SHA kordinator( KU )

Vi påtar oss oppdrag som SHA-koordinator (KU) i  større og mindre prosjekter , både i offentlig og privat sektor.

Vi har også gjennomført flere prosjekter der våre rersuser har innehatt  rollen som SHA koordinator , (KU) og Byggeleder , etter  oppdragsgivers ønske.

Vår oppgave , som SHA Koordinator (KU) er å sørge for koordinering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassen under gjennomføringen av prosjektet, på vegne av byggherren.

Byggherren har et lovfestet ansvar for å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Byggherren kan gjennom en skriftlig avtale overføre plikter og fullmakter til oss som koordinator for utførelse (KU). Byggblankett 8440

Vår oppgave som innleid SHA koordinator / KU er blandt annet . 

 • KU følger opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • KU følger opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de ulike arbeidsoppgaver. 
 • KU følger  opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • KU koordinerer arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter
 • KU ser til at arbeidsgiver følger opp at kravene i BHF § 9 gjennomføres og påser  at det føres oversiktslister jf. BHF § 15.
 • KU mottar og setter seg inn i SHA-plan utarbeidet av koordinator prosjektering, samt øvrige prosjektdokumenter som grunnlag for sitt arbeid
 • KU Ajourfører og kompletterer SHA-planen og påser at foreskrevne meldinger blir oversendt Arbeidstilsynet
 • KU eltar i vernerunder administrert av hovedbedriften.
 • KU påser at anvisninger i SHA-planen blir fulgt og rapporterer avvik til Prosjektleder
 • KU påser at SHA er fast tema på byggemøter og del av vurderingsgrunnlaget ved valg av tekniske, organisatoriske og fremdriftsmessige løsninger i utførelsesfasen
 • KU bistår ved sluttevaluering av SHA-arbeidet for prosjektet

Fullstending oppdragsoversikt med referanser og CV for aktuelle rersurser kan sendes på forespørsel