NFBK: Lägesrapport arrende och allmän information

Innehåller information om: 

*        Årsmöte kommer att hållas den 12 februari i Nacka Stadshus 
*        Arrendeavgift 
*        Utformning och innehåll av generiskt arrendeavtal för samtliga 
          båtklubbar i Nacka kommun 
*        Härsö. Rapport från sommaren och de nya medlemmarna från Tyresö 
*        NFBK's styrelse måste förnyas 
*        Vad är NFKB's uppdrag  

Årsmötet 

Boka redan nu in Årsmötet i din kalender! Det kommer att hållas den 12 
februari i Nacka Stadshus. Upplägget kommer att vara detsamma som förra 
året. Jag hoppas kunna bjuda in politiker och tjänstemän från arrende och 
miljö. Mer information kommer i god tid innan mötet. 

Arrendeavgiften 
Som du redan blivit informerade om har kommunen beslutat att arrendeavgiften 
skall vara 900 kronor per båt för kommande arrendeavtal med kommunen. 
Avgiften omfattar både bryggplats och eventuell uppläggningsplats. Till 
detta kommer en eventuell miljörabatt på maximalt 15% men notera att denna 
rabatt inte är fastställd ännu beroende på den utredning som pågår och drivs 
av Transportstyrelsen (Skrovmålet). När det gäller avgiften försöker vi få 
till en ändring från att räkna antal båtar till antal löpmeter brygga. Att 
räkna båtar är kontraproduktivt med tanke på att kommunen vill att vi 
pressar in så många båtar vi kan men gör vi det höjs arrendeavgiften. Det är 
bättre att klubbarna själva bestämmer hur att fördela båtarna på de 
bryggmeter vi har och då blir det istället en morot att få in så många båtar 
som möjligt. 

Arrendeavtal 
Just nu jobbar NFBK's styrelse med att få tillstånd ett generiskt 
arrendeavtal  (mall) som ska gälla alla båtklubbar i Nacka kommun men detta 
har inget med pengar att göra utan bara hur avtalstexten formuleras. P.g.a. 
att kommunen har bytt tjänstemän ett antal gånger har vi varit tvingade att 
starta om diskussionerna men nu verkar det som att vi ska ha ett skarp 
förslag klart i början av december. Vi får fortlöpande information från de 
klubbar som just nu förhandlar om nya avtal vilket hjälper oss att komma 
till ett bra slutgiltigt avtalsförslag. Så fort detta finns på plats kommer 
jag att skicka ut detta till samtliga klubbar.   

Härsö
Sommaren har förflutit bra och utan större problem. Det har fungerat mycket 
bra med de tre nya medlemsklubbarna från Tyresö och de gånger jag har besökt 
klubbhamnen och frågat runt har kommentarerna jag fått varit mycket 
positiva! Jag hoppas på ett fortsatt bra samarbete under nästa år och efter 
det får vi se om detta kommer att permanentas för gott. Härsögruppen har 
köpt in ett nytt bastuaggregatet som redan finns på Ön men det kommer att 
kopplas in först när det gamla har lämnat in för gott. Partytältet har blåst 
sönder även i år men nu har Teddy och Christer kommit på en bättre lösning 
att fästa in tältställningen i trallen så vi ser fram emot nästa sommar med 
tillförsikt. Som ni vet är bastun öppen hela året! Blir det en fin vinter 
med is kan ni snöra på er grillorna och skrinna ut och ta en bastu.   

Styrelsen måste förnyas 
Nu måste medlemsklubbarna ta tag i bemanningen av styrelsen! Nu är det 
allvar! 

Fem personer i nuvarande styrelse kommer att lämna sina platser på kommande 
Årsmöte p.g.a. att:   

  • Mats Edestig har flyttat till Dalarö, avgår efter 6 år i styrelsen. 
  • Hans Jonsson har flyttat till Värmdö och kommer att avgå vid årsmötet. 
  • Peter Bladh lämnar styrelsen vid Årsmötet efter 12 års aktivt arbete i styrelsen. 
  • Stephan Engström kommer att lämna Nacka kommun. Lämnar styrelsen efter 5 aktiva år. 
  • Teddy Jansson lämnar styrelsen efter 8 år i Härsögruppen. 
  • Monica Holm är vald för 1 år (2018) 
  • Kenth Jonsson är vald för 1 år (2018) 

Eftersom vi inte har någon fungerande valberedning måste nuvarande Styrelse 
få in förslag på ny styrelse för 2019-2020. 

