Maksutapoina yleisimmät hyvinvointiedut sekä pankkikortit

Miksi koulutettu hieroja kerää henkilöturvatunnuksen ja muita tietoja?

Koulutettu hieroja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, jota sitovat samat lait kuin muitakin terveydenhuollon alalla toimivia ammattikuntia.

1. Koulutetun hierojan tulee lain mukaan kerätä potilastietoja, jotta turvallinen hoitotapahtuma voidaan toteuttaa.

2. Henkilötietojen, kuten henkilöturvatunnuksen keräämisen tarkoitus on potilaan hoidon turvaaminen.

3. Henkilötunnuksella voidaan jokainen potilas identifioida, koska kaikilla Suomessa asuvilla henkilöillä on oma itsenäinen tunnuksensa ja tätä varten tunnistautumiseen tarvitaan myös HETU:n loppuosa.

4. Saman nimisiä ihmisiä, samalla päivämäärällä ja jopa samalla osoitteella voi aina löytyä, mutta ei samalla henkilötunnuksella.Hoitovirheasioissa on tärkeää, että pystytään osoittamaan hoidettu potilas samaksi, jota on vastaanotolla hoidettu.

5. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (30.3.2009/298) määrää potilasasiakirjoihin merkittävät perustiedot. Pakollisia ovat muun muassa potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot.

6. Mikäli koulutettu hieroja ei näitä tietoja kerää, rikkoo hän lakia ja voi joutua vastaamaan asiasta Valviralle seuraavasti:Valvira voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita ammattitoimintaa varten tai kieltää käyttämästä valtioneuvoston asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä määräajaksi tai toistaiseksi.