Utbyggingsprosjektet kan i hovedtrekk beskrives som følger:

  1. 30 «garasjer» langs tilførselsvei. Disse skal plasseres på oversiden av den kommunale veien som går mellom havna og fylkesveien. «Garasjene» skal bygges på utbyggers egen eiendom, og de er godkjent av kommunen. Arbeidene er allerede i gang med utsprengning. Situasjonsplankartet viser inntegning av et stort antall «garasjer», men utbygger har forklart at antallet blir 30 garasjer. Etter fullført utsprengning vil front av garasjene komme tre meter fra den kommunale tilførselsveien. Utbygger opplyser at «garasjene» vil bli utlyst til fritt salg, og det må antas at både medlemmer av båtforeningen og eksterne vil komme til å kjøpe seg «garasje». Den enkelte «garasje» vil bli tildelt egen eiet tomt. Med det reduserte antall «garasjer» i forhold til situasjonsplanen vil det – og da særlig langs veistigningen – bli mellomrom mellom «garasjene», tilpasset veiens stigningsforhold. Garasjene vil – sett fra båtforeningens side – være uten negativ innvirkning for marinaen når arbeidene er sluttført. I en viss grad må det kunne antas at «garasjene» vil avhjelpe dagens parkeringsproblemer, fordi det vil bli egne parkeringsplasser ved siden av «garasjene», og noen båteiere vil muligens også ønske seg «garasjer».
  2. Oppfylling og oppføring av 11 nye naust i nord m.v. Også disse vil komme på utbyggers egen eiendom, og er allerede godkjent av kommunen. Steinmassene fra utsprengingen som er i gang vil bli brukt av utbygger til å etablere et eget oppfyllingsområde for disse 11 nye naustene. De 11 naustene vil komme til å bli liggende nedenfor fylkesveien på et område som i dagens situasjon både er ulendt og umulig å anvende uten bearbeiding. 11 nye naust vil totalt sett antas å gi marinaen en ansiktsløftning og er i så måte positivt. Mest positivt er at tilførselsveien og all parkering vil gå fra den nedkjørsel som i dag fører ned til bukta. I tillegg til parkering på egen nausttomt vil det bli etablert ytterligere ca 60 parkerings-plasser på området som skal oppfylles i selve bukta, og – mest positivt – så blir hoved-forbindelsen mellom det nye området og nåværende marina begrenset til å være en gangvei, altså ingen mulighet for bruk av bil. Så alt i alt – parkeringssituasjonen må antas å bli noe likere enn dagens, særlig i relasjon til det som kan kalles «fremmedparkering», blant annet fordi det nye området som opparbeides vil bli attraktivt å bruke i forhold til dagens situasjon.
  3. Oppfylling i bukta og nytt båtoppsett. I følge utbyggers prosjekt vil bukta bli delvis oppfylt med steinmasser og planert. Dette vil ikke berøre båtoppsettet, men ved en eventuell mudring, blir løpet mot båtoppsettet mye dypere, og sjøsetting vil kunne skje også ved fjære sjø.
  4. Ca 40 nye båtplasser og evt. Dette er de sentrale berøringspunkter i prosjektet, sett fra båtforeningens side. 40 nye båtplasser tenkes, ifølge situasjonsplanen, lokalisert på begge sider av bukta. Utbygger opplyser at kostnadene ved dette antall nye båtplasser vil bli kr 1,0 mill. Dersom det skal være mulig med nye båtplasser må det ifølge utbygger oppmudres ca 10 000 m3 masse over i bukta, og det opplyses at kostnadene ved denne oppmudringen vil komme på 1,9 mill. Økonomien rundt dette vil bli behandlet under et eget punkt nedenfor.
  5. 6 nye naust på samme side som «gulnaustene». Også disse vil komme til å ligge på utbyggers eiendom, og lokaliseringen er allerede godkjent av kommunen. Denne etableringen nødvendiggjør en betydelig oppfylling med steinmasser, og arbeidene er allerede påbegynt. Disse nye naust vil i seg selv bety en ansiktsløftning for marinaen, og naustene får ingen negativ innvirkning på dagens fra før problematiske parkeringssituasjon.
  6. Prosjektet «Tonnes Havn». Utbyggingen kommer altså uansett, og totalt sett må det antas at det som kommer vil gi havna en fin ansiktsløfting. Spørsmålet blir da om båtforeningen skal gå inn i forhold til de to elementene som går på oppmudring og rundt 40 nye båtplasser av størrelse 2 og 3. Dvs. 3- og 3,5-metersplasser For i det hele tatt å etablere nye båtplasser må det mudres, og problemstillingen for båtforeningen er dermed om man skal fortsette med dagens antall båtplasser eller om man skal gå for en økning med ca. 40 plasser. Sett fra båtforeningens side er det nå eller aldri med hensyn til ytterligere nye plasser. Mudring må til, og dette må uansett utføres før det etableres store tunge steinfyllinger der naustene skal plasseres. Utbygger sier at om båtforeninga går mot mudring, vil det bli dannet ei egen forening som utfører dette arbeidet. Dermed blir det to eiere i havna.