Bambino's värdegrund

Vi strävar efter att alla barn ska tycka det är roligt att komma till Bambino.

Detta gör vi genom att verka för att varje barn ska känna sig välkommen och få en känsla av samhörighet i gruppen.

Vi strävar efter att varje barn ska känna sig trygg och kunna uttrycka sin behov och önskemål. 

På Bambino råder nolltolerans mot mobbning och kränkade behandling.

Vi arbetar med att medvetengöra göra barnen vikten av respekt gentemot varandra i både språk och handlande.

Detta gör vi genom att vara väldigt lyhörda för barnens samtal med och till varandra så att vi kan samtala om händelsen direkt.

Vi använder oss även av litteratur i ämnet både enkilt och i grupp som medvetandegör barnen.

Vi har en utarbetad plan mot diskkriminering och kränkande behandling.

Vi strävar efter att i det dagliga arbetet verka för ett tilåtande klimat så att barnen utvecklar ansvarskänsla och social handlingsberedskap.

Barnen har en stor delaktighet och inflytande i verksamheten.

Detta genom att de efter sin förmåga och intresse tar del av och ansvar för miljön.

Allt från att baka, duka, sköta växter och hjälpa varandra till att sopa, kratta, odla och skörda.

Vi menar att det är viktigt för alla att känna sig som en del av ett sammanhang.

Vi strävar efter att möta barnen i deras samtal och vardagliga frågor.

Vi har olika samtalsgrupperingar där vi delar varandras åsikter. 

Vi arbetar för att skapa en demokrati där alla får komma till tals, utan inbördes konkurrens och prestationsjakt.

barnråden har barnen möjllighet att vara med och påverka innehållet i det pedagogiska arbetet.

Barnen ska få välja lekar/aktiviteter utifrån sina intressen utan att bli begränsade av traditionella könsroller/mönster.

Vi uppmuntrar barnen att välja aktiviteter utifrån intresse och unviker även att ha materiel som förstärker traditionella könsroller.

Vi strävar efter att vara goda förebilder.