Årsredovisningsguide

Bokslutet avklarat?

Då är det dags för Årsredovisningen. Vad måste vara med, och vad ska skickas till Bolagsverket?

När årsbokslutet är fastställt för ett aktiebolag är det dags att skriva en årsredovisning. Det är en av de handlingar som aktiebolag måste skicka in till Bolagsverket varje år. Därtill krävs ett fastställelseintyg samt eventuellt en revisionsberättelse. För moderbolag inom en koncern krävs också en koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Alla handlingar som skickas till Bolagsverket ska vara vidimerade kopior, utom fastställelseintyget, som måste vara i original och underskrivet av styrelseledamot eller VD.

Handlingarna måste vara Bolagsverket tillhanda senast sju (7) månader efter bokslutsårets utgång. Handlingar som inte lämnas in i tid bestraffas med förseningsavgifter. Om handlingarna inte inkommit inom 11 månader från bokslutsårets utgång, riskerar man att bolaget tvångslikvideras.

Årsredovisningen ska bestå av följande:

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter
  • Större bolag – även kassaflödesanalys

Årsredovisningens original ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter och VD.

Kravet på revisor och revisionsberättelse gäller samtliga aktiebolag, utom små privata aktiebolag som inte uppfyller två av nedanstående tre gränsvärden:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner i nettoomsättning

2023-09-11 17:08