Ska NFBK leva vidare måste vi få till ett hållbar rotation och alla klubbar 
måste nu ta sitt fulla ansvar för detta. 

Ett förslag är att varje klubbstyrelse tar ansvar för NFBK parallellt med 
sin egen klubbverksamhet i 1-2 år och att detta roterar mellan klubbarna. Då 
kan man ta NFBK frågor i samband med de egna styrelsemötena. Accepteras inte 
denna lösning måste klubbarna skaka fram en ny styrelse till Årsmötet 2019. 

Vad är NFBK's uppdrag 
Är det bara förvaltning av Härsö? Eftersom kommunen kört över oss i 
arrendefrågan, finns det då något incitament att NFBK skall vara en 
ingångspunkt för kommunen mot klubbarna? Jag vet att kommunen tycker NFBK 
gör ett bra jobb och att dom ser en fördel med att ha en kontaktpunkt ut mot 
kommunens båtklubbar. Men som sagt, vill vi det? Eller är det så att varje 
klubb tar hand om sina egna kontakter mot kommunen? 

Jag önskar dig en underbar höst och så hör jag av mig så snart vi har ene 
gemensam mall för kommande arrendeavtal. 

Mvh, Mats Edestig, Ordförande för NFBK's styrelse 

 

 

Höjda medlemsavgifter 2018

Se medlemssidor / Endast för medlemmar

 

Från och med nu så finns det inte någon fast telefon i klubbhuset.

Pga. kostnadsskäl och liten nyttjandegrad har vi sagt upp den fasta telefonen i klubbhuset.

Styrelsen

 

Årsmötet 2016

2016-03-12

Årsmötet genomfördes den 11 mars mars och 24 medlemmar deltog.

  • Budget för 2016 antogs vilket innebär att avgifterna förblir oförändrade för år 2016

Uppdatering angående parkeringssituationen.

2016-03-09

Representanter från oss, Gäddviken och Svindersvik har nu varit på ett möte med Nacka kommun per den 25/2 angående uppsägningen av vårat parkeringsarrende för att försöka finna en lösning men dessvärre är kommunen orubbliga i denna frågan vilket innebär att det i framtiden kommer bli avgiftsbelagd parkering.

Orsaken som anges är att marken felaktigt har arrenderats ut till oss då den är planlagd för framtida eventuella trafiklösningar och sådan mark går ej arrendera ut.

När automater kommer att placeras ut har vi ej fått information om men den dag dom står där måste vi var och en betala för parkering. 

M.a.o gäller ej våra tillstånd längre.

Vi tre grannklubbar ger dock inte upp utan kommer jobba vidare för att försöka finna en hållbar parkeringslösning för framtiden.

______________________________________________________________

Nacka kommun har ju sagt upp vårt parkeringsarrende fr.o.m. den 31 oktober 2015.

Vi har av Nacka kommun blivit ålagda att senast den 29 februari avlägsna vår parkeringsskylt.

Vi har haft diskussion med tjänstemän på kommunen för att hitta en lösning för nytt parkeringsarrende men detta har varit resultatlöst.

En arbetsgrupp med representanter från oss (FBK), Segelsällskapet Gäddviken och Svindersviks Båtklubb har begärt ett möte med ansvaring chef för arrendeavtal avseende parkeringsytor.

Så i nuläget har vi inga parkeringsplatser !

Parkeringstillstånden för 2016

2016-01-26

Nya parkeringstillstånden har anlänt och finns i klubbhuset, skriv  vilket nummer ni tar på listan som ligger bredvid.

Stöld av utrustning ur några båtar på hamnplan.

