Kalk

Franzefoss Minerals AS er vår leverandør av kalk.

Bestilling av kalk
Kalk bestiller du enten hos Nes Innkjøpslag tlf 623 59 440 eller direkte hos Franzefoss Minerals AS sin sprederentreprenør.

Sprederentreprenør: Morten Røsåsberget, Reinsvold, tlf 970 23 310.

Kalktyper 2021

Agri Mel, 2% Mg, kalkverdi 34/40
150 kg CaO = + 0,3 pH = 375 kg kalk pr dekar
200 kg CaO = + 0,4 pH = 500 kg kalk pr dekar
250 kg CaO = + 0,5 pH = 625 kg kalk pr dekar

Agri Brent, 0% Mg, kalkverdi 95/95
150 kg CaO = + 0,3 pH = 158 kg kalk pr dekar
200 kg CaO = + 0,4 pH = 211 kg kalk pr dekar
250 kg CaO = + 0,5 pH = 263 kg kalk pr dekar

For lav og for høy pH hemmer opptak av næringsstoffer
De fleste kulturplanter mistrives på sur jord. Kalking gir avlingsøkning når pH er for lav.

Ved svært lav pH hemmes rotutviklinga og opptak av næring reduseres ytterligere. Derfor utnyttes næringsstoffene dårlig på sur jord. Også for høy pH kan føre til at plantene ikke klarer å ta opp enkelte næringsstoffer. Størst utfordring er knyttet til mangan og sink på sand- og siltjord. Konferer med veiledningstjenesten før kalking.

Jordprøver nødvendig for å fastslå pH
Kalktilstanden i jorda uttrykkes vha pH-nivå. Sikker vurdering av jordas kalktilstand får du ved å ta ut representative jordprøver. Er pH sterkt avvikende fra optimalnivå vil plantene utvikle karakteristiske symptomer.

Forsuring
Med unntak av Kalksalpeter virker all annen nitrogenholdig gjødsel forsurende, også husdyrgjødsel. Per kg N kan en regne en forsuringseffekt på 0,5 kg CaO. Det tilsvarer 1 kg kalk med kalkverdi 50. I konvensjonelt jordbruk vil gjødsel alene stå for en årlig forsurende effekt på 10-20 kg kalk per daa avhengig av gjødslingsnivå. I tillegg kommer andre forsurende prosesser:

  • Nedbryting av planterester
  • Utvasking (størst i kystnære strøk)
  • Sur nedbør

Disse faktorene gjør seg også gjeldende ved økologisk drift.

Endring av pH ved kalking
På ”lette” jordarter som sand og silt endres pH raskt. Til sammenligning går pH på leirjord seinere ned og opp. Vi sier at tyngre jord har høyere bufferkapasitet. I tillegg øker bufferkapasiteten med økende moldinnhold.

Mobilitet og kalkmengder
Kalk vaskes seint nedover i jorda. En kan regne 1-3 cm per år, mest på lette og moldfattige jordarter. Best nytte av kalken får en når den blandes inn ved jordarbeiding. Forsøk har vist at avlingseffekten er størst for første kalkdose og at den avtar med økende mengder. Det er mao bedre å kalke med moderate mengder med jevne mellomrom enn mye en sjelden gang.

Kulturplanters krav til pH
Av kornartene er toradsbygg mest kravfull fulgt av hvete og seksradbygg. Potet og rug har moderate krav til pH.

Engvekstene engrapp, timotei, bladfaks, kløver og luserne må ha god kalktilstand for å trives.