Ordningsregler/FBKregler & policy för medlemmar i Finnboda Båtklubb (FBK) gällande från 2019-11-29

Ordningsregler/FBKregler & policy är den aktuella och  praktiska tillämpningen av FBKs stadgar                                            .

MMB

Medlem med båt   

innehar båt och disponerar brygg- eller uppläggningsplats, eller bådadera i FBK

MUB

Medlem utan båt    

disponerar ingen brygg- eller uppläggningsplats i FBK

MH

Hedersmedlem

tillhör kategori MMB eller MUB

MP

Presumtiv medlem

Som ovan men MPS/V

benämnes den som ansökt om medlemskap (MMB) och kan beredas    vinterplats

benämnes den som beviljats brygg- och/eller uppläggningsplats och köar    för att ansöka om fullt medlemskap( när vi kan erbjuda vinterplats)

1.  Medlemsansökan och antagningsregler   Varje  person som ansöker om medlemskap ska intervjuas av styrelsen om varför han/hon  vill bli medlem i klubben. Det är av yttersta vikt att vi har av klubblivet  intresserade presumtiva medlemmar (MP).   Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen, vilken meddelar  på första förenings-möte att ny presumtiv medlem (MP) lämnat in ansökan om  medlemskap. Styrelsen tar sedan denna medlemsansökan på tre föreningsmöten och  beslut om inträde tas av alla medlemmar på första årsmötet därefter. Praxis har  värkt fram under årens lopp och innebär att den som ansöker om medlemskap kan  först efter att har varit presumtiv medlem under tre säsonger hos klubben få beslut  taget av alla medlemmarna på årsmötet därefter.

2Pliktavgifter   Vid åsidosättande av § 1 & 2  äger FBK rätt att ta ut pliktavgift enligt följande system:

  • 1:a gången 1000 kr
  • 2:a gången inom samma  verksamhetsår 2000 kr
  • Upprepas åsidosättandet en  3:e gång inom samma period riskerar medlemmen att bli utesluten ur FBK,  alt böter enligt styrelsens förslag till  ordinarie möte.

3. Arbetsplikt   Vid beordrat arbete, sjösättning,  upptagning eller vakt är MMB och MP skyldig att delta.   Förhinder skall meddelas till  någon i styrelsen senast 1 dygn i förväg. Skickas ersättare skall denne vara  minst 18 år och ha kännedom om verksamheten.

4. Avgifter.  MMB och MUB skall själv ombesörja att medlemsavgift betalas till  klubbens plusgirokonto 790566-4 inom en månad efter att årsmötet har hållits  Inbetalningskort skall normalt finnas i klubbhuset. Meddela kassör om  inbetalningskorten saknas. Medlemsavgift fastställes på varje årsmöte. MP och NY MEDLEM erhåller ett email med uppgifter om beslutade avgifter som skall betalas inom angiven förfallodag. ÖVRIGA AVGIFTER betalas senast inom angiven förfallodag.  Medlemsavgifter : Se medlemssidor / Endast för medlemmar

5. Nyckel Endast MMB kan kvittera ut nyckel till FBKs lokaler mot erläggande av depositionsavgift  på 600 kr. Ny depositionsavgift ska betalas om ny nyckel ska ersätta  förlust av nyckel. Depositionsavgiften återbetalas vid återlämnande av felfri  nyckel. För nyckel utlämnad före 1997 var depositionsavgiften 50 kr. Nycklar  utlämnas hos alt. återlämnas till klubbmästaren

6. Båtbyte   MMB och MP är skyldig att till hamn-  och/eller varvskapten anmäla båtbyte, samt att få godkänt att plats kan beredas  inom FBKs område.   Underlåtenhet av detta kan  innebära att ordinarie båtplatsen anses förverkad.

7.  Andrahandsuthyrning, överlåtelse till medsökande och/eller affärsmässig  verksamhet   Det är absolut förbjudet att hyra ut sin båtplats i andra hand.   Ej heller får medsökande överta  medlems plats i klubben.   Det är även absolut förbjudet att  bedriva båtuthyrning eller annan affärsmässig verksamhet med båtplats i klubben  som bas.   Den medlem som inte efterlyder  denna paragraf i ordningsregler/FBKregler blir omedelbart utesluten ur klubben  (direkt styrelsemötesbeslut gäller).

8. Parkering   Parkeringsmöjligheter finns vid Kvarnholmsvägen

9. Medlemsmatrikel Medlemsmatrikel  skall vara korrekt uppdaterad. Varje medlem (MMB, MUB, MH, MP) skall  meddela kassör ändrad adress, telefonnummer, e-mailadress, byte av  försäkringsbolag med flera uppgifter som är av betydelse i matrikel och andra  listor. Uppdatering görs på blankett Uppdatering av medlemsmatrikel.  I matrikeln skall alltid korrekta uppgifter  finnas - extra viktigt att du lämnat korrekt adress och för att du ska nås av  kallelser och information.

10. Upptagning av båtar   Upptagning av större båtar är av  kapacitets- och bottenförhållande begränsade till båtars maxvikt- & mått  enligt följande: Vikt= 4000 kg på slip och vagn   Längd=10 m. Bredd= 3,3 m.   Djup=1,2 m. Båtar med olämplig viktfördelning  och utformning av undervattensdelen för FBKs slipredskap och vagnar och därför  bedömda av hamn- och/eller varvskapten som en säkerhetsrisk vid upptagning, kan  nekas detta. Motorbåtar har företräde före kortkölade segelbåtar.

