Nya regler för båtklubbar - avfallshanteringsplan godkänd av kommunen krävs från och med 2023

Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023. 

Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket noga och tagit fram en handledning och en mall för hur man upprättar en avfallshanteringsplan.

Råd till båtklubbar avseende plan för avfallshantering enligt TFS 2023:13, är Svenska Båtunionens handledning som går igenom hur man inventerar hamnen och upprättar en avfallshanteringsplan. Arbetet är ganska omfattande och det är många olika uppgifter som ska inventeras, bedömas och redovisas. Ansvariga för planen ska utses och löpande egenkontroller och revideringar ska ske regelbundet. Det finns även krav på samråd med användarna av hamnen.

Om båtklubben inte har en godkänd avfallshanteringsplan, eller saknar av kommunen anvisade mottagningsanordningar, kan höga sanktionsavgifter drabba båtklubben.

Vaktlistor för säsongen 2023 finns i klubbhuset.

Dagarna på listan som är markerade med S22 avser reserverad vaktplats för sommarliggare vid bryggan då dom måste vakta med ordinarie medlem.

Ni har möjlighet att skriva in era önskemål t.o.m arbetsdagen den 24/4 sen spikas listan.

Sekreteraren  är ansvarig för vaktlistan, som görs i samarbete med grannklubbarna  Segelsällskapet Gäddviken och Svindersviks båtklubb.   Eventuella  byten av vaktpass gör medlemmarna sinsemellan. Vi har ingen ’vaktchef’ utan  byten ska göras mellan medlemmarna.   Har  medlemmar bytt vaktpass med varandra ska detta skrivas in på vaktlistan som  sitter på anslagstavla i klubbhuset.   När medlem  fullgjort sin vakt ska han/hon signera på vaktlistan.   Ingen  vaktar ensam!  Medlem ska  ringa dagen före vakten till sin vaktkompis!  

Kom ihåg  att den som inte gör sitt vaktpass får betala pliktavgift.

Nacka Förenade Båtklubbar Verksamhetsberättelseubrik

Nacka 2019-02-29

Styrelse:

Lars Hultman Nacka BK Ordförande

Bo WillénSS Gäddviken Kassör

Stefan Wegdell Solsidans BK Sekreterare

Leif Wågert Fisksätra BK Tillsynsman Härsö

Monica Holm NackaBK Ledamot

Leif Lindroth Finnboda BK Ledamot (lämnade styrelsen 2019-09-04)

Revisorer:Anders Holmberg LännerstaBK ( vald vid extra årsmöte)

                  Lars-Olof Persson Kilsvikens BK (vald vid extra årsmöte)

Revisorssuppleant:Vakant

Valberedning:Vakant

Samtliga valda för ettårigamandatperioder.

 Sammanträden och möten:

Ordinarie årsmötehölls 2019-02-12 på Skafferiet i Finntorp. Trettiotrepersoner närvarade vilka representerade 14 röstberättigade båtklubbarav 21 anslutna klubbar. Därtill var tre Tyresöklubbar representerade utan rösträtt.Vid årsmötet avgick samtliga i styrelsen förutom Monica Holm, Nacka BK.Årsmötet kunde inte fatta beslut om ny styrelse eller NFBK:s och Härsös framtid och i stället beslutadeårsmötetbilda en arbetsgrupp som kom attbestå av de sex personer som senare bildade ny styrelsei samband meddet extra årsmötet2019-03-28där även budget för verksamhetsåret 2019 beslutades. Vid det extra årsmötet närvarade 10 personer från åtta medlemsklubbar. Vid detextra årsmötet diskuterades och godkändes arbetsgruppensförslagom hur det nya verksamhetsåret skulle organiseras samt vilka frågor som skulle prioriteras under året.Förslaget hade tidigare distribuerats till samtliga medlemsklubbar.I korthet:

  • Verksamhetens framtida inriktning
  • Uppdateradeoch omarbetade stadgar
  • Härsö skall fortsatt vara en del av NFBK
  • Sommarens verksamhet på Härsö

 Extramöte rörande förslag till nya stadgar för NFBK hölls 2019-11-06. Tio medlemmar från nio klubbar deltogdär nya, uppdaterade stadgar beslutades.De nya stadgarna skall även godkännas av årsmötet 2020 för att träda i kraft.

 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda styrelsemöten.

 Annat värt att rapportera är:

-Hamnavgift på Härsö om 150 kronor per dygn/ 50 kronor per dag infördesför icke-medlemmar och fungeradeväl. Totalintäkt ca 7500kronor.Viktigt att medlemmar för klubbstandert/vimpelvid besök.

-Underhålloch tillsyn av Härsö har fungerat väloch klubbhamnen har varit välbesökt.

-Bygglovsansökan för vaktstugan fortsatt under behandling av Länsstyrelsen.

-Diskussioner har förts med Erstaviks Fideikommiss. De önskar ej teckna längre avtal än nuvarande årsvisa och önskar dessutom inte högre beläggning då slitaget är stort på deras öar.Anser NFBKsköter Härsö väloch tycker det är bra att avgift för icke-medlemmar tas ut då det minskar besökstrycket.

-Medlemsklubbarna har uppmanats inkomma med namn på respektive klubbs valberedare samt kontaktperson gentemot NFBK.

-NFBK:s hemsidaviktig och att medlemsklubbarna länkar till den.

 Styrelsen tackar för det gångna året 2019.

 Lars Hultman  Bo Willén  Leif Wågert  Stefan Wegdell  Monica Hol

NFBK, Nacka Förenade Båtklubbars STADGAR (förslag 2019-10-16)

§ 1 SYFTE Nacka Förenade Båtklubbar (NFBK) är en sammanslutning av ideella båtklubbar inom Nacka kommun. NFBK har till uppgift • att vara klubbarnas intresse- och remissinstans i förhållande till myndigheter och organisationer, • att med Erstaviks Godsförvaltning ingå avtal om nyttjande av mark- och vattenområde på Härsö, • att i övrigt arbeta för att främja gemensamma intressen.

