MILJÖPOLICY

Vi skall ständigt göra vårt bästa för en ekologisk hållbar utveckling genom
konkreta miljöåtgärder i alla led i vår verksamhet.

Nyköping maj 2022

Byggmästarna AB

 

Marcus Wiklund

 

Övergripande mål

* Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller för oss.

* Producera hus, anläggningar och tjänster som är hälsosamma

* Miljöanpassa verksamheten i alla led från projektering till slutprodukt

* Uppfylla våra kunders och samhällets krav och förväntningar på miljöanpassning

Strategi för att nå målen

Vi ska ständigt:

*  Öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågor

*  Samarbeta med leverantörer och entreprenörer som arbetar aktivt med
    konkreta miljöåtgärder

*  Ta ansvar för miljön i vårt dagliga arbete

*  Följa upp, utveckla och förbättra vårt miljöarbete

*  Öppet redovisa och informera om resultaten av vårt miljöarbete

 

KVALITETSPOLICY

Byggmästarnas helhetssyn på kvalitet omfattar såväl våra produkter som våra tjänster.
Genom utveckling, korta beslutsvägar och utarbetade rutiner där alla tar ansvar i samverkan får vi nöjda kunder som återkommer.

Detta är livsnerven i all vår långsiktiga affärsverksamhet.

Nyköping maj 2022

Byggmästarna AB

 

Marcus Wiklund

 

Så här fördelas ansvaret:

 

Arbetschefen

har det övergripande ansvaret för projektets kvalitet

-  Formulerar ambitioner och övergripande kvalitetsmål

-  Initierar och följer upp kvalitetsarbetet

 

 Platschefen/arbetsledaren

är ansvarig för kvalitetsarbetet på arbetsplatsen

-  Medverkar vid upprättande av kvalitetsplan

-  Ansvarar för styrning, uppföljning och dokumentation

-  Upprättar avvikelserapporter

-  Medverkar vid upprättande av kontrollprogram

-  Rapporterar avvikelser till arbetschefen

 

 Hantverkaren

ansvarar för kvaliteten på eget arbete

 -  Medverkar vid beredning av arbetsmoment

-  Medverkar vid upprättande av egenkontroller

-  Kontrollerar eget arbete

-  Rapporterar avvikelser till arbetsledare/arbetschef