Våra medarbetare

Christer Hjert, VD

mobil: 070  - 298 93 04

e-post: christer.hjert@kommunakuten.se

Christer Hjert är jur. kand och har sedan 2002 varit verksam som konsult (VD och delägare i Kommunakuten AB) samt under 2017 (t.o.m. 31/12) även varit bitr. kommundirektör i Norrtälje och vice VD i kommunens koncernmoderbolag. Han är också senior rådgivare i dataskyddsjuridiska frågor för offentlig sektor på PrivacyWorks Nordic AB. Christer har en bakgrund inom domstolsväsendet och som förbundsjurist på Svenska Kommunförbundet (nuvarande SKL). Christer har också varit knuten till Försvarshögskolan som kursledare/examinator. Christer är en av landets mest erfarna jurister/konsulter inom området för kommunal verksamhetsjuridik och kommunal organisation och verksamhetsutveckling. Han har under ett par decennier arbetat med juridiska och organisatoriska frågor främst inom kommun- och landstingssektorn innefattande de flesta kommunala verksamhetsområdena. Christer har under flera decennier genomfört ett stort antal utbildningar och utredningsuppdrag för kommuner, landsting och kommunala bolag. Uppdrag som innefattat allt från förhandlingar för kommunsektorns räkning avseende innehåll och finansiering av samhällets krishanteringssystem, organisation av Tiohundramodellen inom vård- och omsorgssektorn samt organisation av cancerbehandlingsanläggningen Skandionkliniken i Uppsala till korta rådgivningar inom de flesta kommunala och landstingskommunala områden.

Christer är en mycket flitigt anlitad föreläsare och har också deltagit såväl som sakkunnig samt som konsult i statliga utredningar inom främst kommunalrättens område. Christer har dessutom en omfattande skriftproduktion och är författare till böckerna "Samhällskriser och olyckor - Lag om skydd mot olyckor - en juridisk handbok", "Samhällskriser och katastrofer - en juridisk handbok", "Kommunledningen i Stormens öga", "Kommunal IT i Samverkan" och har dessutom författat två kommentarer till kommunallagen samt håller för närvarande, på uppdrag av JP Infonet AB, på med en tredje lagkommentar och det till nya kommunallagen. Han har även publicerat ytterligare skrifter inom det kommunal- och förvaltningsrättsliga området.

Marina Hjert, Administratör

mobil: 070 - 398 93 05

e-post: marina.hjert@kommunakuten.se

Marina sköter företagets administration, kundrelationer och hanterar även allt som rör företagets kursverksamhet.

Konsulter

För information om och kontakt med våra konsulter, kontakta Marina Hjert.

Thomas Hallgren, Seniorkonsult

mobil: 070 - 298 93 18
E-post: thomas.hallgren@kommunakuten.se

Thomas är jur. kand. med mycket lång erfarenhet som rådgivare, konsult och föreläsare. Han har tidigare arbetat som jurist vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, KPMG, Svenska Kommunförbundet och KommunLex AB samt som kommunjurist. Thomas har varit huvudsekreterare i flera statliga utredningar, bland annat Upphandlingskommittén. Thomas har författat ett stort antal kommunalrättsliga, upphandlingsrättsliga samt stiftelserättsliga skrifter och artiklar.

Lotta Kavtaradze, Seniorkonsult

Lotta Kavtaradze är jur. kand. och driver konsultföretaget Privacyline AB (tidigare PUL-Akademin) samt är sedan 2015 verksam som senior advisor på Legal Works Nordic AB och är även verksam som juridisk expert i dataskyddsfrågor åt Draftit AB vilka tillhandahåller juridiska informationstjänster inom bl.a. dataskyddsområdet. Hon har mycket lång erfarenhet av den svenska dataskyddslagstiftningen - personuppgiftslagen ("PUL") och är en av Sveriges främsta experter den nya dataskyddsförordningen och den nya svenska dataskyddslagen. Under 1990-talet arbetade hon i åtta år som jurist på Datainspektionen, då stora förändringar genomfördes i lagstiftningen. Därefter började hon som bolagsjurist och personuppgifts-ombud på ett av Sveriges största företag och arbetsplatser och jobbade där i sex år. Under dessa sex år fick hon väldigt mycket erfarenhet av vad som fungerar och inte fungerar i praktiken i arbetet med dataskyddsfrågor. Numera (sedan 2007) arbetar hon som konsult och utbildare, och har drivit Privacyline AB/PUL-Akademin sedan januari 2007 i egen regi. Jag har dessutom tagit en internationell examen för Privacy Professionells, Certified Information Privacy Professionell, CIPP/E.

Lotta har mycket lång erfarenhet av dataskyddsfrågor och inte minst stor erfarenhet av hur Datainspektionen tänker som tillsynsmyndighet och vad som fungerar i praktiken i arbetet ed dataskyddsfrågor. Hon har omfattande erfarenhet av att hjälpa bolag, myndigheter och andra organisationer med praktiska och konkreta tips, hjälpa nya personuppgiftsombud att komma igång, göra en första inventering och juridisk utvärdering (nulägesanalys), skriva förslag till avtal och policys, upprätta åtgärdsplaner, förbereda organisationen inför en inspektion av Datainspektionen osv.

Margareta Erman, Konsult

Margareta Erman är socionom som under många år arbetat inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med sociala frågor bland annat inom SoL och LSS. Margareta har mycket stor erfarenheter av utredning och rådgivning inom det social området. Margareta har skrivit böckerna SoL – en vägledning, Barnet och familjehemmet samt LSS-en vägledning.

Urban Eriksson, Konsult

Urban Eriksson är jur. kand. med specialisering på lagen om offentlig upphandling och certifierad upphandlare. Han har mångårig erfarenhet av upphandling och därtill knutna juridiska, strategiska och operativa frågor. Urban har genomfört ett stort antal kvalificerade verksamhetsupphandlingar, revisionell granskning av sådan upphandling samt har utbildat grupper av upphandlare. Han är medförfattare till ett flertal artiklar i fackpress och till en kommande skrift om kvalificerad tjänsteupphandling. Urban har också varit verksam som jurist och strateg i privata företag och branschorganisationer.

Rolf Båvik, Konsult

Rolf Båvik är upphandlingsexpert med stor erfarenhet som rådgivare och konsult på upphandlingsområdet. Han har tidigare varit verksam som bl.a. upphandlare/controller och upphandlingschef i flera kommuner. Rolf har genomfört ett stort antal kvalificerade upphandlingar och är en ofta anlitad föreläsare. Han har också erfarenhet av vidareutveckling av upphandlingsformer anpassade till kundvalsmodeller och alternativa driftformer.