Miljöpolicy

MILJÖPOLICY för Finnboda Båtklubb 2009-11-11

Finnboda båtklubb (FBK) är en allmännyttig ideell förening som har som mål att med små medel främja båtlivet. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och lyckosam verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön.

Finnboda båtklubb och dess medlemmar ska:  

  • sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av verksamheten genom att agera på ett miljöriktigt sätt i båtutnyttjandet, framför allt genom att följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram.
  • efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall. 
  • sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att FBKs ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
  • verka för en god avfallssortering i den utsträckning som den är miljömässigt motiverad.

FBKs miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

Ansvarsfördelning

Som medlem i Finnboda båtklubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande miljöregler och avfallsplan.

Finnboda Båtklubbs styrelse har utöver ovanstående ett särskilt ansvar för att;

  • Ombesörja att klubbens miljöpolicy är känd av alla klubbmedlemmar samt eventuella leverantörer och att den görs tillgänglig även för allmänheten och andra berörda.
  •  Upplysa medlemmarna om FBKs miljöregler och avfallsplan samt att göra dessa tillgängliga och praktiskt användbara.
  • Fortlöpande revidera arbetet med miljöförbättrande åtgärder och följa eventuella nya krav som uppkommer enligt lag eller vedertagen praxis.
  • Årligen utse en miljösamordnare som på uppdrag av styrelsen ansvarar för att driva miljöarbetet enligt ovanstående punkter.
  • Vid behov upprätta mätbara mål och handlingsplaner för klubbens miljöarbete så att syftet med miljöpolicyn nås, samt att granska klubbens miljöarbete mot dessa miljömål.

Avgränsning

FBKs miljöpolicy, miljöregler och avfallsplan syftar till att särskilt värna om naturmiljön inom de mark- och vattenområden som klubben disponerar i Svindersviken och på Härsö. 

Klubbens och medlemmarnas miljöansvar sträcker sig även till att omfatta övriga vattenområden i Stockholms skärgård.

Miljöregler Finnboda Båtklubb

Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel. Endast av myndigheter godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får användas.

Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalisinspektionens hemsida, http://www.kemi.se/. 

Överväg båtbottentvätt av skrovet istället för användande av båtbottenfärger.

Webbkarta över tömningsstationer och båttvättar >> Hamnkartan för fritidsbåtar

Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning ska göras i därför avsedd avfallsbehållare

 Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.

Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen. Välj motorolja av hög kvalitet.

Havs- och vattenmyndigheten

Avfallsplan

Avfallshanteringsplan för FINNBODA BÅTKLUBB

Avfallshanteringsplan upprättad för:

Finnboda Båtklubb

Svindersviken (kvarnholmsvägen 44)

NACKA.

Enligt sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13 skall för alla fritidsbåthamnar finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till för att underlätta vid informationsspridning till medlemmar och besökare, i samband med funktionärsbyte eller i kontakter med kommunen.

 

Ansvar

Ansvaret för att genomföra avfallshanteringsplanen enligt 4§ SJÖFS 2001:13 har av styrelsen utsett miljöombud. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem eller besökare att se till att avfall hamnar på rätt ställe.

Båtklubbens storlek

Finnboda Båtklubb har 34 medlemmar med båt och ca 40 bryggplatser. Hamnen har inga gästplatser.

Avfallshantering

I huvudsak ansvarar varje medlem för sitt eget avfall. 

Varje medlem ansvarar för att miljöfarligt avfall (spillolja, diesel, bensin, färgrester, lösningsmedel, glykol, grovsopor och batterier ) lämnas till Nackas kretsloppscentraler. Kretsloppscentral finns i Boo, Älta och Östervik. På kretsloppscentraler kan du lämna grovavfall, elavfall, vitvaror, farligt avfall och återbruk.

Tidningar och förpackningar av glas, kartong/wellpapp, plast och metall lämnar du till en återvinningsstation vid parkeringsplatsen kvarnholmsvägen 50

Varje medlem ansvarar för att  hushållssopor tas hem eller läggs i sopbehållare vid trappan vid parkeringsplatsen

Toalettavfall lämmnas vid Sugtömningsstation: ex. Hundudden, Djurgårdsbrunns Motorbåtsklubb ( Vid djurgårdskanalens början från öster)

2-4 gånger per år genomförs städning av hamnområdet och tilhörand byggnader, eventuellt avfall omhändetags och transporteras till ett kretsloppscenter

Information till klubbensmedlemmar och andra berörda 

Medlemsmöten (2 per år), plus mail och hemsida Vid sjösättning och torrsättning och vid medlemsmöten samt direkt kontakt med respektive medlem eller berörda

Avfallshanteringsplanen granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

Vår reviderade/uppdaterade plan för miljöpolicy/avfallsplan är godkänd av Nacka kommun.

Den gäller nu i max 5 år innan ny plan skall inlämnas. (Eller om verksamheten väsentligt förändras så att revidering behöver ske tidigare). Miljö/avfallsplan se Miljö