VEDTEKTER

for

Tonnes Havne- og Båtforening

Godkjent av Tonnes Havne- og Båtforening i årsmøte den 26.04.99 under sak 4/99.

Godkjent av Lurøy kommunestyre i møte den 28.04.99 under sak 26/99.

1. Navn og formål

§1.

Foreningens navn er Tonnes Havne- og Båtforening.

§2.

Tonnes Havne- og Båtforenings formål er å:

- forestå driften av Tonnes Havn etter avtale med Lurøy kommune.

- installere og vedlikeholde sikre fortøyningsplasser i havna (jmf. avtale med Lurøy kommune).

- ivareta interessene til fiskere og andre brukere av sjøen til næring, nødvendig ferdsel og fritid.

II. Medlemskap

§3.

Som medlem av Tonnes Havne- og båtforening kan styret oppta enhver som er eier av båt, og/eller er interessert i sjøen til fiske, næring, ferdsel eller fritid.

§4.

Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig, og være styret i hende innen årets utgang.

III. Kontingent

§5.

Årskontingenten følger kalenderåret, og den må være betalt innen 15.april. Overskrides fristen, kan styret etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

§6.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.

IV. Foreningens organer

§7.

Tonnes Havne- og Båtforenings administrative organer er:

1) Årsmøtet ( Generalforsamling ).

2) Styret.

§8.

Årsmøtet avholdes hvert år i løpet av mars måned. Medlemmene innkalles med 4 ukers varsel ved avertissement og/eller skriftlig innkalling, med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§9.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet.

§10.

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

1. Styrets beretning.

2. Regnskap og revisjonsberetning.

3. Fastsettelse av kontingent.

4. Innkomne saker.

5. Valg:

a) Formann velges for 1(ett) år av gangen.

b) Nestformann, kasserer, 3 styremedlemmer, samt 6 varamedlemmer

velges for 2(to) år av gangen, dog således at det hvert annet år

uttrer 2 styremedlemmer.

c) Valgkomite på 3 medlemmer velges for 1(ett) år av gangen.

d) 2 revisorer velges for 1(ett) år av gangen.

Årsmøtet ledes av en dirigent og protokollen føres av egen referent. Disse velges på årsmøtet. Samtidig skal det velges 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med referent.

Referat fra årsmøtet gjøres kjent for medlemmene ved oppslag eller på annen tydelig måte.

Årsmøtet er vedtaksfør når det gyldig er innkalt overensstemmende etter §8.

Vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er formannens dobbelstemme avgjørende.

§11.

Ved valg til styret skal minst 5 medlemmer være fast bosatt i Konsvik krets. Den 6. medlemmen kan være bosatt andre steder og denne skal være valgt som representant fra Havne- og båtforeningen.

§12.

Rett til styringsrepresentasjon:

- Fiskerinæringen: 1 representant med fast varamedlem.

- Lokalutvalget: 1 representant med fast varamedlem.

- Havne- og Båtforeningen: 4 representanter.

Det velges varamenn for alle representanter.

§13.

Vedtektsendring skal endelig godkjennes av Lurøy Havnestyre (formannskapet) etter at det er kommet krav om dette fra 2/3 flertall av de frammøtte ved generalforsamlingen.

§14.

Valgkomiteen legger fram forslag til styret innen 4 uker før årsmøtet. Forslaget vedlegges innkalling til årsmøtet.

§15.

Tonnes Havne- og Båtforening ledes av et styre som består av formann, nestformann, kasserer,

3 styremedlemmer, samt 6 varamedlemmer som innkalles etter behov.

§16.

Styret har den administrative myndighet, og representerer foreningen utad.

Styret besørger alle løpende forretninger.

Styrets formann eller to av styrets medlemmer sammenkaller til møte. Styret ivaretar foreningens økonomiske interesser og sørger for dens tarv for øvrig.

Styret holder møte så ofte det finner dette nødvendig, og skal legge fram for det ordinære årsmøtet beretning om foreningens virksomhet. Samtidig skal revidert regnskap legges ved.

Styret er beslutningsdyktig når formann/nestformann og 3 styremedlemmer er til stede.

Formann og 1 styremedlem, med sine underskrifter i fellesskap, forplikter foreningen overfor tredjemann.

Styret kan for et begrenset saksområde overlate forvaltningsoppgaver til ett av styrets medlemmer.

V. Ekstraordinært årsmøte

§17.

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal når minst en femtedel av medlemmene forlanger det med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling).

VI. Diverse

§18.

Styret disponerer havneområdet i h.h.t. godkjent reguleringsplan m/forskrifter, samt havnereglement og instrukser for brygge- og fortøyningsplasser. Større prosjekter eller vesentlige endringer i havna framlegges det sentrale havnestyret i Lurøy kommune (formannskapet) for godkjenning.

§19.

Oppløsning av Tonnes Havne- og Båtforening kan kun skje etter vedtak på ordinært årsmøte og etter lovlig innkalling.

Vedtak om oppløsning må ha minst 2/3 flertall og minst 3/4 av foreningens medlemmer må være til stede.