Fana, Gnr. 6, Bnr. 254 mfl. Helldalssåta, Bergen kommune.

Referat oppstartsmøte

Planinitiativ

Stedsanalyse

Volum & solanalyse

Illustrasjonsplan

Klimagassrapport 

Naboliste (sendes på mail etter forespørsel)

Gammelt saksnummer: 202206881

MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEID
I medhold av § 12-8, plan- og bygningsloven varsles med dette om oppstart av planarbeid  på
Fana,  Gnr. 6, Bnr. 254 mfl. Helldalssåta, Bergen  kommune.
Arealplan-ID 71080000. Plansak: PLAN-2022/20739

Forslagstiller
Forslagstiller er Helldalslia AS. Weglo Design, Plan & Landskap AS i samarbeid med Forum Arkitekter AS som utførende konsulent.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist på varselkart og er på ca. 12,2  dekar i  Sædalen. Tomten 6/254 er ubebygd og vegetasjonskledd, og ligger i østvendt skrånende terreng ned mot veien/fortauet Helldalssåta. Eiendommen er langstrakt og ligger delvis på et platå/høydedrag over veien/fortauet, med en bratt høydeforskjell i bakkant (vest) mot friområdet 6/284. Friområdet inngår i planen, og dette arealet blir bevart som grønnstruktur. Området omkranses av rekkehus, tomannsboliger og spredt småhusbebyggelse.

Planstatus:
Planområdet omfatter eiendommen gnr.6 og bnr. 254 mfl. Tomten 6/254 inngår i reguleringsplan for Fana. gnr. 6 og 7, Indre Sædal (arealplan-ID 62650000) fra 2020 som konsentrert småhusbebyggelse (BKS1) med krav om detaljplan

(§ 3.1). I kommuneplanens arealdel (KPA2018) inngår eiendommen i Grønnstruktur. Helt i sørøst berøres en liten del av området av hensynsone for vei-støy-gul sone (H220_3).

Planens formål:
Det er stor etterspørsel etter nye boliger i Sædalen, og det er ønskelig å kunne regulere tomten til konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus i ulike størrelser. Forslaget er ca.10 rekkehus. Parkeringskjeller med ca.18 stk. parkeringsplasser, 2 stk. HC og sykkelparkering. Adkomst til tomten er via Sandalsringen og Helldalssåta med innkjørsel til parkeringskjeller i nord - øst. Helldalssåta er kommunale vei med fortau og belysning. Prosjektet vil etterstrebe gode bokvaliteter for beboerne og nærområdet, samt gode felles uteområder og grøntområder. Utforming og høyder vil tilpasses nærliggende bebyggelse, eksisterende terreng og ivareta grønne interesser. Alle terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. Det skal også etterstrebes minst mulig masseutskifting, og best mulig massebalanse.

Saksgang for planarbeidet

Naboer og berørte grunneiere varsles direkte. Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås hos utførende konsulent Vibeke Weglo. Alle mottatte merknader følger planforslaget når det oversendes kommunen for behandling.

Eventuelle merknader planarbeidet sendes innen 01.09.2022 til: Weglo Design, Plan & Landskap AS, Formanns vei 22A, 5037 Bergen, eller e -post vibeke@weglo-design.no

Merknader merkes med plansak: PLAN-2022/20739.

Planinitiativet, referatet fra oppstartsmøtet, illustrasjonsplan (foreløpig), naboliste og mer info kan sees på nettsiden www.weglo-design.no.  

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til konsulent på mobil 93094525 eller mail: vibeke@weglo-design.no

Med vennlig hilsen

Vibeke Weglo
Weglo Design, Plan & Landskap AS