Självhypnos

Självhypnos i olika former, meditativ självhypnos, suggessionsbaserad självhypnos m fl varianter, lärs ofta ut som en del av en psykoterapi. Det förekommer också att enbart självhypnos lärs ut som ett sätt för klienten att själv hantera vissa svårigheter. 

Många personer har svårare att gå in djupt i ett hypnotiskt tillstånd vid självhypnos än när en psykoterapeut/hypnotisör är närvarande. Genom att spela in en hypnosinduktion och t ex suggessioner som rör klientens problem

 

 

Meditativ självhypnos

Meditativ självhypnos är, som namnet antyder, meditationsliknande sätt att nå ett hypnotiskt tillständ. Meditativ självhypnos sker genom koncentration, genom en fokusering av uppmärksamheten i någon sinnesmodalitet, och att man hela tiden går tillbaka till fokus när man märker att uppmärksamheten glidit bort.

  • Ett fokus på det kroppsliga (kinestetiska) handlar ofta om att koncentrerat följa sin andning, dvs samma princip som används i zen-meditation. Samma typ av fokusering används också mycket vid andningsövningar inom mindfulness.
  • Ett fokus på synen (visuella), inre bilder eller ett yttre fokus för ögonen. Samma princip återkommer i bl a yogiska meditationsformer.
  • Ett fokus på ljud (auditiva),  handlar framför allt att koncentrera sin uppmärksamhet mot ett inre ljud. Samma princip återkommer i meditationsformer som använder ett s k mantra - t ex trancendental meditation (TM) och ACEM-meditation.
  • Blandformer som består av en kombination av flera av ovanstående principer, t ex 1-7,1-andning som har sitt ursprung i sufistisk meditation och innebär en fokusering på rytmisk andning och räkning.

De här momenten finns mestadels med som en del i vanlig hypnosinduktion.Det finns inga klara gränser mellan ett meditativt och ett hypnotiskt tillstånd - och även vanlig avslappning kan ligga nära meditativa och hypnotiska tillstånd.

De meditativa formerna av självhypnos används numera inom andra terapiformer som mindfulness, dialektisk beeendeterapi, EMDR och även som en del av kroppspsykoterapi, men de benämns sällan som självhypnos utan går under andra namn.

Suggessionsinriktad självhypnos

Självsuggessioner kan användas på ett liknande sätt som vid hypnotisörens vanliga användandet av suggessioner vid hypnos. Det självhypnotiska tillståndet kan användas för att ge självsuggessioner av olika slag och i olika avsikter. 

Liknande tekniker återfinns numera inom KBT - vid Compassionfokuserad Psykoterapi.

Självhypnotisk visualisering

Det finns också möjlighet att använda visualisering av t ex sitt inre rum som vid Mental Träning eller en Trygg Plats som i EMDR eller inför hypnoanalys. 

Hypnos-CD, hypnoskassetter och hypnos-appar

Många personer har svårare att gå in djupt i ett hypnotiskt tillstånd vid självhypnos än när hypnotisören är närvarande. Det kan gå lättare om man spelar in en hypnosinduktion och t ex suggessioner som rör klientens problem. De flesta klienter har då lättare att hänge sej åt trance-upplevelsen än då de själva styr och utvecklar det egna hypnotiska tillständet.

Det finns numera många olika hypnoskassetter, hypnos-CD och hypnos-appar på marknaden, men det är mycket vanligt att människor har svårt att använda dem pga att de är så generella och saknar individuell anpassning. Speciellt om man börjar använda en hypnos-CD etc i samband med att man upplever känslomässiga och psykologiska svårigheter är erfarenheten att de är svåra att använda. Vid sådana tillfällen är det bättre att kontakta en väl utbildad hypnosterapeut och t ex spela in en individuellt utformad CD om det anses lämpligt.