Skogs- och jordbruk

På Markebäck bedrivs skogsbruk på ca 300 ha produktiv skogsmark. All avverkning såsom gallring och föryngringsavverkning sker på entreprenad och endast viss röjning sker i egen regi. Målet med skogsbruket är att planera och genomföra åtgärder som innebär en ökning av virkesförrådet med ca 20m3sk per ha fram till och med 2021.

Till gården hör ca 60 ha åker och beten. Åkerarealen används uteslutande till vallodling och vi är därmed självförsörjande på stråfoder. Sedan 2008 är det Maskinringen med Per Willén, Lars Einarsson och Håkan Dieker som ser till att gräset blir plastade rundbalar.

 

Biobränsle

Effektiv "vedhuggning"

För att minska beroendet av el eller fossila bränslen började vi i januari 2010 att se oss om efter ett nytt värmesystem. Kriterierna var att systemet skall vara driftsäkert, energieffektivt, och lätthanterligt. Med tanke på tillgången till skog föll valet på en flisanläggning. Efter ett offertförfarande blev det Biovärme Sverige AB som sålde och installerade den 90 kw ETA pannan som sedan september 2010 värmer såväl bostadshus som ridhus och tappvattnet på gården.