1. Båtforeningens økonomi. Regnskapet viser at båtforeningen har en meget god økonomi med jevnlige årsoverskudd på rundt kr 50.000,-, og i tillegg til dette er det gjennomført årlige avskrivninger på rundt kr 140.000,-. Totalt gir dette rundt kr 190.000,- til å holde anlegget i fullgod stand, og dette er et beløp som er mye større enn det som trengs for å ivareta båtforeningens anlegg på en god måte. Resultatet av dette er at foreningen har akkumulert egenkapital, noe som vises ved at foreningen hadde bygget opp et bankinnskudd på over kr 650.000,- ved utgangen av 2015. Båtforeningen er en ideell organisasjon, og det er i seg selv intet mål å legge opp egenkapital. Ofte kan dette bli problematisk. Dessuten – og det er viktig å ha i tankene – når man før eller senere avgir båtplassen sin får man innskuddet tilbake, men ingen andel av den egenkapital som måtte være akkumulert opp.
  2. Behovet for nye båtplasser. Dagens venteliste for båtplass er ingen indikator for det reelle behov. Mange båteiere ser det nemlig som hensiktsløst å stå på en venteliste uten utsikt til å få tildelt noen plass på mange år. Disse ser seg da rundt etter alternative muligheter. Ved ei utviding av havna, vil det bli flere store plasser, og de som står på venteliste for å få større plass kan få sine ønsker innfridd. Tonnes Havn er attraktiv, oversiktlig og med mye trafikk av folk, noe som i seg selv gir trygghet for verdier. Dessuten – 17 nye naust vil i seg selv gi avsetning for kanskje tilnærmet samme antall båtplasser.

 

 

  1. Finansiering
  1. Arbeidsgruppa fremmet et forslag til utbygger om at de gikk inn med kr 500.000 i mudringsprosjektet, ettersom ei utvidelse av havna vil kunne gi båtplass til de 17 nye naustene/rorbuene og dermed øke deres verdi. Dette ble avvist. Om dette kravet ble stående, vil utbygger selv stå for mudringa og utbygging av indre havn.
  2. Innskuddene på nye båtplasser økes som følger:

Enerplass. 2,5 x 5 m          21.000 kr

Toerplass. 3,0 x 6 m          25.000 kr

Treerplass.3,5 x 8 m          30.000 kr

Firerplass. 4,0 x 10 m        34.000 kr

  1. Båtforeninga bruker 500.000 kr av egenkapitalen i prosjektet
  2. Mudringsprosjekt inkl. nye brygger :                                  000.000 kr

Innskudd båtplasser                      : 1.075.000 kr

Egenkapital                                   :   500.000 kr                     1.575.000 kr

Lånebehov                                    :                                       1.425.000 kr

  1.           Årsleia har ikke vært justert siden 2008 ettersom økonomien er god i foreninga. Men for å få samme driftsmessige resultat som ble framlagt på siste årsmøte, må leieprisene øke med ca. 25% .    

                

  1. Den planlagte mudringa er ikke tenkt avskrevet ettersom vi regner med at dette blir et permanent anlegg.

 

På bakgrunn av dette ber vi dere som medlemmer i båtforeninga om å ta stilling til om vi skal foreta det nevnte mudringsprosjektet eller ikke.

 

Det blir tillatt med fullmakter under avstemminga.

 

For båtforeninga

Lars P. Østrem