Integritetspolicy på Byggmästarna i Nyköping AB gällande dataskyddförordningen (GDPR)

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Inte bara uppgifter som man typiskt tänker på som namn och personnummer utan även bilder på dig, ljudupptagningar där du förekommer och din dators IP-adress är exempel på personuppgifter.

Vissa personuppgifter har ett starkare skydd enligt dataskyddsförordningen. Känsliga personuppgifter, exempel på det är hälsouppgifter och facklig tillhörighet. Sådana uppgifter behandlar vi med särskild aktsamhet.

Med behandling avses allt man gör med en personuppgift. Exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar

Byggmästarna i Nyköping, organisations nr: 556584-4502 är personuppgiftsansvarig för behandlingarna som vi redogör för i denna Integritetspolicy. 

Byggmästarna i Nyköping kan även behandla uppgifter om dig för någon annans räkning. Då har man avtal med ett personuppgiftsbiträde åt den fysiska eller juridiska personen, som i sin tur är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Så kan vara fallet när det gäller all slags registrering som gäller vårt arbete som byggföretag, med ansvar för anställda kunder och leverantörer. 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig

Byggmästarna i Nyköping sparar dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av uppgifterna. Därefter raderas uppgifterna så att det inte längre går att koppla dem till dig. Detta förutsatt att uppgifterna inte är nödvändiga för någon annan av våra behandlingar.

En och samma personuppgift kan behandlas för flera olika ändamål. Det innebär att en uppgift som inte längre behövs för ett ändamål kan finnas kvar och behandlas för ett annat ändamål för vilket uppgiften fortfarande behövs.

När vi behandlar personuppgifter om dig under ett pågående avtalsförhållande eller annan pågående relation sker löpande gallring av uppgifter som inte längre behövs.

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, exempelvis garantikrav, raderas personuppgifter som kan ligga till grund för anspråk mot oss när eventuella krav preskriberats, det vill säga vi sparar uppgifterna under preskriptionstiden.

När vi är skyldiga att spara uppgifter enligt lag, exempelvis bokföringslagen, behåller vi uppgifterna enligt lagstiftningen. 

Vilka kan vi behöva dela information om dig med

Byggmästarna i Nyköping kan komma att dela dina personuppgifter med andra organisationer, företag eller myndigheter inom ramen för de administrationer vi gör.

Dina personuppgifter kan komma att delas med följande kategorier av mottagare:

  • IT-tjänsteleverantörer exempelvis för system, support, scanning, lagring, kundserviceärenden och leverantörer.
  • Banker, inkassobolag, kreditupplysningsföretag
  • Utbildning, aktivitets- och konferensarrangörer (för administration av arrangemang du är anmäld till)
  • Postombud och leverantörer av digitala kommunikationstjänster

Byggmästarna i Nyköping kan även komma att dela dina personuppgifter med andra mottagare. Det kan vara exempelvis om vi är skyldiga att lämna ut uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut, för att utreda, bevaka eller tillvarata våra rättsliga anspråk eller delar av vår verksamhet. Utlämnande kan då komma att ske till domstolar, polisen eller andra myndigheter, juridiska ombud och andra externa rådgivare.

Byggmästarna i Nyköping strävar efter att dina personuppgifter ska behandlas inom alla våra egna IT-system.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Byggmästarna i Nyköpings räkning såsom personuppgiftsbiträde, ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss. Avtalet syftar till att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Personuppgiftsbiträden får endast behandla dina uppgifter enligt de instruktioner vi ger dem och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. De är också skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter. 

Om vi delar dina personuppgifter med en mottagare som själv blir personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter, exempelvis en myndighet eller en bank, ansvarar mottagaren för behandlingens laglighet. Byggmästarna i Nyköping lämnar bara ut personuppgifter till mottagare vi litar på.