Hypnotiska metoder

Hypnostillstånd kan utvecklas på många olika sätt. Hypnos kan ske såväl med hjälp av en hypnotisör/terapeut som av personen själv genom självhypnos, hypnoskassetter, hypnos-CD eller hypnosapplikationer o d.

Ett hypnotiskt tillstånd kräver samarbete mellan terapeut och klient och klienten kan när som helst välja att ¨väcka sig¨ och avbryta det hypnotiska tillståndet. Ingenting kan tvingas på klienten och hela proceduren kräver klientens accepterande och samtycke för att lyckas.

De hypnotiska metoderna kan beskrivas på många olika sätt; ett sätt är att dela upp i fem olika grupper. De olika metoderna kan användas var och en för sig eller i olika kombinationer. Då hypnosen har en mycket lång historia och har en stor vidd av metoder har det hänt att terapiformer som utvecklats  senare tagit ut enskilda hypnotiska procedurer och tekniker och byggt hela sin psykoterapi runt dessa. De fem grupperna är följande:

Traditionell Hypnos

Traditionell hypnos är den form av hypnos de flesta människor brukar förknippa med hypnos och den har ofta framställts på TV, i film och skönlitteratur. Hypnotisören/psykoterapeuten är mestadels  mycket tydlig med vad klienten förväntas uppleva och ger ofta olika förslag, suggessioner, som syftar till att utveckla ett hypnostillstånd och bearbeta någon aspekt av klientens svårigheter.

Hypnotiska berättelser

Hypnotiska berättelser, metaforer och anekdoter. Avsikten med dessa tekniker sammanfaller i stort sett med den traditionella hypnosens, men den terapeutiska kommunikationen sker i mer indirekt form.

Visualisering

Inre bilder, visualisering, föreställningstekniker eller imaginativa tekniker. Det finns en terapeutisk effekt i själva upplevelsen av de inre bilderna och de kan användas helt icke-verbalt på detta sätt. De inre bilderna kan också användas som utgångspunkt för samtal, tolkningar och användande av andra psykoterapeutiska tekniker.

Gemensamt för dessa olika tekniker är att de använder inre bilder, främst visualisering, som ett sätt att bearbeta olika problem och svårigheter. Istället för att enbart tala om ett minne eller en problemsituation etc, så kan man föreställa sig att man verkligen är där och man kanske återupplever situationen eller låter sej fokusera/utforska andra aspekter av situationen (av t ex ett minne) än vad man verkligen upplevde. Bearbetning kan även ske utifrån rent fantasimaterial. Även om dessa tekniker för det mesta använder visualisering är detta inte absolut nödvändigt; bearbetning kan också ske med hjälp av rena hörsel-/auditiva föreställningar eller känsel- rörelse/kinestetiska föreställningar. 

Andningstekniker

Vid andningstekniker används speciella andningssätt för att nå ett förändrat medvetandetillstånd eller som ett led i bearbetningen av klientens svårigheter

Rörelsetekniker

Rörelsetekniker kan vissa rörelser användas främst för att utveckla och fördjupa ett förändrat medvetandetillstånd, men även som ett led i problembearbetningen

Självhypnos

Självhypnos lärs ofta ut som en del av psykoterapi och används ofta för att hantera symtom, för avslappning och lugn. men även i andra avsikter. Det finns många olika former av självhypnos.