Säkerhetsrådgivning

Alla företag som transportera farligt gods behöver en Säkerhetsrådgivare.

Utbilda kan hjälpa dig med denna tjänst, givetvis med den lagstadgade årsrapporten, men  kanske framförallt med rådgivning vad gäller farligt gods-transporter.

Rådgivning kan vara allt från utbildningsfrågor till specifika frågor gällande transporter. Finns behov kan vi hjälpa till med dokumentation och upprättande av fraktsedlar.

Utbilda har produkter för att göra farligt-gods transporter säkra !

MSB skriver :Verksamheter som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller transporterar farligt gods (inkl. lastar eller lossar) ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare framgår av 11 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG). Där anges bl.a. att den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Detsamma gäller den som till någon annan lämnar farligt gods för transport. I 3 § LFG anges att med transport avses förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

I Sverige gäller kravet på att ha en säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, dvs. väg, järnväg, sjö och luftfart. Reglerna gäller för både fysiska och juridiska personer, inklusive myndigheter.