Dags för årsbokslut? Här är din checklista!

Dags för årsbokslut? Här är din checklista!

Det är mycket att tänka på när man gör sitt årsbokslut, och det är lätt att man missar något. Här nedan är en bra lista att följa när du gör ditt årsbokslut

1.     Stäm av likvida medel per bokslutsdagen, och justera eventuella avvikelser.

 • Kontrollera att saldot på bankkontot överensstämmer med bokföringens utgående balans.
 • Kontrollera att kontanterna i kassan överensstämmer med bokföringens utgående balans.
 • Upprätta en kassainventering, signerad av firmatecknare.

2.     Stäm av årets intäkter, och periodisera eventuellt intäkterna så att de hamnar på rätt bokföringsår.

 • Finns det bokförda intäkter som avser kommande bokföringsår?
 • Finns det ej bokförda intäkter som avser innevarande bokföringsår?

3.     Stäm av årets kostnader, och periodisera eventuellt kostnaderna så att de hamnar på rätt bokföringsår.

 • Finns det bokförda kostnader som avser kommande bokföringsår?
 • Finns det ej bokförda i kostnader som avser innevarande bokföringsår?

4.     Stäm av de avdragsgilla kostnaderna.

 • Kontrollera så att de bokförda avdragsgilla kostnaderna verkligen är avdragsgilla.

5.     Stäm av årets momsredovisning.

 • Kontrollera att all moms för året är bokförd.
 • Kontrollera att bokförd utgående momsskuld/ -fordran överensstämmer med vad som är redovisat till Skatteverket.

6.     Stäm av årets lönekostnader och arbetsgivaravgifter.

 • Kontrollera att alla löner för året är utbetalda, bokförda och redovisade till Skatteverket.
 • Kontrollera att årets arbetsgivaravgifter är bokförda och redovisade till Skatteverket.
 • Överensstämmer bokförd utgående skuld för källskatt och arbetsgivaravgift med vad som är redovisat till Skatteverket.
 • Stäm av den bokförda semesterlöneskulden så att den stämmer överens med verkligheten.

7.     Stäm av skattekontot per bokslutsdagen, och justera eventuella avvikelser.

 • Överensstämmer saldot på skattekontot med bokföringens utgående balans?

8.     Stäm av avskrivningar för inventarier och andra anläggningstillgångar.

 • Stämmer de planenliga avskrivningarna, eller ska något omvärderas eller utrangeras?
 • Har det tillkommit något under året som ska läggas till avskrivningarna?

9.     Stäm av varulagret.

 • Inventera lagret och stäm av med det bokförda värdet. Justera så att bokfört värde överensstämmer med verkligt värde.

10.  Stäm av långfristiga och kortsiktiga lån.

 • Det belopp som du vet ska amorteras under kommande bokslutsår, ska överensstämma med utgående balans för kortfristiga lån.

11.  Tillgångar och skulder i utländsk valuta.

 • Tillgångar och skulder i utländsk valuta ska värderas och bokföras enligt växelkursen på bokslutsdagen.

12.  Slutkontroll – Gå igenom allt en gång till och titta om du har missat något.13.  Beräkna och bokför årets skattekostnad.14.  Bokför årets resultat.

2023-09-11 16:41