2015-12-30

  • Tyvärr har vi igen haft  påhälsning av tjuvar som har stulit utrustning ur några båtar på hamnplan.
  • Vår uppmaning är därför att ni bör åka ner och kontrollera era båtar och syna av så allt står rätt till om ni ej gjort det på ett tag

Ny el-kabel kommer att dras över Svindersviken från Svindersvik slott/gård sida till precis öster utanför Finnboda Båtklubbs område

2015-12-06

Om och i vilken utsträckning arbetet kommer att påverka vår verksamhet är svårt att avgöra i nuläget.

Arbete i vatten ska ske i en sammanhängade period och får inte utföras under perioden 1 mars - 31 augusti, enligt beslut av Länstryrelsen i Stockholm

För mer detaljerad information finns det en mapp med handlingar på bordet i klubbhuset.

Tråkig nyhet om vår parkering

2015-06-25

Nacka kommun har sagt upp vårt parkeringsarrende att upphöra fr.o.m. den 31 oktober 2015.

Uppsägningen enligt Nacka kommun görs för att möjliggöra för en utökning av transformatorstationen.

Syftet med uppsägningen är att omdisponera den nuvarande markytan och om möjligt att Nacka kommun även fortsättningsvis arrenderar ut ett antal parkeringsplatser till oss. Nacka kommun och vi (Finnboda Båtklubb) kommer att ha en fortsatt dialog avseende möjlighet till ett nytt arrendeavtal.

Vi (FBK) kommer att kontakta  Segelsällskapet Gäddviken och Svindersvik Båtklubb för att vi tillsammans ska kontakta Nacka Kommun för att se om kommunen kan erbjuda ett annat arrendeavtal för parkering.

Men som det är just nu så har vi inga parkeringsplatser fr.o.m. den 31 oktober 2015.

Båtbottentvätt i svindersvik hos NBK

2015-04-30

BoatWasher Svindersviken

Bottentvättar följande båtar och delar av båten:  

* Segel- och motorbåtar upp till ca. 20 x 3,6 x 2 m (LxBxD).

* Köl och roder (kölsvärd 1,7m). Även bulbkölar, upp till ca 40 cm bredd

* Utanpåliggande roder 

Tvätten kommer att finnas på plats  från första lördagen i juli till mitten av oktober

För mer info se: http://www.boatwasher.se/svindersviken

 

NFBK Årsmöte 2015

Sammanfattning av NFBK Årsmöte den 19 mars 2015.

Mötets representantskap bestod av 15 personer och 11 röstberättigade båtklubbar.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- & resultaträkning föll i god jord och godkändes av mötet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014.

För att täcka årets budgetförslag tillika kommande års utvecklingsplaner för Härsö så föreslog styrelsen en höjning av avgiften med 5:-/båtägande medlem fr o m 2015 samt en engångsavgift med 15:-/båtägande medlem för innevarande år (2015).  Mötet godkände enhälligt detta förslag.

I budgetförslag ingår bl a att huset på Härsö skall bli ett klubbhus tillgängligt för alla medlemmar (t ex att sovplatser kan erbjudas för ev gäster och efter bokning) samt upprustning av bastun.  Det ingår även att fortsätta förlänga befintlig brygga i viken till höger om bastun.

Eftersom Nacka Kommun anser att arrende och miljö hänger samman, fick styrelsen av årsmötet i uppdrag att genomföra ett samgående av Miljö- & Arrendegruppen.

Eva Enochsson (arrendegruppen) informerade att kommunen tyckte idén med ett ramavtal som är lika för alla klubbar är bra. Kommunen vill att arrendeavgiften skall marknadsanpassas d v s höjas. Kommunen vill gärna knyta arrendeavtalet till miljöarbetet i resp klubb där de som jobbar aktivt med att minska miljöpåverkan skall premieras.

Miljö- & Arrendegruppen kommer att jobba vidare med kommunen så att ett möte blir av under våren.

Härsögruppen består f n av nio personer från fem båtklubbar. Medlemmar har skänkt jolle, gummibåt, porslin samt en mobiltelefon som kommer att finnas på Härsö för Härsögruppens räkning. Datum för städdagen 2015 är 23 maj med reservdag den 13 juni. Anmälan görs till Teddy på tfn 070 – 378 53 22. Målet är att göra ett nytt försök med ett Midsommarfirande på Härsö.

För mer info se NFBK