Stadgar för Finnboda Båtklubb

Klubben bildades 1948-08-31 och har sin  hemort/verksamhetsområde i Svindersviken, Nacka kommun. Stadgarna antagna  1948-03-31. Reviderade 2010-11-18.

§ 1                 Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till  ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben ska verka för god sjösäkerhet, god  miljö, samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Klubbens ändamål är att samla  vänner av båtsport, höja och bevara hågen för sjön, samt bevara intresset för  livet på sjön och i skärgården. Klubben ska även tillvarata medlemmarnas  intressen beträffande plats för medlems båt i klubbens hamn. Klubben ska  anordna gemensamma utflykter och tävlingar.

§ 2               Medlemskap

2.1                 Ansökan  och antagning

Klubben fortsätter att följa stadgarna från 1948 d v s  behåller rätten för varje medlem som betalat inträdesavgift att medlemmens båt  ska ha både brygg- och landplats - såvida båten uppfyller de kriterier som  anges i ordningsföreskrifter/FBKregler, se också 12 Hamn- och uppläggningsanläggningar      Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till  klubbens ändamål att verka för att klubben kan fortleva som ideell klubb med  medlemmar som är villiga att delta i klubbens aktiviteter. Därför har beslutats  i dessa reviderade stadgar att nya medlemmar som väljs in måste förstå vikten  av att de vill bli medlemmar i en ideell klubb. Klubbens brygg- och  landplatser ska inte likställas med en kommersiell marinas. I ordningsregler/FBKregler fastställs hur medlemsansökan ska behandlas.

2.2                 Medlemskategorier

Medlemmar kan indelas i följande kategorier:  

1. MMB enskilda  vuxna medlemmar med båt, medsökande kan anges och tas till matrikeln  

2. MUB   enskilda vuxna medlemmar  utan båt d v s passiva  

3. MP enskilda vuxna som ansökt om  medlemskap  

4. MH   hedersmedlem   

Ansökan om medlemskap görs till kategori 1.   Alla som registrerats i klubbens matrikel är medlemmar med  tillhörighet till någon av ovan 4 kategorier.   Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på  medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom ska fattas på års eller annat  föreningsmöte. Av kallelsen ska framgå att fråga om val av hedersmedlem står på  dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift. Medsökande som  registreras på ansökningsblanketten har rösträtt och är valbar till styrelse  och kommittéer. Om medlem beslutar att utträda ur klubben eller blir utesluten  ur klubben utträder/utesluts även medsökande. Medsökande till medlem kan ej  överta medlemmens medlemskap.

2.3                 Rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt  delta i klubbens verksamhet. Nyckel lämnas mot deposition endast till medlem i  kategori MMB och MH. Presumtiva medlemmar i kategori   MP  får inte kvittera nyckel mot deposition. Passiva medlemmar i  kategori MUB ska lämna tillbaka nyckel mot deposition i retur.   Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben  disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning, Rätt till  hamn- och eller uppläggningsplats vid båtbyte begränsas av tillgängliga  anordningar och utrustning. se 12 Hamn och  uppläggningsanläggningar   Medlem med båt i klubben ska tilldelas parkeringstillstånd  för klubbens arrenderade parkeringsplatser vid Kvarnholmsvägen.

 

2.4                 Skyldigheter

Medlem har genom ansökan och avtal förbundit sig att följa  klubbens stadgar, ordningsföreskrifter/FBKregler och i stadgeenlig ordning  fattade beslut. Medlem med båt ska tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens  för att säkert kunna framföra sin båt.   Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar  klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.   Medlem ska utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt.   Medlems båt ska vara försäkrad.   Medlem får under inga omständigheter hyra ut sin plats för  båten i andra hand.

.