§ 2 MEDLEMSKAP Varje inom Nacka kommun verksam båtklubb, kan efter skriftlig ansökan inväljas som medlem. Sådant val förrättas av styrelsen, varvid erfordras ⅔-majoritet. Årsavgift betalas för varje båtägande medlem. Det åligger varje medlemsklubb att inför årsmötet till NFBK:s sekreterare översända aktuell uppgift om antalet båtägande medlemmar. Årsavgiften, som för varje år beslutas av årsmötet, skall vara NFBK tillhanda senast den 31 maj. Medlemsklubb som vill utträda ur NFBK skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Uteslutning av medlemsklubb kan ske om den agerar på ett sätt som motverkar NFBK:s syften och intressen. Uteslutning kan även ske på grund av icke fullgjorda stadgade skyldigheter. Beslut om uteslutning fattas av ordinarie eller extra årsmöte på förslag av styrelsen. I god tid innan styrelsen tar slutlig ställning till förslag om uteslutning, skall medlemsklubb ges möjlighet att yttra sig. Kallelse till årsmöte med uteslutningsärende skall tydligt ange detta med motivering. För beslut om uteslutning erfordras minst ⅔-majoritet.

§ 3 REPRESENTANTSKAPET Det högsta beslutande organet i NFBK utgörs av representantskapet, bestående av en representant för varje medlemsklubb. Utöver ordinarie årsmöte kan styrelsen vid behov sammankalla representantskapet till extra möte. NFBK:s sekreterare skall hållas underrättad om vem som är medlemsklubbs representant, samt e-postadress och telefonnummer till denne. Representanten bör vara styrelseledamot i sin klubb och anses i alla sammanhang representera den. Varje ansluten klubbs representant skall kallas till möte minst 10 dagar innan sammankomsten, normalt via e-post. Varje närvarande representant äger en röst. Alla frågor avgörs med enkel majoritet, såvida icke annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst. Alla beslut fattas med öppen omröstning, såvida ej annat begärs. Förslag till NFBK stadgar, ver. 2019-10-16 p.1§

4 STYRELSEN Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, valberedare samt minst en suppleant. Alla ledamöter väljs för en mandatperiod på två år. Ordförande samt suppleant utses ett år, och övriga ledamöter året därpå. Om möjligt föreslås en sittande ledamot som ordförande i styrelsen. Fyllnadsval på ett år kan förekomma. En ledamot fungerar som valberedare och samordnar medlemsklubbarnas valberedningar. Inför årsmötet skall valberedaren kontrollera vilka styrelseposter som behöver tillsättas av årsmötet och begära in förslag på lämpliga kandidater från medlemsklubbarna. När ett intresse- eller remissärende inkommer bedömer styrelsen om det ska behandlas, och om den hanterar det själv eller om en kommitté bestående av för ärendet lämpade personer ska sammankallas. Föreningen tecknas av ordförande, kassör och sekreterare, var för sig. Styrelsen är beslutsmässig när minst 2 ledamöter är närvarande. Alla frågor avgörs med enkel majoritet, såvida icke annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst

§ 5 ÅRSMÖTE Representantskapets årsmöte skall hållas senast den 31:a mars. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. Årsmötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 6. Föredragning av verksamhetsberättelse 7. Föredragning av balans och resultaträkning 8. Föredragning av revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner och motioner 11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya året 12. Val av styrelse 13. Val av revisorer och revisorssuppleant 14. Rapporter 15. Mötets avslutande. Till årsmötet har varje medlemsklubb rätt att inlämna motioner. För att dessa skall upptas till behandling vid årsmötet måste motionerna vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet.

§ 6 HÄRSÖ Styrelsen ansvarar för tillsyn och förvaltning av det arrenderade området. En av styrelsen tillsatt funktionär samordnar och leder drift och tillsyn av Härsö. Denne arvoderas enligt beslut av styrelsen. Medlemsklubb i NFBK har arbetsplikt på Härsö, ett arbetspass per år, efter kallelse av styrelsen. En av årsmötet beslutad avgift påföres den medlemsklubb som missat en arbetsplikt. Förslag till NFBK stadgar, ver. 2019-10-16 p.2 Medlem i klubb ansluten till NFBK som för sin klubbs standert ligger fritt på Härsö, för annan båt betalas en hamnavgift som beslutas av styrelsen.

§ 7 STADGEÄNDRING Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen, som skall vara medlemsklubbarna tillhanda senast 20 dagar innan mötet. Till kallelsen skall bifogas förslag till stadgeändring med motivering. För att ändringsförslaget skall antas fordras 2/3-majoritet vid två på varandra följande representantskapsmöten, varav ett skall vara årsmötet.

§ 8 REVISION Revisorerna skall under verksamhetsåret fortlöpande ta del av räkenskaperna. Minst en gång under verksamhetsåret skall kassainventering ske. Revisorerna skall granska styrelsens och representantskapets protokoll. Till årsmötet skall revisorerna avge skriftlig revisionsberättelse, samt föreslå eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 UPPLÖSNING Kallelse med uppgift om att frågan om upplösning kommer att behandlas skall vara samtliga medlemsklubbar tillhanda minst 20 dagar innan mötet. För beslut om upplösning fordras minst 2/3-majoritet på två representantskapsmöten med minst en månads mellanrum. Vid upplösning skall NFBK:s eventuella tillgångar eller skulder fördelas i proportion till senaste årets erlagda medlemsavgifter.

Styrelsen Nacka 2019-10-15