Inre bilder – visualisering

Inre bilder, visualisering, föreställningstekniker eller imaginativa tekniker. Det finns en terapeutisk effekt i själva upplevelsen av de inre bilderna och de kan användas helt icke-verbalt på detta sätt. De inre bilderna kan också användas som utgångspunkt för samtal, tolkningar och användande av andra psykoterapeutiska tekniker.                                                                                  Gemensamt för dessa olika tekniker är att de använder inre bilder, främst visualisering, som ett sätt att bearbeta olika problem och svårigheter. Istället för att enbart tala om ett minne eller en problemsituation etc, så kan man föreställa sig att man verkligen är där och man kanske återupplever situationen eller låter sej fokusera/utforska andra aspekter av situationen (av t ex ett minne) än vad man verkligen upplevde. Bearbetning kan även ske utifrån rent fantasimaterial. Även om dessa tekniker för det mesta använder visualisering är detta inte absolut nödvändigt; bearbetning kan också ske med hjälp av rena hörsel-/auditiva föreställningar eller känsel- rörelse/kinestetiska föreställningar.                                                               

Terapiformer som använder visualisering o d är t ex symboldrama och EMDR  (vars företrädare inte själva brukar uppfatta symboldrama och EMDR som hypnotiska metoder), schematerapi, NLP (Neuro-Linguistic-Programming), IFS (Internal Family Systems) och EST eller Ego-State-Therapy. NLP och EST är speciella hypnotiska terapiformer.

Många andra psykoterapiformer använder visualisering och inre bilder, men inte på ett lika omfattande sätt. Inom den kognitiva beteendeterapin (KBT) används bl a systematisk desensibilisering i fantasin och andra former av exponering i fantasin, liksom övning av nya beteenden i fantasin. Även vid gestaltterapi, mental träning, DBT (Dialektisk BeteendeTerapi) och compassionfokuserad psykoterapi, liksom inom jungiansk terapi används inre bilder på olika sätt.  Liknande föreställningstekniker används också vid olika former av kroppspsykoterapi; såväl kroppsorienterad som kroppsinriktad.

Motsvarigheter till hypnosens s k ¨affekt-bro¨-tekninker (att gå från en känsla o d i nuet tillbaka till tidigare minnen eller erfarenheter av ¨samma¨ känsla o d) finns även i t ex symboldrama, EMDR, NLP och schematerapi.

Inom ¨new age¨-rörelsen finns liknande tekniker benämnda som Star, regressionsterapi, Resan m m.