Tornedalsteatern välkomnar medlemmar till

Årsmöte

Lördag 17/3 kl. 14:00

Tornedalsteatern, Pajala

Årsmötets dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5. Frågan om mötets behöriga utlysande

6. Fastställande av dagordning

7. Verksamhetsberättelse

8. Ekonomisk rapport

9. Revisorernas berättelse

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

11. Inkomna motioner från medlemmar

12. Förslag från styrelsen

13. Verksamhetsplan

14. Budget

15. Bestämmande av antal styrelsemedlemmar och suppleanter

16. Val av ordförande

17. Val av ordinarie styrelseledamöter

18. Val av suppleanter

19. Val revisorer och suppleanter

20. Val av valberedning

21. Övriga frågor

22. Årsmötets avslutande