter A/L. Nes Landbrukssenter A/L kjøpte Gartnerhallens forretning på Tingnes og ble dermed huseiere". 

29/1-1990: "På medlemsmøte blir det vedtatt at Nes Innkjøpslag starter utsalg på Tingnes. Forretningsavtale på tonnevarer og butikkvarer med Felleskjøpet Østlandet. Leieavtale med Nes Landbrukssenter."

23/3-1990: " Nes Innkjøpslag BA har åpning av butikken på Tingnes. 1 ansatt i butikken. Nes Meieri stod for forretningsførselen".

1990-tallet: ”Både Norgesfor og Norgro forsøkte seg en periode med plantevernutsalg på Tingnes, men fant etter hvert ut at dette var lite lønnsomt”.

1/7-1991: "Nes Meieri legges ned. Frem til nedleggelsen av meieriet leide Nes Innkjøpslag kontortjenester og regnskapsførsel av Nes Meieri. Nes Innkjøpslag BA utvider med 1 stilling (forretningsfører)."

30/12-1998: " Nes Landbrukssenter A/L selger sin eiendom til Nes Innkjøpslag BA. Fortsetter sin virksomhet i egne lokaler. I 1999: omsetning på 39 millioner kroner. 4 ansatte fordelt på 3 årsverk.

2002: ”Etter 2 års ombygging kan Nes Innkjøpslag BA offisielt foreta nyåpning av butikken på Tingnes”.

2007: ”Nes Innkjøpslag BA kjøper festetomta av Statskog Kontraktservice og blir eier av sin 3,3 dekar store tomt.

2008: "Nes Innkjøpslag utvider teamet til 5 ansatte".

2012: "Nes Innkjøpslag BA ble i 2012 omdannet til Nes Innkjøpslag SA".

2015: "Nes Innkjøpslag SA blir autorisert Stihlforhandler".

2017: "Vi bygger småmaskinverksted".

2018: "Nes Innkjøpslag SA har i dag et team på 5 medarbeidere. Vi omsetter for om lag 93 mill kr".

2021: "Nes Innkjøpslag SA kjøpte tomt på Stavsjø. 6 dekar ved siden av Stavsjø kirke".

2022: "Graving på vår nye tomt på Stavsjø ble påbegynt 7. april 2022. Bygging av nye butikk gjennomført gjennom, våren, sommeren og høsten. Den 4. november tok vi over bygget og startet innflyttingen. Den 14. november åpnet vi butikken for salg til kundene."

2022: "Vi omsatte varer for rekordhøye 124 millioner."

2023: "Alt bygningsteknisk ferdig både ute og inne, inkludert asfaltering, grøntarealer og fotgjengerovergang".

2023: "Vår eiendom på Tingnes (Tingnesvegen 763) legges ut for salg."

2023: "Vi markerte vårt 1 års jubileum for butikken 20. november med feiring sammen med noen av våre leverandører"

Historisk oversikt

1956: SKURONN, SKURTRØSKING, INNKJØPSLAGETS SKURTRESKER av merket "Massey Harris", Magne Hagen kjører, Torvald Brenden stående bak. HULLEBERG ØVRE, NES, Ringsaker. Kilde: Hedmarksmuseet.
1956: SKURONN, SKURTRØSKING, STOR KORNÅKER, Skurtresker av typen "Massey Harris" eid av Innkjøpslaget, HULLEBERG ØVRE, NES, Ringsaker. Kilde: Hedmarksmuseet