Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste Tmi Mari Hurme ajanvaraus- ja asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mäl­le sekä Tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tiedon tallentamisesta.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Tmi Mari Hurme

Y-tunnus: 3194624-5

Sähköpostiosoite: mari.hurme@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö

Mari Hurme

3. Rekisterin nimi

Tmi Mari Hurme asiakastietojen, laskutuksen ja ajanvarausten rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen parantaminen, ajanvarausten mahdollistaminen ja laskutustietojen ylläpito.

Tietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään. Asiakas täyttää ensikäynnillä esitietolomakkeen..Lisäksi kirjataan hoitosuunnitelma sekä hoitosuhteen kannalta oleelliset tiedot hoitotapahtumasta. Tiedot säilytetään siten ettei niihin ole asiattomilla pääsyä eikä tietoja luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Asiakkaan pyynnöstä tiedot voidaan luovuttaa toiselle hoitavalle taholle. Ajanvarausjärjestelmänä toimii 27.11.2022 lähtien Timma ja sinne tallentuu ajanvaraustiedot sekä asiakkaan yhteystiedot.Timman sivulta löydät rekisteriselosteen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, syntymävuosi/syntymäaika tai henkilötunnus, oleelliset terveystiedot, ajanvaraustiedot, asiakkaan laskutustiedot, kuten etu- ja sukunimi, tieto asiakaskirjeiden vastaanotosta sähköpostitse ja tekstiviestitse.

6. Tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti ja siirretäänkö tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytys

Terveystietojen säilyttämisaika on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen po­ti­las­asia­kir­jois­ta (298/2009) mukainen. Pääsääntöisesti tietoja säilytetään 12 vuotta kuolemasta tai ellei siitä ole tietoa niin 120 vuotta syntymästä.

Palautteisiin ja vaaratapahtumiin liittyviä tietoja säilytetään viisi vuotta. Virallisiin selvityspyyntöihin liittyvät tiedot säilytetään 12 vuotta.

Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää.

8. Tietojen suojauksen periaatteita

Rekisterinpitäjän käyttämä palvelimen ylläpitäjä ja GDPR-asetuksen mukainen Tiedon käsittelijä on Ajas Oy 30.11.2022 saakka. Tämän jälkeen Ajakseen tallennetut tiedot säilyvät lokissa lain vaatiman ajan ellei asiakas pyydä tietojen poistoa.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.

Pyynnöt on osoitettava kohdassa 2 määritellylle rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Evästeet ajan­va­raus­jär­jes­tel­män käyttäjille

Käytämme sivuillamme ja ajan­va­raus­jär­jes­tel­mäs­sä ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle talletettava ja siellä säilytettävä merkintä, joka mahdollistaa sen, että käyttäjälle voidaan luoda turvallinen istunto (sessio), jonka ajan järjestelmä tietää kyseessä olevan saman käyttäjän. Ilman evästeitä ajanvarauspalveluun kirjautuminen ei onnistu. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli ajan­va­raus­jär­jes­tel­mäs­sä vieraileva käyttäjä ei halua sallia evästeitä, se on mahdollista, mutta tällöin palveluiden sujuvaa toimintaa ei voida taata, sillä evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. IP-tiedot

Rekisterinpitäjän käyttämässä Ajas-ajan­va­raus­jär­jes­tel­mäs­sä vierailevien käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat niille varattuun lokiin. Lokia käytetään mahdollisiin virheselvityksiin sekä tietoturvan ylläpitoon.

12. Lainsäädäntö

Rekisterinpitäjä noudattaa asiakastietojen säilytyksessä henkilötiedon käsittelyä koskevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia.

Rekisterinpitäjä on laatinut organisaatiossa GDPR:n 30. artiklan mukaisen sisäisen Selosteen käsittelytoimista.

Potilasasiamies

  • neuvoo potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • ohjaa ja avustaa muistutuksen, kantelun, po­ti­las­va­hin­koil­moi­tuk­sen ja korvausvaatimuksen laatimisessa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimii muutoinkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Hämeenlinnassa potilasasiamiehinä toimii

Tiina Ketola-Mäcklin, tiina.ketola-macklin@khshp.fi
Niina Göransson, niina.goransson@khshp.fi

puh:03 629 3204

txt: 045 739 656 39