Det starter med en dialog med oppdragsgiver der innspill mottas. Bestilling av kartgrunnlag-sosifil som brukes til befaring og videre i prosjektet for utarbeidelse av utomhusplan og 3d modell. Det utarbeides en detaljert utomhusplan, 3d skissser,  snitt/detaljer og et mengdeoppsett. Anleggsgartner bruker materiale for å gi en pris og utføre jobben. Oppfølging i byggeperioden anbefales for å få ett godt resultat.

Utomhusprosjektering av boligområder, hyttefelt, skoler, barnehager, småbåtanlegg, sykehjem, omsorgboliger, hotel, kjøpesentre, parker, byrom/torg, lekeparker/treningsparker, stier/turveier, nærmiljøanlegg, friområder , takterrasser /grønne tak.

Som landskaparkitket er det viktig at byginger, anlegg og veier m.m. tilpasses landskapet på en estetisk og god måte slik at det blir minst mulig skjæringer og fyllinger. Det er også et  ønske å få til massebalanse  slik at tilkjøring og bortkjøring av masser kan unngås. Overvannhåntering,regnbedd og førdrøyning er viktig å løse på ett tidlig stadium i prosjektet.

Landskapforming og design er i fokus samt også materialvalget. Det mange glemmer er at anlegget  skal driftes etter ferdigstillelse slik at materialvalg og utfoming er viktig å fokusere på fra en starter opp prosjektet til det ferdigstilles. En god dialog, oppfølging og sammarbeid med anleggsgartnere og oppdragsiver er viktig  for å få til ett godt resultat. 

Reguleringsplaner for mindre områder som kan være boligområde, hyttefelt, naust og småbåtalegg, hotell & bevertning, nærmiljøanlegg & parker.

Materiale som utarbeides er: Planinitivativ, stedsanalye, planrapport, reguleringsbestemmelser, illustrajonsplan, plankart, solanalyse/volum/3D,snitt/oppriss, Ros analyse, merknadskart m/merknadsoppsummering, Va rammeplan m/notat,veigeometri. Tilleggsmateriale kan være støyrapport, rasrapport, trafikkanalyse, klimagassberegning, kulturminnedokumentasjon m.m.

Det bestilles oppstartmøte med kommunen. Brev sendes ut til private og offentlige instanser. Annonse i en avis. Høringsperioden er 6 uker.

Det kan anbefales å utføre en skisse/analyse/tomtevurdering og bestille ett veiledningsmøte med Kommunen før en starter opp en reguleringsprosess.

Tomteanalyser, mulighetsstudie, stedsanalyse, landskapsanalyse og byromsanalyse.