Stadgar för Tornedalsteatern

§1 SYFTE

Tornedalsteatern är en ideell förening med säte i Tornedalen. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen har till syfte att bedriva teaterverksamhet med medverkan av både amatörer och professionella, verka för konstnärlig yttrandefrihet, demokratiska arbetsformer och erbjuda ett alternativ till en kommersialiserad kultur. Tornedalsteatern har sin kärna i tornedalsk identitet, språket meänkieli och har också till syfte att stärka detta genom teater, sång och andra konstnärliga uttryck.

§2 MEDLEMMAR

Till medlemmar i föreningen kan antagas var och en, enskild eller förening, som instämmer och verkar i föreningens syfte. Medlemsskap beviljas av styrelsen.

§3 MEDLEMSAVGIFTER

Medlemmar erlägger en engångsavgift som fastställs av årsmötet. Medlem kan, när denne så vill, säga upp sitt medlemskap i föreningen genom att skriftligt meddela styrelsen.

§4 ÅRSMÖTET

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas senast tre månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse till årsmöte skall ske senast fjorton dagar före årsmötet på sätt som styrelsen beslutar. Varje närvarande medlem som betalat sin medlemsavgift äger vid omröstning en röst. Omröstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor utom de i stadgarna speciellt angivna, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid val av kandidater, då det vid lika röstetal ska avgöras genom lottning.

Styrelsens ledamöter och ersättare har samma befogenheter som föreningsmedlem utom vid beslut om ansvarsfrihet då de endast har yttrande- och förslagsrätt.

Vid årsmötet får inga andra ärenden än de som förekommer i den utsända föredragningslista behandlas om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.

Årsmötets dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5. Frågan om mötets behöriga utlysande

6. Fastställande av dagordning

7. Verksamhetsberättelse

8. Ekonomisk rapport

9. Revisorernas berättelse

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

11. Inkomna motioner från medlemmar

12. Förslag från styrelsen

13. Verksamhetsplan

14. Budget

15. Bestämmande av antal styrelsemedlemmar och suppleanter

16. Val av ordförande

17. Val av ordinarie styrelseledamöter

18. Val av suppleanter

19. Val revisorer och suppleanter

20. Val av valberedning

21. Övriga frågor

22. Årsmötets avslutande

§5 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET

Varje medlem äger rätt att ställa förslag till årsmötet. Förslagen skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

§6 FÖRENINGSMÖTEN

Föreningsmöten - utöver årsmötet - hålls i den utsträckning verksamheten kräver. Vid sådana möten får inte beslut fattas i ärenden som enligt stadgarna skall behandlas på årsmöte.

§7 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmötet så beslutar, om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

§8 STYRELSEN

Årsmötet utser ordförande samt styrelse som skall bestå av minst tre ledamöter. Årsmötet beslutar om styrelsens storlek och mandatperiod. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer och, om den så önskar, arbetsutskott. Föreningens verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

Det ankommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksamheten i enlighet med de riktlinjer årsmötet dragit upp.

§9 VALBEREDNING

För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förätta skall ordinarie årsmöte utse en valberedning med minst tre ledamöter. En av dessa utses som sammankallande.

§10 ARBETSPLAN OCH BUDGET

För varje verksamhetsperiod skall arbetsplan och budget finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs årsmötet för godkännande.

§11 EKONOMISK FÖRVALTNING

Räkenskapsåret omfattar 12 månader (1/1 - 31/12). Kassören upprättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar (verifikationer etc.) senast tre veckor före årsmötet.

§12 EKONOMISK SKADA

Medlem eller anställd som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet vållar föreningen ekonomisk skada skall ersätta föreningen skadan. Det ankommer på styrelsen att besluta om och i vilken omfattning föreningen skall begära ersättning av medlem eller anställd för uppkommen skada.

§13 REVISION

Årsmötet utser för ett år två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna skall följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.

§14 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa två årsmöten.

§15 UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa årsmöten. Förslag skall ha väckts minst tre veckor före det första av de två årsmöten som nämnts ovan. Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångarna skall väckas på samma sätt som sagts om förslag om upplösning.