Assimilativ integration

¨Assimilativ integration är den senaste utvecklade ansatsen inom psykoterapiintegration. Vid assimilativ integration utgår man från en solid teoribildning i grunden men assimilerar, lägger till, tekniker eller inslag från andra  metodinriktningar för att optimera behandlingen.  Vid assimilativ integration används den teoretiska grunden inledningsvis för att klargöra patientens behov. Därefter används vid behov tekniker från andra teoribildningar i utformandet av en individuell behandlingsplan, i samklang med den teoretiska förståelsen. Behandlingen kan efterhand revideras, i takt med att behandlarens förståelse för patienten ökar¨ (Lotten Almgren, Psykoterapiintegration - en del av vardagen för vårdcentralpsykologen, 2010, sid 9).