ORD OG UTTRYKK

ACEA Association des Constructeurs Européens d’Auto-mobiles, organisasjon som fastsetter spesifikasjoner for motoroljer for europeiske biler og driftsforhold.

Additiv Tilsetning i smøremiddel som bedrer/gir ønskede egenskaper.

Antioksidant Additiv som hindrer kjemisk nedbrytning  (oksidering) av olje.

API American Pertroleum  Institute, fastsetter spesifi-kasjoner for motor- og gearoljer for amerikansk utstyr og driftsforhold.

Askeinnhold Den rest som blir igjen når olje forbrenner.

ATF Automatic Transmission Fluid, oljer for automatiske gearkasser og convertere. Mest kjente: Dexron(GM), Mercon(Ford), ATF+4 (Chrysler) De fleste større produsenter har sine egne OEM spesifikasjoner.

Bentonitt leire, brukes som fortykningsmiddel i enkelte smørefett.

Bore polishing Sylinderpolering, slitasjeform som gjør det vanskelig for olja å danne en smørefilm mellom sylinder og stempel.

CCMC Tidligere europeiske motorolje spesifikasjoner.

cP centiPoise, måleenhet for dynamisk viskositet. Brukes ved lave temperaturer og tyktflytende oljer.

cSt centiStoke, måleenhet for kinematisk viskositet. Brukes ved høye temperaturer og tyntflytende oljer.

Detergent Rengjørende additiv i oljer.

Dexron GM’s varemerke for ATF-oljer. Siste spec er Dexron VI.

DIN Tyske industrispesifikasjoner.

EGR Eksos gass resirkulering, renseprosess for dieselmotorer som går ut på å la noe av eksosen gå gjennom motoren en gang til.

Emulsjon Blanding av to i hverandre ikke løselige væsker, hvor den ene er finfordelt i den andre.

EP Extreme Pressure, angir at olja eller fettet har høytrykksegenskaper.

Fetoljer animalske og vegetabilske oljer.

Flammepunkt Den temperatur en olje har når avgitte gasser tennes av en åpen flamme.

Flytepunkt Laveste temperatur en olje renner ved.

Formolje Olje som påføres (betong)støpeformer for at disse skal løsne lett. Viktig at oljen ikke gir festeproblemer ved senere overflatebehandling av produktet.

Glykol Alkohol som brukes i frostvæske og enkelte hydrauliske væsker.

Grafitt Fast smøremiddel som tilsettes enkelte smørefett og gir EP egenskaper.

Hvitolje Mineralske oljer som er raffinert til en renhet så de er farge- og luktløse. Brukes til næringsmiddelgodkjente smøremidler.

ISO International Standarisation Organisation. Bl.a. viskositet på hydraulikk- og industrioljer.

JASO Japan Automobile standards organisation.

Kavitasjon små dampbobler dannes i et hydraulikksystem på grunn av brå trykkforandringer i hydraulikkvæsken. Når disse boblene klapper sammen oppstår det trykkbølger som kan skade godset i pumpen.

Limited Slip - LS Additiv som justerer friksjonen i oljer som brukes i diff.bremser og “våte” bremser.

Mercon Fords varemerke for ATF-oljer.

Molybdendisulfid MoS2, Fast smøremiddel, mye brukt som EP tilsetning i smørefett.

NMMA National Marine Manufacturers Assosiation. Fastsetter krav til oljer til båtmotorer.

NLGI Angir fasthet på smørefett.

PAO PolyAlfaOlefin, syntetisk baseolje  mye brukt i motoroljer.

Partikkelfilter Eksosrensesystem som fanger opp partikler som dannes i en dieselmotor.

PPM Parts Per Million, uttrykk for konsentrasjonen av et stoff i en blanding.

Pumpbarhetspunkt Laveste temperatur motoren greier å pumpe olja rundt. Mye mer interessant enn flytepunkt!

SAE Angir bl. a. viskositet/tykkelse på motor- og gearoljer.

SCR Selektiv katalytisk reduksjon, ved å sprøyte inn vannblandet urea for en katalysator på tunge dieselmotorer, reduserer man NOx utslippene, da disse reduseres til Nitrogen og vann.

Skumming Innpisking av luftbobler i smøreoljen, reduserer smøreegenskapene og øker oksidasjon av olja. (forkorter levetiden)

STOU, SUTO Super Tractor Oil Universal, oljer for landbruk som dekker motor, gear, hydraulikk og bremser i oljebad.

Syntetisk olje Baseolje som er fremstilt kjemisk, ikke raffinert. Råstoffet kan være olje, gass eller voks. Gir helt ensartede molekyler og mulighet for bedre ytelse hva angår flytepunkt, lengde skiftintervall, høytemperatur-egnskaper.

TAN Total Alkalinity Number, verdi >2 gir i hydraulikkoljer risiko for avsetninger på metalloverflater og korrosjon.

TBN Total Base Number, angir hvor basisk en motorolje er, samt oljas evne til å nøytralisere sure forbrennings-produkter.

Tribologi Fag som omfatter sammenhengen mellom smøring, friksjon og slitasje.

UTTO Universal Tractor Transmission Oil, ”bakstussolje”, for traktor som dekker gear, hydraulikk samt bremser i oljebad.

VDS Volvo Drain Spesification, krav til kvalitet og skift-intervall for Volvos motorer. Nyeste spec er VDS-4.

Vegetabilske oljer Oljer fra planter, brukes noe til kjedeoljer og hydraulikkoljer. Er  biologisk nedbrytbare.

Viskositet Utrykk for oljas tykkelse ved en gitt temperatur.

lagt til handlevogn