Kurs, konferens och annan dokumentation

Nedan hittar du kurs och konferensdokumentation från vissa kurser och konferenser som anordnats av Kommunakuten eller där någon av våra medarbetare varit engagerad som föreläsare.

Ni hittar även annan information/dokumentation som vi delar med oss av i form av PM och utredningar som i generella ordalag behandlar vissa aktuella juridiska frågeställningar.

Rättsutredning angående avgift för hantering av ansökan om egensotning

Rättsutredning

Skolskjutsreglemente och körschema för handläggning

Skolskjutsreglemente

Körschema handläggning

Upplysning om överklagande vid laglighetsprövning av skolskjutsärenden

Överklagandehänvisning laglighetsprövning

Domar om trafiksäkerhet

Kammarrätten i Sundsvall har i två domar den 4 december 2013 i mål nr 2984-12 och 65-13 bedömt frågan om trafikfarlig landsbygdsväg. I de båda målen var fråga om 13 åriga pojkar. Elevernas färdväg var en s.k. tillfartsväg som var hastighetsbegränsad till 70 km/h utan gatubelysning och gångbana eller vägren. Trafikintensiteten var emellertid låg. Kammarrätten fann mot bakgrund av dessa omständigheter att den aktuella vägsträckan inte var sådan att det förelåg en förhöjd trafiksäkerhetsrisk och att eleven därför inte var berättigad till skolskjuts.

För den som behöver domarna går det bra att kontakta Christer Hjert på mail.