U t b y g g i n g s p r o s j e k t – T o n n e s   H a v n

 

 

Årsmøte i båtforeningen 15.04.16 nedsatte en arbeidsgruppe på fem medlemmer som fikk i oppgave å utarbeide en redegjørelse knyttet til de berøringspunkter som er mellom båtforeningen og utbyggings-prosjektet «Tonnes Havn».

 

Arbeidsgruppen består av styreleder Lars Petter Østrem, Jan-Olav Ostad, Geir Voldsund, Jostein Bohlin og Dan Erik Kjellnø.

 

Arbeidsgruppen har tatt som utgangspunkt at utbyggingsprosjektet skal foregå på utbyggers egen eiendom. For båtforeningen er det sentrale om foreningen skal delta slik at det blir flere båtplasser i marinaen. Den vanskelige parkeringssituasjonen som tidvis er til stede har imidlertid også interesse i totalvurderingen.

 

Nedenfor vil det først bli gitt en punktvis redegjørelse for hovedelementene i det nye prosjektet. Derpå vil arbeidsgruppen ta for seg økonomien i det som berører båtforeningen. Nåværende parkeringssituasjon i marinaen kan til tider være nærmest kaotisk sommertid, med altfor få parkeringsplasser sett i forhold til det behov som er til stede. Båtforeningen har imidlertid liten mulighet til å øve innflytelse på parkeringssituasjonen, all den stund dagens parkeringsplasser ligger på kommunal grunn.