11. Båtplats vid brygga   För  disposition av bryggplats gäller båtars maxvikt & mått:   Vikt=  6000 kg. Längd=10 m. Bredd= 3,3 m. Djup=1,8 m.   Antalet platser med maxvikt &  mått är begränsade med hänsyn till slitage på bryggor. Hamn- och/eller  varvskapten har rätt att bereda plats för enstaka båt vars maxvikt & mått  överskrides om denna enstaka båt bedöms att inte orsaka skador på  brygganläggning, samt har styrelsens godkännande. 

11 A. Byte av bryggplats.  Man skall lämna in ansökan om byte av plats till nästa säsong i god tid innan sjösättning, dock senast vid årsmötet Det går inte att byta plats under pågående säsong. Undantag är om man avtalat med annan båtägare om plats byte och har fått hamnkaptens godkännande. Detta gäller medlemmar såväl som provmedlemmar

12. Slip   Slip får endast användas för  enskilt bruk, om tillåtelse har erhållits av hamn- och/eller varvskapten eller  slipförman.

13. Båtförsäkring &  fullmakt för kontroll   Alla båtar som ligger inom FBKs  område skall vara försäkrade. Fullmakt för styrelsens kontroll  hos uppgivet försäkringsbolag skall ges kassören.

14. Förtöjning &  stöttning av båt   Varje medlem som har båt i klubbens hamnområde är  skyldig att se till att hans/hennes båt är   ordentligt förtöjd och fendrad, samt se till att den  är ordentligt stöttad när den står på land.   Varje medlem har två förtöjningsringar på bryggan  och en boj att förtöja vid. I de två förtöjnings- ringarna skall varje medlem ha förtöjningsfjäder och  förtöja med dubbla linor. OBS! Ingen rund- sling i förtöjningsringarna får förekomma! Måste  endast en lina användas skall den göras fast med   en knop i båten så att den fungerar som två separata  linor. Helst skall separata linor från både styr- och babord fästas i bojringen och  i de två förtöjningsringarna på bryggan. Vid förtöjning i y-bommar, använd en förtöjningstamp från ”varje hörn på båten” till bommarna så att båten hålls centrerad mellan bommarna.  Förtamparna och aktertamparna skall vara så riktade och korta att båten inte driver in mot bryggan eller att båten driver ut från bryggan. Inga tampar får vara förankrade i bryggan.

   

15. Båtbockar   Alla medlemmar som får en  landplats för vintern hos klubben skall ordna med egna båtbockar.   Båtbockarna skall vara 60 cm höga och lika breda som  båtens bredd. De skall vara tydligt   uppmärkta med namn. Båtbockarna skall godkännas av  hamnkapten eller vice hamnkapten , slipförman, ordförande.

16. Elektriska anslutningar   Elektriska anslutningar skall vara  urkopplade ur uttagspunkten (stolpe/brygga) när båten är obevakad.   Elektriska värmekällor är  förbjudet att använda utan närvaro om inte godkännande från hamnkapten finns.   Alla privata anslutningar som  används skall vara skyddsjordade och i gott skick för att undvika personskador.   Hamnkapten har rätt att förbjuda  anslutningar som inte uppfyller säkerhetskraven.

17. Miljöfarligt avfall & sopor  Varje medlem ansvarar för att miljöfarligt avfall lämnas till Nackas kretsloppscentraler. Kretsloppscentral finns i Boo, Älta och Östervik.

På kretsloppscentraler kan du lämna grovavfall, elavfall, vitvaror, farligt avfall och återbruk.

Tidningar och förpackningar av glas, kartong/wellpapp, plast och metall lämnar du till en återvinningsstation.

Varje medlem ansvarar för att  hushållssopor tas hem eller läggs i sopbehållare vid trappan vid parkeringsplatsen

18. Ordningsregler för  klubbhus och hamnplan   Av styrelsen uppsatta  ordningsregler för klubbhus och hamnplan skall följas. I klubbens lokaler råder  absolut rökförbud med hänsyn till barnfamiljer och allergiker.

19. Kännedom om gällande  stadgar och ordningsregler/EBKregler.   Det är varje medlems skyldighet  att ha kännedom om gällande stadgar, ordningsregler/FBKregler,   samt att rätta sig efter dessa.  Kalender och andra aktiviteter finns på klubbens hemsida och i väggstället i  klubbhuset (blädderpaneler).  På klubbens  hemsida finns all info att hämta. Om info saknas skall medlem tala med kassören  eller någon annan i styrelsen.

20.  Vakten   Sekreteraren  är ansvarig för vaktlistan, som görs i samarbete med grannklubbarna  Segelsällskapet Gäddviken och Svindersviks båtklubb.   Eventuella  byten av vaktpass gör medlemmarna sinsemellan. Vi har ingen ’vaktchef’ utan  byten ska göras mellan medlemmarna.   Har  medlemmar bytt vaktpass med varandra ska detta skrivas in på vaktlistan som  sitter på anslagstavla i klubbhuset.   När medlem  fullgjort sin vakt ska han/hon signera på vaktlistan.   Ingen  vaktar ensam!   Medlem ska  ringa dagen före vakten till sin vaktkompis!   Kom ihåg  att den som inte gör sitt vaktpass får betala pliktavgift.

 Styrelsen