Årstad,  gnr. 162, bnr. 1286 mfl., St. Halvards vei, Bergen kommune.

MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEID
I medhold av § 12-8, plan- og bygningsloven varsles med dette om oppstart av planarbeid  på
Årstad,  gnr. 162, bnr. 1286 mfl., St. Halvards vei, Bergen kommune.
Arealplan-ID 70880000. Saksnr.:202113949.

Forslagstiller
Forslagstiller er Studentsamskipnaden på Vestlandet AS.
Weglo Design, Plan & Landskap AS i samarbeid med Forum Arkitekter AS som utførende konsulent.

Planområdet
Planområdet avgrenset som vist på varselkart og er på ca. 2,2 dekar i Årstad bydel. Tomten ligger sentralt til i forhold kollektiv transport, treningssentre, nærmiljøanlegg, høyskolen og butikker. Området er dominert av konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg.

Planstatus:
Planområdet omfatter eiendommen gnr.162, bnr. 1286 mfl. Arealformålet er i samsvar med KPA 2018 og KDP Landås. Planområdet er regulert i reguleringsplan for bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen delstrekning 1, Nonneseter – Kronstad, arealplan-ID: 6404000. I planen er tomten vist med arealformål midlertidig anlegg og riggområde, offentlig gangveg, støttemur, annen veggrunn-teknisk infrastruktur. Planområdet omfattes av hensynssone Kulturmiljø Danmarksplass – Kronstad (H570_3).

Planens formål:
Formålet med reguleringsplanen er å regulere tomten til studentboliger med felles utearealer, grøntområde, renovasjon og gangvei/snarvei i sør. Det foreslås 53-65 enheter, 5-6 etasjer og BRA 2738m2. Det etableres en HC-parkering og en drift parkering. Planområdet har tilkomst fra St. Halvards vei i nord og en grønn gjennomgang i sør som knytter de ulike nærområdene sammen. Bakgrunnen for planinitiativet er at det er stor etterspørsel etter studentboliger i Bergen.

Saksgang for planarbeidet
Naboer og berørte grunneiere varsles direkte. Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås hos utførende konsulent Vibeke Weglo. Alle mottatte merknader følger planforslaget når det oversendes kommunen for behandling.
Eventuelle merknader planarbeidet sendes innen 22.03.2022 til: Weglo Design, Plan & Landskap AS, Formanns vei 22A, 5037 Bergen, eller e -post vibeke@weglo-design.no
Merknader merkes med saksnr.202113949.

Planinitiativet, referatet fra oppstartsmøtet er og mer info kan sees nettsiden www.weglo-design.no.
For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til konsulent på mobil 93094525 eller mail: vibeke@weglo-design.no

Med vennlig hilsen

Vibeke Weglo
Weglo Design, Plan & Landskap As