Kroppspsykoterapi; Hur går det till?

Kroppspsykoterapin kan använda en mångfald tekniker; verbala, upplevelsefokuserade, imaginativa, andning, rörelse m m. Dessa tekniker tillämpas inte på något förutbestämt sätt. Deras användning bestäms helt och fullt av de problem och behov som kommer till uttryck under terapisessionen. Olika övningar kan  användas i avsikt att fördjupa, förtydliga och uttrycka olika känslor, erfarenheter och upplevelser som behöver bearbetas. Terapeuten uppmärksammar och intresserar sej för kroppsliga uttryck och upplevelser, icke-verbala upplevelser, i samma grad som det som uttrycks i ord. Terapi kan gå mycket meditativt och stillsamt till likväl som häftigt och med starka uttryck - med eller utan kroppskontakt mellan klient och terapeut; det beror på vad klient och terapeut överenskommit.

Under terapins gång lär man sej att observera sin upplevelse och kroppens signaler, inre bilder, tankar och impulser - man låter sej ha och låter sej vara med sin upplevelse utan att hela tiden försöka kontrollera och behärska sin upplevelse. Man utvecklar sin förmåga att acceptera sin upplevelse utan att försöka avvisa denna. Man lär sej att  beskriva och förstå upplevelsens psykiska och känslomässiga innebörd, lär sej sätta ord på kroppsliga förnimmelser och kroppsliga tillstånd genom att hitta symboliska eller metaforiska och andra former av uttryck för sin upplevelse. 

Förutom samtalet, som är grunden i all form av psykoterapi, finns möjligheten att arbeta med olika former av inre bilder och olika former av andningstekniker. I den kroppsinriktade och kroppsorienterade psykoterapi sker också ett arbete direkt med kroppen. Genom att låta klienten stå, sitta och ligga i olika positioner kan muskelspändhet, muskelslapphet, andningsmönster och upplevelse av kroppen, känslan av att ¨vara¨ i sin kropp, bearbetas. Ofta kombineras dessa s k stresspositioner och grundningstekniker med olika andningstekniker. Känslor, minnen och fantasier kan också väckas av de olika kroppsövningarna, Dessa minnen o d kan sedan bearbetas vidare med samtal, inre bilder eller upplevelsefokuserade övningar såväl som med kroppsliga uttryck/rörelser eller nya s k stresspositioner.

Det finns en mångfald kroppspsykoterapeutiska tekniker och dessa har utvecklats av många olika kroppspsykoterapeuter, men främst av Wilhelm Reich på 1930-talet och av Alexander Lowen (som utvecklade s k stresspositioner och grundningstekniker/grounding) från 1950-talet och senare George Downing.

Kroppspsykoterapeutiska tekniker används även inom andra psykoterapiformer som t ex den transpersonella psykoterapin och gestaltterapin.  Inom mindfulness används en liten del av alla de kroppsövningar som kan komma till användning i en kroppsinriktad eller kroppsorienterad psykoterapi.