Tomteanalyser, mulighetsstudie, stedsanalyse, landskapsanalyse og byromsanalyse.

Reguleringaplaner for mindre områder feks.  boligområde, hyttefelt, naust og småbåtalegg, hotell & bevertning, nærmiljøanlegg  & parker m.m

Materiale som utarbeides er : Planinitivativ, stedsanalye, planrapport, reguleringsbestemmelser, illustrajonsplan, plankart, solanalyse/volum/3D,snitt/oppriss, Ros analyse, merknadskart m/merknadsoppsummering, Va rammeplan m/notat , veigeometri (tverprofil og lengdeprofiler). Tilleggsmateriale kan være støyrapport, rasrapport, trafikkanalyse, klimagassberegning m.m.

Oppstartmøte med kommunen, brev til private og offentlige og annonse i en avis .
Det er  lurt å lage en ide og tomtevurdering samt bestiller ett veiledningemøte  med Kommunen før en går i gang med regulering.

Utomhusprosjektering av boligområder, hyttefelt, skoler, barnehager, småbåtanlegg, sykehjem, omsorgboliger, hotel, kjøpesentre, parker, byrom, nærmiljøanlegg, friområder takterasser og turveier.

Som landskaparkitket er det viktig at byginger, elementer, veier m.m. tilpasses landkapet på en estetisk og god måte  slik at det blir minst mulig skjæringer og fyllinger. 

Landskapforming og design er i fokus samt også materialvalget. Det mange glemmer er at anlegget  skal driftes etter ferdigstillelse slik at materialvalg og utfoming er viktig å fokusere på  fra en starter opp prosjektet  til det ferdigstilles. En god dialog og oppfølging og sammarbeid med  anleggsgartner m.fl  og oppdragsiver er viktig  for å få til ett godt resultat som alle er fornøyde med. 

En starter med dilaog med  oppdragsiver der ønsker og innpill mottas. Bestiller kartgrunnlag (digitalt kart), som en bruker til befarigen og grunnlag for utarbeidelse  av utomhusplan. Befaring avtales med oppdraggiver slik at han er til stede. Det utarbedesn en detaljert utomhusplan, evt. snitt/detlajer og  mengdeoppsett.  Anleggsgartner bruker dette som underlag for å kunne gi pris og utføre jobben. Oppfølging i byggeperiden anbefales for å få ett best mulig resultat.