2.5                 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla  detta till styrelsen.   Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven  tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.   Om medlem beslutar att utträda ur klubben eller blir  utesluten ur klubben utträder/utesluts även medsökande, se 2.2  Medlemskategorier.   Om medlem beslutar att utträda eller blir utesluten ur  klubben ska båten fraktas bort från klubbens område. Hur snart båten ska  fraktas bort från klubben anges i 2.8 Skyldighet att frakta bort båt…

2.6                 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem uteslutas ur klubben om  medlem    • motverkar klubbens syften •  skadar klubbens  intressen •  åsidosätter klubbens  stadgar och ordningsregler/FBKregler •  inte fullgör de skyldigheter  som är stadgade •  gör sig skyldig till  sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom      klubben att dess  anseende äventyras.   På föreningsmöte ska framgå att ett uteslutningsärende ska  behandlas. Medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna  kallelse ska även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.   Medlem som uteslutits ska snarast flytta sin båt, se 2.8  Skyldighet att frakta bort båt…

 

2.8                 Skyldighet att frakta bort båt från klubben

Om medlem begär att  uteslutas ur klubben eller om klubben – enligt stadgarna – uteslutit  medlem,   se 2.6 Utträde & 2.7 Uteslutning har  medlemmen skyldighet att snarast frakta bort sin båt.   Klubbens  ordningsregler/FBKregler fastställer när båten senast skall var borta från  klubbens hamnområde.   Klubbens  ordningsregler/FBKregler fastställer även hur styrelsen skall agera om medlem inte fraktar bort båten från klubbens område. Styrelsen skall följa de lagar och  regler som gäller men utnyttja den   hjälp som finns att få från  myndigheter.   Medlemmen meddelas - på  den/de adresser som medlem lämnat till matrikeln

§ 3                 Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är ordinarie möten –  föreningsmöten - såsom årsmöte och höstmöte eller extra föreningsmöte.   Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen  utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor  som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten.

 

§ 4                 Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 april t o m 31  mars.

 

§ 5                 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering  kan ske efter beslut på föreningsmöte.

 

§ 6                 Betalning

Fakturerade avgifter eller per e-post meddelade avgifter ska vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan eller mailet.   Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter  fakturans eller mailets datum.   Till ordinarie medlem skickas ingen faktura utan medlem ska -inom 1 månad efter årsmötet- betala beslutad avgift till klubbens konto.   Om avgifterna inte inkommit i tid ska medlem påminnas via e-post, telefonsamtal eller brev. Utebliven betalning och nonchalerande av 1 påminnelse räknat från angivet betaldatum innebär att medlem åläggs pliktavgift. Klubbens ordningsregler/FBKregler fastställer pliktavgifterna.   Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben, se 2.5  Utträde & 2.6 Uteslutning.

§ 7                 Föreningsmöten

7.1                 Antal möten

Förutom årsmöte ska 1 ordinarie föreningsmöte – höstmötet -  hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas.  Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

7.2                 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte ska vara medlemmen tillhanda  minst 14 dagar före mötet. Kallelsen sker via e-post till dem som uppgett  e-postadress i sin anmälan till matrikeln eller per post till den, som inte har  e-postadress.

7.3                 Förslag till dagordningspunkt /  motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på  föreningsmöte, ska senast 3 veckor före sista tidpunkt för utsändande av  kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan ska  även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4                 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad.   Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och  protokollföras: •  Fastställande av  röstlängd för mötet •  Fråga om mötet är  behörigen utlyst •  Fastställande av  dagordning •  Val av ordförande och  sekreterare för mötet •  Val av  protokolljusterare och rösträknare •  Föredragning av  styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret •  Revisorernas  berättelse •  Fråga om  ansvarsfrihet för styrelsen •  Propositioner och  motioner •  Fastställande av  verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret •  Val av styrelse •  Val av revisorer •  Val av valberedning  eller fastställande att styrelsen nominerar och framlägger förslag på  nomineringar. •  Övriga val

7.5                 Övriga ordinarie föreningsmöten

Höstmötet bör hållas i november månad.

