Vad är kroppspsykoterapi?

Kroppspsykoterapins grundsyn är att kropp och själ, kropp och psyke samverkar; de är en odelbar helhet. Kroppen påverkar känslor och psyke likväl som  känslor och psyke inverkar på kroppen och den kroppsliga upplevelsen. Kropp och psyke kan samspela på en rad oika sätt som t ex magvärk eller huvudvärk vid anspänning, rodnad vid förlägenhet, kallsvett eller hjärtklappning vid rädsla, muskelspändhet och förändringar i andningen - är bara några av de sätt på vilket kropp och psyke kan samspela. Ett ständigt samspel pågår även mellan kroppsförnimmelser, rörelser och motoriska-kroppsliga uttryck, inre bilder eller föreställningar, minnen, känslor, tankar och kognitioner - de samspelar och interagerar ständigt såväl i vardagsliv som under psykoterapisessionen. På liknande sätt sker ständigt ett samspel mellan autonoma nervsystemets reaktioner och endokrina processer.

Alla former av kroppspsykoterapi har ett antagande om att muskelspänningar är ett uttryck  för känslomässiga och psykiska ¨blockeringar¨. Exakt hur man ser på dessa ¨blockeringar¨ varierar något, men på ett eller annat sätt binds känslorna och känslouttrycken i kroniska muskelspänningar och i en begränsad andning. Ursprunget till denna idé inom psykoterapin är psykoanalytikern Wilhelm Reich på 1930-talet, men samma idé finns numera som en del av mindfulness teoribakgrund. Liknande idéer finns även som en del av vissa former av meditation och inom traditioner som yoga, Tai Chi o d.

Det finns ett stort antal olika kroppspsykoterapeutsika ¨riktningar¨. Kroppspsykoterapin har utvecklats vidare, såväl tekniskt som teoretisket, från Reich på 1930-talet och vidare under 1950-talet och framåt av främst Alexander Lowen i USA där han har utvecklat bioenergetics. Även den s k analytiska kroppspsykoterapin och kroppsinriktade psykoterapin har utvecklats från Lowen. Dessa traditioner har under 1970-talet och framåt utvecklats vidare såväl praktiskt som teoretiskt av George Downing och hans inriktning brukar kallas integrativ kroppspsykoterapi eller numera kroppsorienterad psykoterapi. Alla dessa traditioner och inriktningar är fortfarande aktiva och utvecklas vidare och samspelar med varandra.

Kroppspsykoterapi har för det mesta sin bakgrund i oika former av psykodynamisk och psykoanalytisk teori, men influenser från s k humanistisk psykoterapi är också vanlig. På samma sätt är influenser från såväl österländskt tänkande som oika former av meditation, yoga, Chi Gong, Thai Chi ofta förekommande. Inom vissa former av kognitiv beteendeterapi, KBT, finns numera samma slags påverkan från meditation och yoga m m.