Höjda medlemsavgifter 2018

Se medlemssidor / Endast för medlemmar

 

Från och med nu så finns det inte någon fast telefon i klubbhuset.

Pga. kostnadsskäl och liten nyttjandegrad har vi sagt upp den fasta telefonen i klubbhuset.

Styrelsen

 

Årsmötet 2016

2016-03-12

Årsmötet genomfördes den 11 mars mars och 24 medlemmar deltog.

  • Budget för 2016 antogs vilket innebär att avgifterna förblir oförändrade för år 2016

Uppdatering angående parkeringssituationen.

2016-03-09

Representanter från oss, Gäddviken och Svindersvik har nu varit på ett möte med Nacka kommun per den 25/2 angående uppsägningen av vårat parkeringsarrende för att försöka finna en lösning men dessvärre är kommunen orubbliga i denna frågan vilket innebär att det i framtiden kommer bli avgiftsbelagd parkering.

Orsaken som anges är att marken felaktigt har arrenderats ut till oss då den är planlagd för framtida eventuella trafiklösningar och sådan mark går ej arrendera ut.

När automater kommer att placeras ut har vi ej fått information om men den dag dom står där måste vi var och en betala för parkering. 

M.a.o gäller ej våra tillstånd längre.

Vi tre grannklubbar ger dock inte upp utan kommer jobba vidare för att försöka finna en hållbar parkeringslösning för framtiden.

______________________________________________________________

Nacka kommun har ju sagt upp vårt parkeringsarrende fr.o.m. den 31 oktober 2015.

Vi har av Nacka kommun blivit ålagda att senast den 29 februari avlägsna vår parkeringsskylt.

Vi har haft diskussion med tjänstemän på kommunen för att hitta en lösning för nytt parkeringsarrende men detta har varit resultatlöst.

En arbetsgrupp med representanter från oss (FBK), Segelsällskapet Gäddviken och Svindersviks Båtklubb har begärt ett möte med ansvaring chef för arrendeavtal avseende parkeringsytor.

Så i nuläget har vi inga parkeringsplatser !

Parkeringstillstånden för 2016

2016-01-26

Nya parkeringstillstånden har anlänt och finns i klubbhuset, skriv  vilket nummer ni tar på listan som ligger bredvid.

Stöld av utrustning ur några båtar på hamnplan.

2015-12-30

  • Tyvärr har vi igen haft  påhälsning av tjuvar som har stulit utrustning ur några båtar på hamnplan.
  • Vår uppmaning är därför att ni bör åka ner och kontrollera era båtar och syna av så allt står rätt till om ni ej gjort det på ett tag

Ny el-kabel kommer att dras över Svindersviken från Svindersvik slott/gård sida till precis öster utanför Finnboda Båtklubbs område

2015-12-06

Om och i vilken utsträckning arbetet kommer att påverka vår verksamhet är svårt att avgöra i nuläget.

Arbete i vatten ska ske i en sammanhängade period och får inte utföras under perioden 1 mars - 31 augusti, enligt beslut av Länstryrelsen i Stockholm

För mer detaljerad information finns det en mapp med handlingar på bordet i klubbhuset.

Tråkig nyhet om vår parkering

2015-06-25

Nacka kommun har sagt upp vårt parkeringsarrende att upphöra fr.o.m. den 31 oktober 2015.

Uppsägningen enligt Nacka kommun görs för att möjliggöra för en utökning av transformatorstationen.

Syftet med uppsägningen är att omdisponera den nuvarande markytan och om möjligt att Nacka kommun även fortsättningsvis arrenderar ut ett antal parkeringsplatser till oss. Nacka kommun och vi (Finnboda Båtklubb) kommer att ha en fortsatt dialog avseende möjlighet till ett nytt arrendeavtal.

Vi (FBK) kommer att kontakta  Segelsällskapet Gäddviken och Svindersvik Båtklubb för att vi tillsammans ska kontakta Nacka Kommun för att se om kommunen kan erbjuda ett annat arrendeavtal för parkering.

Men som det är just nu så har vi inga parkeringsplatser fr.o.m. den 31 oktober 2015.

Båtbottentvätt i svindersvik hos NBK

2015-04-30

BoatWasher Svindersviken

Bottentvättar följande båtar och delar av båten:  

* Segel- och motorbåtar upp till ca. 20 x 3,6 x 2 m (LxBxD).

* Köl och roder (kölsvärd 1,7m). Även bulbkölar, upp till ca 40 cm bredd

* Utanpåliggande roder 

Tvätten kommer att finnas på plats  från första lördagen i juli till mitten av oktober

För mer info se: http://www.boatwasher.se/svindersviken

 

NFBK Årsmöte 2015

Sammanfattning av NFBK Årsmöte den 19 mars 2015.

Mötets representantskap bestod av 15 personer och 11 röstberättigade båtklubbar.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- & resultaträkning föll i god jord och godkändes av mötet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014.

För att täcka årets budgetförslag tillika kommande års utvecklingsplaner för Härsö så föreslog styrelsen en höjning av avgiften med 5:-/båtägande medlem fr o m 2015 samt en engångsavgift med 15:-/båtägande medlem för innevarande år (2015).  Mötet godkände enhälligt detta förslag.

I budgetförslag ingår bl a att huset på Härsö skall bli ett klubbhus tillgängligt för alla medlemmar (t ex att sovplatser kan erbjudas för ev gäster och efter bokning) samt upprustning av bastun.  Det ingår även att fortsätta förlänga befintlig brygga i viken till höger om bastun.

Eftersom Nacka Kommun anser att arrende och miljö hänger samman, fick styrelsen av årsmötet i uppdrag att genomföra ett samgående av Miljö- & Arrendegruppen.

Eva Enochsson (arrendegruppen) informerade att kommunen tyckte idén med ett ramavtal som är lika för alla klubbar är bra. Kommunen vill att arrendeavgiften skall marknadsanpassas d v s höjas. Kommunen vill gärna knyta arrendeavtalet till miljöarbetet i resp klubb där de som jobbar aktivt med att minska miljöpåverkan skall premieras.

Miljö- & Arrendegruppen kommer att jobba vidare med kommunen så att ett möte blir av under våren.

Härsögruppen består f n av nio personer från fem båtklubbar. Medlemmar har skänkt jolle, gummibåt, porslin samt en mobiltelefon som kommer att finnas på Härsö för Härsögruppens räkning. Datum för städdagen 2015 är 23 maj med reservdag den 13 juni. Anmälan görs till Teddy på tfn 070 – 378 53 22. Målet är att göra ett nytt försök med ett Midsommarfirande på Härsö.

För mer info se NFBK