7.6                 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls  när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer  eller minst 2 av klubbens medlemmar.   Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt  kallelsen föranlett mötet.

7.7                 Rösträtt,  beslut och val

Varje medlem, som betalat gällande avgifter har rösträtt på  möte.   Varje medsökande till denne medlem har också rösträtt.   Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.   Valbara till styrelsen och till revisorer är de som  nominerats.   Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1)  annan medlem.   Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat  föreskrivs i dess stadgar.   Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar  sluten röstning.   Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika  röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.   Vid omröstning, som avser personval, gäller

§ 8                 Styrelse och förvaltning

8.1                 Styrelsens sammansättning och  val

Styrelsen väljs på årsmöte och ska bestå av ordförande, vice  ordförande, kassör, sekreterare, hamnkapten, varvskapten, slipförman, vice slipförman  och klubbmästare. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år. Ordförande,  kassör, varvskapten och slipförman väljs jämna år, vice ordförande,  sekreterare, hamnkapten, vice slipförman och klubbmästare väljs udda år.

8.2                 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det  är av behovet påkallat, dock minst 6 gånger per år.   Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och  mer än hälften är närvarande.   För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit  i beslutet och inte reserverat sig. Reservation ska antecknas i  mötesprotokollet.   Det åligger styrelsen att: •  Verkställa beslut  fattade av föreningsmöte. •  Fördela  arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd  personal. Fördelningen ska dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och  förvaras hos ordföranden. •  Bereda ärenden inför  föreningsmöten och arrangera dessa. •  Representera klubben. •  Förvalta klubbens  egendom och medel. •  Sköta kontakter med  kommun •  Ansvara för att  miljö- och avfallsplaner upprättas •  På föreningsmöten  föredra av styrelsen fattade beslut.

8.3                   Styrelsens arbetsfördelning

Ordförande   ska  opartiskt leda förhandlingarna vid såväl styrelsens som klubbens  föreningsmöten, justera protokoll, tillse att alla beslut verkställs och att  stadgarna efterlevs samt vid behov representera klubben. Ordförande ska verka  för att ställda krav mot klubben från kommun och stat bemöts korrekt.  Ordförande ser till att  miljöarbetet  efterlevs. Ordförande kallar till klubbens styrelse- och förenings-möten. Vice ordförande   ska  vid behov ersätta / vara behjälplig ordförande.  Sekreterare   ska  ombesörja klubbens korrespondens och vid styrelsens möten föra noggranna  protokoll. Sekreteraren upprättar vaktlistorna. Om vakten görs i samarbete med  grannklubbarna ska sekreteraren delta i möten med grannklubbarna och  överenskomma om vakten. Administrerar medlemmarnas förvaringsskåp Kassör   ska föra fullständig matrikel över medlemmarna, uppbära alla  avgifter, förvalta och ansvara för klubbens kassa samt däröver föra noggranna  räkenskaper och i av klubben beslutad bankinrättning, insätta de medel som ej  behövs för löpande utgifter. Ekonomisk ställning ska rapporteras till styrelsen  på varje styrelse- och föreningsmöte, samt lämna uppgifter om medlemmarna som  kan vara av vikt för någon i eller hela styrelsen, vari ingår absolut krav om  att meddela om medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter till klubben. Hamnkapten   ska  leda arbetet vid klubbens hamn, fördela hamnplatser, föredra ärenden som berör  klubbens hamn vid styrelsens och klubbens möten. Hamnkapten ska tillse att  utfärdade ordningsregler för hamn efterföljs. Hamnkapten ska ansvara för mark,  byggnader, bryggor, samt vara klubbens materielförvaltare. Vice hamnkapten ska  vid behov ersätta / vara behjälplig hamnkapten            Slipförman   ska  leda arbetet vid klubbens uppläggningsanläggning, fördela uppläggningsplatser,  mottaga anmälningar om uppläggning och sjösättning, handha uppläggning och sjösättning,  tillse att ordningsregler för uppläggningsområdet efterföljes, samt vid  styrelsens och klubbens möten föredra ärenden som berör klubbens  uppläggningsområde. Varvskapten ska ansvara för mobilkran. Ska leda arbetet med  och vid klubbens slip Vice slipförman ska  vid behov ersätta / vara behjälplig slipförmanen Klubbmästare ska handha nyckeldepositioner och vimplar. Klubbmästaren  handhar inköp till kök, samt hygienartiklar och trivseldetaljer. Klubbmästaren  ska ordna förtäring vid arbetspliktade dagar och vid alla möten. Klubbmästare  handhar egen kassa och rapporterar till kassören.

