VDA Vol 6.7 Processrevision - Produktionsutr (ENG)

VDA 6.7 Processrevision Produktionsutrustning (ENG)

  • Artnr: L22-3707
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,165
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

I många områden i dagens ekonomi är ett "omfattande" kvalitetsledningssystem en integrerad del av företagets strategi och skapar de organisatoriska förutsättningar som krävs för att uppfylla höga kvalitets krav på produkter och processer. Systemrevisioner genomförs med planerade intervaller för att granska att kvalitetsstyrnings systemen är effektiva.

De allt kortare tidsspannen, från ursprungligt konceptet till ny produkt eller tjänst, redo för marknaden, kräver ständigt mer parallell framtagning av arbetssekvenser och operationer inom ett stort antal områden i företaget. Det innebär att större krav ställs på företagets processer.

Operatörskontroll och minskning av kontrollomfattning, innebär samtidigt att uppfyllande av ökande kvalitetskrav, endast kan uppnås genom användning av kapabla och styrda processer.

Detta gäller givetvis för processen för produktutveckling, produkt-/tjänsteframtagning och för processen för tillhandahållandet av tjänst.

Företagets processer måste därför kontinuerligt övervakas för att säkerställa tillförlitlighet och för införande av snabba kontrollmekanismer och korrigerande åtgärder om avvikelser upptäcks.

VDA 6.7 beskriver en metod snarlik den för VDA 6.3 för genomförande av processrevision för enstycksproduktion, i första hand produktionsutrustning. Metoden kan även användas för annan typ av småserieproduktion, t ex prototypframtagning.