ADR Godkjent

  • Bulk-Tank Transport AS har sjåfører som innehar ADR bevis og noe materiell som er ADR godkjent. ADR godkjenningsattest for kjøretøyer som transporterer visse farlige godsslag.

 

  • HACCP registrert i Mattilsynet. Forskrift om forhygene - Rådsforordning nr 183/2005. I denne forbindelse føres det daglig renholdslogg av sjåførene.
  • Biprodukter-annen registresrt operatør. Biproduktnummer:1001206.
  • Tillstånd till transport av farligt avfall och øvrigt avfall (avfallsforordningen (2011:927)

 

  • Daglig leder og kontoransvarlig har lovpålagt kurs i HMS arbeide. 
  • Bransjesrrtifikat. Kvalitet og miljø på vei.
  • Fair Transport