Kommittéverksamhet

Styrelsen  kan vid behov inrätta kommittéer för olika verksamheter.

Firmateckning                    

Klubbens  firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör, var  för sig. Klubbens bank- och postgirokonto tecknas av kassören ensam upp till  20.000 kronor. Vid belopp därutöver sker teckning förutom av styrelsen i sin  helhet av ordförande och kassör, två i förening. Kommittéerna tecknas av  kommittéordförande och ordförande eller två i förening.

 

§ 9                 Revisorer

Klubben  ska revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och  avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av  ett år.   Revisorerna ska granska om styrelsen verkat för att beslut om  budget och inriktning av verksamhet har följts.   Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och klubbens  räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till-  eller avstyrka ansvarsfrihet.   Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av  klubbens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

§ 10                Valberedning 

Valberedningen bestående av 2 ordinarie  ledamöter, varav en sammankallande och 1 suppleant väljes av årsmötet för en  tid av ett år.   Valberedningens uppgift är att: •  Till årsmötet lämna  förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val  och till övriga poster som eventuellt blir vakanta. •  Motta nomineringar  från klubbens medlemmar. •  Själva aktivt söka  lämpliga kandidater. •  Presentera alla  kandidater även på höstmötet för diskussion. •  Vid föredragning på  årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater. Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen  till årsmötet. Alternativt beslutas på årsmöte att valberedning ersätts av  styrelsens nomineringsmöten (se § 11).

§  11               Nomineringsmöten  (ersätter valberedning)

Nomineringsmöten hålls av sittande styrelse.  Styrelsens uppgift om nomineringen är att: •  Till årsmötet lämna  förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val  och till övriga poster som eventuellt blir vakanta. •  Motta nomineringar  från klubbens medlemmar. •  Själva aktivt söka  lämpliga kandidater. •  Presentera alla  kandidater även på höstmötet för diskussion. •  Vid föredragning på  årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.   Styrelsens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till  årsmötet.

 

§ 12                Hamn och  uppläggningsanläggningar

För  förhållandena vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns  särskilt av klubben utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.   Hamn- och uppläggningsområde är avsedda till att  utgöra sommar- respektive vinterplats för klubbmedlemmarnas båtar. Rätt till  hamn- och eller uppläggningsplats vid båtbyte begränsas av tillgängliga  anordningar och utrustning.   I mån av utrymme kan även annan än medlem erhålla  plats mot erläggande av fastställd avgift.   Medlem är skyldig att infinna sig på hamn- &  varvskaptens kallelse för att delta i förekommande arbeten på klubbens områden.  Båt ska vara försäkrad. Gällande ordningsföreskrifter/FBKregler för hamn och  uppläggningsområde ska följas.

 

§ 13                Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring ska detta framgå av  kallelsen.   För att ett ändringsförslag ska kunna antas måste det  godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten,  varav ett ska vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras  omedelbart justerad.

 

§ 14                Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på  föreningsmöte och detta ska framgå av kallelsen.   För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två  föreningsmöten med minst en månads mellanrum.

Har  beslut om upplösning fattats, ska mötet ge styrelsen direktiv om hur man ska  förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.